شنبه ۱۴ مرداد ۰۲

آموزش دستور زبان تركي استانبولي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

ضمير انعكاسي در زبان تركي

۳,۹۶۸ بازديد

ضمير انعكاسي در تركي كلمه kendi هست كه به معني «خود» است. اين ضمير همراه با پسوند هاي مالكيت استفاده مي شود.

مفرد

جمع

Ben

من

kendim

خودم

Biz

ما

kendimiz

خودمان

Sen

تو

kendin

خودت

Siz

شما

kendiniz

خودتان

o

او

kendisi

kendi

خودش

onlar

آنها

kendileri

خودشان

ضماير شخصي در دستور زبان تركي

۲,۸۳۵ بازديد

1- ضماير شخصي kişi adılları

شخص 

مفرد 

جمع

اول

ben

من

Biz

ما

دوم

Sen

تو

Siz

شما

سوم

o

او

onlar

ايشان

قاعده : پسوند هاي حالت اسمي مي توانند به ضمير متصل شوند.

ضماير ben و sen وقتي پسوند حالت جهتي (  a يا e ) به خود مي گيرند به ترتيب به bana و sana ( به جايbene و sene ) تبديل مي شوند.

فعل مركب با فعل كمكي etmek در دستور تركي

۲,۴۹۱ بازديد

فعل مركب با فعل كمكي etmek :

معادل فعل كمكي كردن در فارسي است.

Yardım etmek

كمك كردن

Tamir etmek

تعمير كردن

 

Bana yardım edebilir misin?

مي تواني كمكم كني؟

در حالاتي كه با اضافه شدن فعل  به اسم افتادگي مصوت يا توليد مصوت (از حوادث صوتي) صورت مي گيرد فعل مركب به صورت چسبيده نوشته مي شود.

Sabır+etmek : sabretmek

صبر كردن

Seyir+etmek : seyretmek

تماشا كردن

Zan+ etmek : zannetmek

گمان كردن 

 

Günde iki saat televizyon seyrediyorum.

هر روز دو ساعت تلويزيون تماشا مي كنم

انواع پسوند در دستور زبان تركي (بخش دوم)

۴,۵۲۷ بازديد

پسوند بازگشتي ساخت فعل از فعل n 

فعل بازگشتي (dönüşlülük) است يعني فعل به خود فاعل برمي گردد، به نوعي فاعل و مفعول يكي است. در تركي آذربايجاني نيز وجود دارد. در ترجمه فارسي شايد زياد مشخص نباشد ولي در كاربرد تركي آن فعلي كه با n آمده مشخص كننده اين حالت است.

süslemek

تزيين كردن

süslenmek

خود را مزين كردن

övmek

ستايش كردن(ديگري را)

övünmek

مفتخر شدن، فخر كردن

yıkamak

شستن

yıkanmak

استحمام كردن، شستشو شدن

 

انواع پسوند در دستور زبان تركي (بخش اول)

۵,۱۳۵ بازديد
پسوند ساخت اسم از فعل ici

-ıcı /-ici ; -ucu /-ücü

اسم فاعل مي‌سازد.

 

akmak

جاري شدن

akıcı

روان

yakmak

سوزاندن

yakıcı

سوزان

koşmak

دويدن

koşucu

دونده

sürmek

راندن

sürücü

راننده

satmak

فروختن

satıcı

فروشنده

almak

گرفتن

alıcı

گيرنده، خريدار

پسوند -sı/ -si ; -su/ -sü-

۳۹ بازديد

-sı/ -si ; -su/ -sü

 قيد شباهت مي سازد :

Çocuksu (konuşmak)  بچگانه صحبت كردن

Erkeksi davranmak  مردانه رفتار كردن

پسوند cık / -cik; -cık / -cik-

۴۲ بازديد

1- مفهوم محبت، ترحم و تصغير به كلمه مي دهد.

Küçük + cük = küçücük خيلي كوچك

Kısacık خيلي كوتاه

 

2- اسامي گياه، حيوان، اندام و ابزار مي سازد :

Gelincik لاله، elmacık گونه (سيبك)، maymuncuk قفل‌بازكن

3- همراه اسم افراد مي آيد و مفهوم علاقه و محبت و كوچكي مي رساند.

 Sevdacık yağmurda ıslanmış. سوداي بيچاره تو بارون خيس شده

اين پسوند همراه با پسوند مالكيت اول شخص در خطاب كردن زياد استفاده مي شود.

Sevgili anneciğim. (anne+cik+im) مادرجان عزيزم

Selmacığım سلماجونم