آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

حالت التزام، وجوب : gereklilik kipi

فعل + -malı /-meli +پسوند شخص

پسوند هاي شخصي زمان گذشته ساده :

مثال :

 

مثبت

 

منفي

Git-meli-y-im

بايد بروم

Gitme-meli-y-im

نبايد بروم

Git-meli-sin

بايد بروي

Gitme-meli-sin

نبايد بروي

Git-meli(-dir)

بايد برود

Gitme-meli(-dir)

نبايد برود

Git-meli-y-iz

بايد برويم

Gitme-meli-y-iz

نبايد برويم

Git-meli-siniz

بايد برويد

Gitme-meli-siniz

نبايد برويد

Git-meli-ler

بايد بروند

Gitme-meli-ler

نبايد بروند

 


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۵۷:۵۹ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

صرف منفي فعل توانايي

در حالت منفي اين فعل، از –bil استفاده نمي شود. بلكه طبق شكل زير ساخته مي شود:

فعل + -(y)ama /-(y)eme +پسوند زمان +پسوند شخص

 

مثبت

منفي

معني حالت منفي

ben

gelebildim

gelemedim

نتوانستم بيايم

o

yazabilmiş

yazamamış

نتوانسته بنويسد

 


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۵۶:۱۴ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

فعل توانايي . . . . . . . . . . . yeterlilik fiili ‘‘bilmek’’

توانايي فاعل را براي انجام كاري مي رساند. در بعضي موارد مفهوم احتمال را هم شايد برساند. اين فعل با زمان هاي مختلف مي آيد.

صرف مثبت

 فعل + -(y)a /-(y)e +bil +پسوند زمان +پسوند شخص

اگر آخرين حرف صدادار فعل ظريف باشد پسوند -(y)a و اگر كلفت باشد پسوند -(y)e اضافه مي آيد.

آخرين حرف صدادار فعل

پسوند

a, ı, o, u

-(y)a

e, i,ö,ü

-(y)e

 

پسوند هاي شخصي فعل توانايي با توجه به پسوند زمان ساخته مي شوند.


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۵۱:۲۶ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

-arak/-erek

 اين پسوند با آمدن بر فعل اول به عنوان قيد حالت براي فعل اصلي (فعل دوم) استفاده مي شود. زمان انجام فعل اول و دوم يكي است يعني همزمان هستند. اگر فعل به مصوت ختم شود حرف ميانجي y قبل از پسوند مي آيد. معمولا اين فعل ها   با  حروفي  مثل با به صورت قيدي به فارسي ترجمه مي شود.


Ahmet ağlayarak eve koştu.

احمد گريه كنان به سوي خانه دويد.

İyice düşünerek karar veriniz.

حسابي فكر كنيد و تصميم بگيريد.

Bağırarak konuşuyor.

با داد و فرياد صحبت مي كند.

 


ممكن است فعلي كه با اين پسوند مي آيد زمانش بر فعل اصلي تقدم داشته باشد يا معني شرطي بدهد.

Amaçlarınıza ancak çalışarak ulaşabilirsiniz

تنها با تلاش مي توانيد به اهدافتان نايل شويد. (شرط)

Orhan teyzesine uğrayarak okula gitti.

اورهان به خانه خاله اش سر زد و به مدرسه رفت. (تقدم)

 

وجه olarak كه از فعل ol- يعني بودن، شدن، استن است،  معني« به عنوان،به صورت، در مقام، در جايگاه» مي دهد بعد از اسم مي آيد و حالت قيدي به اسم مي دهد.

Geçici olarak burada kalıyorum

به صورت موقت اينجا مي مانم.

Sanat ve iletişim aracı olarak sinema

سينما به عنوان ابزار ارتباطي و هنري

 


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۴۶:۰۵ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

اشكال مختلف پسوندها در تركي استانبولي :

1- پسوندهاي تك شكلي كه تنها يك شكل دارند، مانند پسوند مالكيت اول شخص مفرد وقتي كه كلمه به مصوت ختم شود كه حرف m است :

Anne-m       مادرم   , baba-m      پدرم

يا پسوند نشانگر خانواده gil، پسوند ken و ...

2- پسوندهاي دو شكلي : در اين پسوندها حروف a و e وجود دارد، يعني به خاطر قانون هماهنگي صوتي پسوند دو حالت به خود مي گيرد يكي با a و ديگري با e. (مصوت‌هاي a وe از جنس مصوت هاي پهن/باز هستند)، مثال :

پسوند جهتي : a/e

El-e    به دست           , at-a  به اسب

پسوند مصدري: mak/mek

Git-mek       رفتن    , yaz-mak    نوشتن

پسوند زمان آينده : acak/ecek 

Al-acak        خواهد گرفت   , gel-ecek    خواهد آمد

پسوند جايگاهي : da/de;ta/te

Ev-de            در خانه , dağ-da         دركوه

البته در اين حالت كه دو حالت ta/te نيز اضافه مي شود به دليل قانون هماهنگي صامت‌ها مي باشد كه حرف d به tتبديل مي شود و در حالت كلي دو حالت به شمار مي رود.

در كتاب هاي دستور زبان معمولا اين حروف را به شكل A نشان مي دهند يعني پسوند An نماينده دو پسوند an/enاست.

و پسوندهايي مثل :

en/an, deş/daş, me/ma, ...

3- پسوندهاي چهار شكلي : اين پسوندها نيز به دليل هماهنگي صوتي از چهار مصوت تنگ يا بسته ı, i, u, üتشكيل شده‌اند. مثال:

پسوند مفعولي (يا مالكيت سوم شخص مفرد وقتي كه كلمه به صامت ختم شود) : ı, i, u, ü

Baş-ı             سر را يا سرش

El-i     دست را يا دستش

Yol-u             راه را يا راهش

Göz-ü            چشم را يا چشمش

پسوند وجه فعلي قيدي : ıp, ip, up, üp

Al-ıp              خريده

Gid-ip           رفته

Dol-up          پر شده

Gör-üp         ديده

در كتاب هاي دستور زبان تركي اين چهار حرف را معمولا با I نشان مي دهند. در اين حالت هم ممكن است به دليل هماهنگي صامت‌ها 8 حالت داشته باشيم مانند:

پسوند زمان گذشته ساده :

dı, di, du, dü

tı, ti, tu, tü

 

پسوندهايي مثل :

-mIş, çI/cI, dIkçA/tIkçA, ...

بنابراين با ياد گرفتن اين دو و چهار مصوت همه حالات پسوندها را حفظ خواهيد كرد.

 


برچسب‌ها: آواشناسي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۷:۳۱:۱۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

نرم شدن صامت (همخوان) (ünsüz yumuşaması)

كلماتي كه به صامت‌هاي بي‌واك p- ç- t- k ختم مي‌شوند، اگر پسوندي بگيرند كه با مصوت آغاز مي‌شود، صامت پاياني آنها نرم شده (واكبر مي‌شوند) و به ترتيب به b- c- d- ğ تبديل مي‌شوند.

p→b

ç→c

Kitap-a→kitaba

به كتاب

ağaç-a→ağaca 

به درخت

Kebap-ı→kebabı

كباب را

kılıç-ı→kılıcı 

شمشير را

t→d

k→ğ

tat-ı→tadı

مزه را 

kulak-ı→kulağı

گوش را

kurt-u→kurdu

گرگ را

gömlek-i→gömleği

پيراهن را

 

 

در سه كلمه‌ي renk، denk و cenk حرف k به g تبديل مي‌شود. مانند rengi رنگش. البته استثناهايي وجود دارد كه نرم شدن صورت نمي گيرد مانند كلماتي كه به پسوند –iyet برگرفته از زبان عربي ختم مي‌شوند. مثال:

تك هجايي

دو هجايي

سه هجايي

چهار هجايي

et, üç, fark, türk, top, saç, kat, kök, park, bulut...

gayret, sepet, sanat, bilet, kanıt, fiyat, hizmet, sohbet...

Seyahat, milliyet, bisiklet...

Medeniyet, edebiyat,

Mezuniyet, faaliyet,   olimpiyat ...

 

همچنين كلماتي كه اسم خاص مي باشند از اين قاعده مستثني مي باشند.

Atattürk + ün → atatürk’ün

 

Cep:

Pantolonumun cebi yırtık.

جيب شلوارم پاره است.

Çocuk:

Çocuğun eli yaralıdır.

دست بچه زخمي است.

Ağaç:

Ağacın yarpakları sarı.

برگ هاي درخت زرد است.

Kilit:

Kapının kilidi bozuk.

كليد در خراب است.

 برچسب‌ها: آواشناسي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۷:۲۳:۱۳ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

همان طور كه قبلا ديديم شد صامت‌ها (همخوان‌ها) به دو گروه واكبر و بي‌واك تقسيم مي‌شوند.

همخوانهاي بي‌واك : ç- f- h- k- p- s- ş- t

همخوانهاي واكبر : b- c- d- g- ğ- j- l- m- n- r- v- y- z

اگر كلمه‌اي به همخوان واكبر يا واكه ختم شود پسوندي كه بعد از آن مي‌آيد با همخوان واكبر آغاز مي‌شود و اگر به همخوان بي‌واك ختم شود پسوند با هخوان بي‌واك آغاز خواهد شد. به اين قانون هماهنگي همخواني (ünsüz uyumu) نيز گفته مي‌شود. براي مثال پسوند جايگاهي da/de با‌ توجه به هماهنگي واكه‌اي اصلي خود داراي دو حالت است و با توجه به هماهنگي همخوان‌ها دو حالت ta/te نيز وجود دارد.

واكبر 

بي‌واك

deniz-de

در دريا

beş-te

در پنج

yol-da

در راه

ağaç-ta

در درخت

 

 

Arkadaşım plaj-dan geliyor.

دوستم از ساحل مي آيد.

Ben her tür çiçek-ten hoşlanırım.

من از هر نوع گل خوشم مي‌آيد.

Zavallı çocuk üçüncü kat-tan düşmüş.

بچه بيچاره از طبقه سوم افتاده است.

Pencere-den yola bakıyorum.

از پنجره به راه نگاه مي‌كنم.برچسب‌ها: آواشناسي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۷:۲۲:۱۵ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)