شنبه ۱۴ مرداد ۰۲

آموزش دستور زبان تركي استانبولي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

صفت هاي مبهم در دستور تركي

۲,۴۷۱ بازديد

صفت هاي مبهم .......... Belirsizlik Sıfatları 

قبل از اسم آمده و آن را از لحاظ چه يا كه بودن، تعداد، مقدار و يا مكان، به صورت مبهم مشخص مي كند. ضماير پر كاربرد مبهم اين ها هستند:

 

bir

يك

kimi

گاهي، برخي، بعضي

bazı

بعضي، برخي

hiç

هيچ

başka

ديگر، غير، جدا

her

هر

biraz

اندكي، قدري، كمي

Birkaç

چند، چندي، تعدادي

birçok

بسياري، مقدار زيادي

Birtakım

دسته اي، مقداري، نوعي

az

كم

çok

زياد

bütün

تمام، كل، همه

hiçbir

هيچ يك

 

صفت هاي شمارشي در زبان تركي

۲,۶۳۱ بازديد

صفت هاي شمارشي ..........Sayı Sıfatları

چهار نوع هستند :

1- صفت هاي شمارشي اصلي ..........Asıl Sayı Sıfatları

اعداد اصلي هستند. به غير از يك ، bir نشانگر جمع هستند، اما بعد از آنها اسم به صورت مفرد مي آيد.

Beş ekmekler alırım. (yanlış)

پنج نان‌ها مي خرم. (غلط)

Beş ekmek alırım. (doğru)

پنج نان مي خرم. (درست)

 

اين نوع صفت به سوال kaç? : چند، جواب مي دهد.

صفت هاي توصيفي در دستور تركي

۲,۳۰۳ بازديد

صفت ..................sıfat (ön ad)

در تركي صفت ها به دو دسته تقسيم بندي مي شوند :

1- صفت هاي توصيفي ...................... Niteleme sıfatları

2- صفت هاي تعييني (توضيحي) .....Belirtme sıfatları

******************

1- صفت هاي توصيفي

قبل از اسم يا ضمير آمده و چگونگي آن را از نظر شكل (biçim)، حالت (durum) و يا رنگ (renk) بيان مي كند.

Kahverenki keçi

بز قهوه اي

رنگ

Zengin adam

مرد ثروتمند

حالت

Küçük çanta

كيف كوچك

شكل

 

اين نوع صفت ها به سوال «چگونه (چطور) - nasıl» جواب مي دهند:

Genç kız

دختر جوان

Soğuk su

آب سرد

Büyük ev

خانه بزرگ

 

مثلا چگونه دختري؟  جواب : دختر جوان

 

 

Yeşil elmayı hiç sevmem.

سيب سبز رو اصلا دوست ندارم.

Sıcak hava beni rahatsız eder.

هواي گرم من را ناراحت مي كند.

Aç ayı oynamaz.

خرس گرسنه بازي نمي كند (ضرب المثل)

صفت هاي اشاره در دستور تركي

۲,۵۲۴ بازديد

صفت هاي اشاره ..........İşaret sıfatları

 اسم ها را ضمن اشاره، مشخص مي كند. پر كاربردترين صفت هاي اشاره صفت هاي زير هستند، همان ضماير اشاره هستند :

bu

براي اشاره به نزديك - اين

şu

براي اشاره به كمي دورتر - اين

o

براي اشاره به دور يا چيزي كه ديده نمي شود. - آن

ضماير پرسشي در دستور زبان تركي

۳,۳۸۸ بازديد

ضماير پرسشي soru adılları

ضمير kim :  به معناي چه‌كسي، كه هست. در مورد انسان به كار‌ مي‌رود.با پسوند هاي حالت اسمي و پسوند جمع نيز به كار مي رود. اين ضمير در تركي آذربايجاني نيز وجود دارد.

Kimi arıyorsunuz?

دنبال چه كسي هستيد؟

Kime gidiyorsun?

به (خانه ي) كي مي روي؟

Kimin güneş gözlüğü var?

چه كسي عينك آفتابي دارد؟

Kimleri davet ettin?

چه كساني را دعوت كردي؟

 

ضماير مبهم در زبان تركي

۳,۰۴۳ بازديد

ضماير مبهم belirsizlik adılları

ضماير پر كاربرد مبهم اين ها هستند:

hepsi

همه اش، همگي

herkes

هر كس، هر كسي

biri

يكي، كسي

başkası

ديگري

diğeri

غيري، ديگري

birçoğu

بسياري، مقدار زيادي

birkaçı

چند، چندي، تعدادي

bazısı

بعضي، برخي

birazı

اندكي، قدري، كمي

kimi

گاهي، برخي، بعضي

kimisi

بعضي اش (از)، برخي از

hiç kimse

هيچ كس

kimse

هر كس، هر كسي، هيچ كس

 

ضماير مبهم، پسوند هاي حالت اسمي مي توانند بگيرند

biri sizi arıyor.

يكي دنبال شما مي گرده.

çoğu derse zamanında gelir.

اكثرشون سر وقت به كلاس (درس) مي آيند.

birçoğu bizim akrabımız.

اكثرشون فاميل ما هستند.

kimisi döneri sevmiyor.

بعضي شون كباب دونر رو دوست ندارند.

kimileri kış mesvsimini sevmiyor.

بعضي هاشون فصل زمستان رو دوست ندارند.

ضماير اشاره در دستور تركي

۳,۸۲۱ بازديد

ضماير اشاره işaret adılları

bu

اين

bunlar

اينها

şu

اين / آن

şunlar

اينها / آنها

o

آن / او

onlar

آنها

şu براي اشاره به چيزي كه كمي دور است (نسبت به اين) به كار مي رود. به عبارتي براي اشاره به حالتي بين اين و آن به كار مي رود. اكثرا معناي اين مي‌دهد. ضماير اشاره مي توانند پسوند جمع و پسوند هاي حالت اسمي يا پسوند ديگري بگيرند در اين صورت حرف ميانجي n بين ضمير و پسوند قرار مي‌گيرد.