شنبه ۱۴ مرداد ۰۲

آموزش دستور زبان تركي استانبولي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

پسوند ساخت اسم از اسم -daş /-deş;-taş /-teş

۴۰ بازديد

daş / -deş ; -taş / -teş-

برابري و مشاركت نشان مي دهد. اكثرا معادل "هم" در فارسي است. گاهي از هماهنگي اصوات پيروي نمي كند.

Arkadaş دوست, dindaş هم‌دين , yoldaş  همراه، دوست , yurttaş شهروند

پسوند -cağız / -ceğiz

۵۱ بازديد

-cağız / -ceğiz

به كلمه‌اي كه وصل مي شود مفاهيمي مثل محبت، تصغير، مرحمت، دلسوزي، شفقت و بيچارگي مي دهد.

adamcağız   مردك، مرد بيچاره   ,  kadıncağız   زن بيچاره، زن بدبخت ,

hayvancağız حيوان بيچاره حيوونكي،

Heyvancağızın ayağı kırılmış.              پاي حيوان بيچاره شكسته (است).

پسوند اشتقاقي sız / -siz / -suz / -süz-

۷۴ بازديد

-sız / -siz / -suz / -süz

معادل "بي " در فارسي است. اسم و قيد مي سازد.

1- اسم مي سازد

akıl

عقل

akılsız

بي‌عقل

كار

işsiz

بيكار

omurga

ستون‌فقرات

omurgasızlar

بي مهرگان

 

2- صفت مي سازد

Düşüncesiz çocuk

بچه‌ي بي‌فكر

Korkusuz adam    

مرد بي‌باك

Susuz toprak          

خاك بي‌آب (تشنه)

 

ممكن است دو كلمه اي كه هر دو داراي اين پسوند هستند كنار هم بيايند :

Dinsiz imansız

بي دين و ايمان (بي دين و بي ايمان)

Tatsız tuzsuz

بي مزه  و بي نمك

پسوند -lı / -li / -lu / -lü-

۶۶ بازديد

-lı / -li / -lu / -lü

1- بعد از اسم مي آيد و مفهوم "داراي " يا "با " را به اسم مي دهد.

akıl

عقل

akıllı

عاقل (با عقل)

para

پول

paralı

پولدار

duygu

احساس

duygylu

حساس، با احساس

 

2- به اسم كشور ها ، شهر ها  و افراد مي آيد و نسبت و مفهوم وابستگي را مي رساند.

miyana

ميانا

miyanalı

اهل ميانا

izmir

ازمير

izmirli

اهل ازمير

osman

عثمان

osmanlı

عثماني

 

3- بعضا دو كلمه اي كه هر دو داراي اين پسوند هستند با هم مي آيند و مفهوم "باهم، به اتفاق هم" را مي رساند.

geceli gündüzlü (çalışmak)

روزانه وشبانه (كار و تلاش كردن)

irili ufaklı  (taşlar)

(سنگ هاي) درشت و ريز

Analı babalı (büyümük)

با پدر و با مادر (بزرگ شدن)

پسوند اشتقاقي -çı / -çi / -çu / -çü

۷۳ بازديد

-cı / -ci / -cu / -cü

-çı / -çi / -çu / -çü

1- اسامي شغل مي سازد :

deniz

دريا

denizci

دريانورد، ملوان

oyun

بازي

Oyuncu

بازيگر، بازيكن

balık

ماهي

balıkçı

ماهيگير، ماهي‌فروش

 

2- اسم هايي كه به حالت عادت درآمده و بيان‌گر حالات رفتاري است ، مي سازد :

yalan

دروغ

yalancı

دروغگو

inat

لج

inatçı

لجباز، لجوج

şaka

شوخي

şakacı

شوخ

پسوند -lık / -lik / -luk / -lük

۷۸ بازديد

- پسوند هايي كه از اسم، اسم مي سازند . . . . . İsimden isim yapım ekleri

پسوند هاي پركابرد اين ها هستند :

-lık / -lik / -luk / -lük

يكي از پسوند هاي پركاربرد تركي تركيه و تركي آزربايجاني هست. در مثال هاي زير تفاوتي بين دو تركي ياد شده وجود ندارد.

اين پسوند اسم هاي  مكان، ابزار، مجموعه، شغل و مقام و درجه مي سازد.

الف. با اضافه شدن به اسم مفهوم "براي چيزي"  را مي دهد و صقت مي سازد.

پسوند جمع در تركي استانبولي

۲,۳۲۴ بازديد

قانون : در تركي پسوند جمع lar و ler هست.

( تفاوتي بين تركي استانبولي و تركي آذربايجاني نيست)

استفاده از كدام يك، بستگي به آخرين مصوت كلمه دارد كه اگر از نوع مصوت هاي پسين باشد، پسوند lar و اگر از نوع مصوت هاي پيشين باشد پسوند ler خواهد آمد. البته كساني كه ترك زبان هستند لازم نيست اين قاعده را بدانند زيرا از آن استفاده مي كنند.

Kalın ünlüler : a , ı , o , u                               مصوت هاي پسين

İnce ünlüler : e , i , ö , ü                                مصوت هاي پيشين

معني

جمع

مفرد

مصوت آخر

ماشين‌ها

arabalar

araba

a

در‌ها

kapılar

kapı

ı

راه‌ها

yollar

yol

o

آب‌ها

sular

su

u

خانه‌ها

evler

ev

e

دانش آموز‌ها

öğrenciler

öğrenci

i

چشم‌ها

gözler

göz

ö

اتو‌‌ها

ütüler

ütü

ü