یکشنبه ۱۵ مرداد ۰۲

كاربرد ضماير با شكل افعال ( ضماير فاعلي , مفعولي , ملكي)

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

كاربرد ضماير با شكل افعال ( ضماير فاعلي , مفعولي , ملكي)

۱۱,۷۲۵ بازديد

كاربرد ضماير با شكل افعال ( ضماير فاعلي , مفعولي , ملكي)

كاربرد ضماير با شكل افعال

كاربرد اين ضماير در جملات با اشكال خاص افعال و ساير كلمات از جمله اسمها همراه هستند. مثالهاي زير كاربرد اين ضماير را به خوبي روشن خواهد نمود.

 ضماير ملكي :

در درسهاي گذشته با ضماير ملكي آشنا شده ايد . فرمول ساختن ضمير ملكي به شكل فعل به اين شكل مي باشد .

ضمير ملكي به شكل فعل = پسوند آن ضمير + فعل + ضمير ملكي

مثال :

ضمير ملكي به شكل فعل

پسوند

فعل

ضمير ملكي

Senin kaderin

in

kader

Senin

 در مثالهاي زير با شكل كلي اين ضماير آشنا ميشويد . دقت كنيد كه پسوند هر ضمير ملكي به رنگ قرمز نوشته شده است .

ضماير ملكي

سرنوشت من

Benim kaderim

سرنوشت تو

Senin kaderin

سرنوشت او

Onun kaderi

سرنوشت ما

Bizim kaderimiz

سرنوشت شما

Sizin kaderiniz

سرنوشت آنها

Onların kaderi

 نكته: نوع ديگري از ضمير ملكي وجود دارد كه با افزودن kı- يا ki- ساخته مي شود

مثال :

مال من

Benimki

مال تو

Seninki

مال او

  Onunkı

مال ما

Bizimki

مال شما

Sizinki

مال ايشان

Onlarınkı

================================================

كاربرد ضماير با شكل افعال

كاربرد اين ضماير در جملات با اشكال خاص افعال و ساير كلمات از جمله اسمها همراه هستند. مثالهاي زير كاربرد اين ضماير را به خوبي روشن خواهد نمود.

ضماير مفعولي به شكل فعل

در درسهاي گذشته با ضماير مفعولي آشنا شده ايد . فرمول ساختن ضمير مفعولي به شكل فعل به اين شكل مي باشد .

ضمير مفعولي به شكل فعل = پسوند آن ضمير + فعل + ضمير مفعولي

مثال : 

ضمير مفعولي  به شكل فعل

پسوند

فعل

ضمير مفعولي

Bizi vurmayın

mayın

vur

Bizi

 در مثالهاي زير با شكل كلي اين ضماير آشنا ميشويد . دقت كنيد كه پسوند هر ضمير مفعولي به رنگ قرمز نوشته شده است .

 ضماير مفعولي 

مرا نزن

Beni vurma

ترا نمي زنم

Seni vurmuram

او را نزن

Onı vurma

ما را نزنيد

Bizi vurmayın

شما را نمي زنيم

Sizi vurmuruz

آنها را نزنيد

Onları vurmayın

شكل دوم ضماير مفعولي

نكته : برخي جملات به صورت امري مي باشند كه در آينده مورد بحث قرار خواهند گرفت.

فعلا كاربرد ضمير مورد نظر است.

قلم را به من بده

Kalemi ver bana

قلم را به تو مي دهم

Kalemi verrem sana

قلم را به او بده

Kalemi ver ona

قلم را به ما بده

Kalemi ver bize

قلم را به شما مي دهم

Kalemi verrem size

قلم را به آنها بده

Kalami ver onlara

================================================

كاربرد ضماير با شكل افعال

 

كاربرد اين ضماير در جملات با اشكال خاص افعال و ساير كلمات از جمله اسمها همراه هستند. مثالهاي زير كاربرد اين ضماير را به خوبي روشن خواهد نمود.

ضماير فاعلي به شكل افعال

در درسهاي گذشته با ضماير فاعلي آشنا شده ايد .آموزش زبان تركي فرمول ساختن ضمير فاعلي به شكل فعل به اين شكل مي باشد .

ضمير فاعلي به شكل فعل = پسوند آن ضمير + فعل + ضمير فاعلي

مثال :

 

ضمير فاعلي به شكل فعل

پسوند

فعل

ضمير فاعلي

Ben gidiyorum

iyorum

gid

Ben

در مثالهاي زير با شكل كلي اين ضماير آشنا ميشويد .آموزش زبان تركي استانبولي دقت كنيد كه پسوند هر ضمير فاعلي به رنگ قرمز نوشته شده است .

   ضماير فاعلي به شكل فعل

من مي روم

Ben  gidiyorum

تو مي روي

Sen gidiyorsun

او مي رود

   O gidiyor

ما مي رويم

Biz gidiyoruz

شما مي رويد

Siz gidiyorsunuz

آنها مي رومند

Onlar gidiyorlar

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.