پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

آموزش دستور زبان تركي استانبولي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

افعال ساده در زبان تركي استانبولي

۱۰,۳۶۷ بازديد

افعال ساده در زبان تركي استانبولي

 منفي كردن افعال ساده در زبان تركي استانبولي :

براي منفي كردن افعال در زمان حال ساده قبل از پسوند ( yor ) يكي از پسوندهاي ( mu ) ، ( mi ) ، ( mı  ) و يا ( mü ) را آورده و سپس پسوند مرتبط با هر شخص را ( مراجعه به دروس گذشته ) به آن اضافه ميكنيم .

نمي روم

Gitmiyorum

Git + mi + yor + um

نمي روي

gitmiyorsun

Git + mi + yor + sun

نمي رود

Gitmiyor

Git + mi + yor

نمي رويم

Gitmiyoruz

Git + mi + yor + uz

نمي رويد

gitmiyorsunuz

Git + mi + yor + sunuz

نمي روند

Gitmiyorlar

Git + mi + yor + lar

صرف افعال زمان آينده در زبان تركي استانبولي

۷,۷۵۰ بازديد

صرف افعال زمان آينده در زبان تركي استانبولي

صرف افعال

 زمان آينده ( gelecek zaman ) در زبان تركي استانبولي 

براي ساخت زمان آينده با حذف پسوند (mek  ) و( mak )  به بن فعل دست يافته ( در دروس قبل با اين آشنا شده ايم )  و بر اساس فرمول زير زمان آينده را مي سازيم :  

علامت ضماير شخصي + e + cek + مصدر فعل

مثال :

خواهم رفت

gideceğim

im

cek

e

git

خواهي رفت

gideceksin

sin

cek

e

Git

خواهد رفت

gidecek

- - -

Cek

e

Git

خواهيم رفت

gideceğiz

iz

cek

e

git

خواهيد رفت

gideceksiniz

siniz

cek

e

Git

خواهند رفت

Gidecekler

ler

cek

e

git

كاربرد ضماير با شكل افعال ( ضماير فاعلي , مفعولي , ملكي)

۱۱,۷۳۸ بازديد

كاربرد ضماير با شكل افعال ( ضماير فاعلي , مفعولي , ملكي)

كاربرد ضماير با شكل افعال

كاربرد اين ضماير در جملات با اشكال خاص افعال و ساير كلمات از جمله اسمها همراه هستند. مثالهاي زير كاربرد اين ضماير را به خوبي روشن خواهد نمود.

 ضماير ملكي :

در درسهاي گذشته با ضماير ملكي آشنا شده ايد . فرمول ساختن ضمير ملكي به شكل فعل به اين شكل مي باشد .

صرف افعال دردستور زبان تركي

۲۱,۶۴۷ بازديد

صرف افعال

 براي صرف فعل در زمانهاي متفاوت بايد ابتدا بن فعل رو بشناسيم . 

 طرز بدست آوردن ريشه فعل در زبان تركي استانبولي

 مثال :

 در زبان فارسي فعل – رفتن -  را در نظر بگيريد ، ن را از آخر – رفتن - حذف ميكنيم

تا بن فعل كه همانا – رفت -  مي باشد را  به دست آوريم .

 

در زبان تركي استانبولي هم افعال با پسوندهاي mek   و يا mak   همراه هستند .

بايد  مصدر فعل را كه داراي پسوند  mek   و يا mak   هستند رو حذف كنيم تا بن فعل به دست آيد .

 

مثال 1 :

 Gitmek = git + mek

 با حذف  پسوند mek   در فعل gitmek   ، بن و يا ريشه فعل كه در اين مثال git   مي باشد

به دست مي آيد .

 رفت + ن = رفتن

 

مثال 2 :

 Kalmak = kal+mak

 ماند + ن = ماندن

 

مثال 3 :

 Donmek = don + mek

 برگشت + ن = برگشتن 

در دروس گرامري بعدي با صرف افعال در زمانهاي متفاوت و طرز سوال كردن و منفي كردن اين افعال آشنا خواهيم شد .

زمان حال ساده در زبان تركي استانبولي

۱۲,۲۹۲ بازديد

زمان حال ساده در زبان تركي استانبولي

صرف افعال

زمان حال ساده ( şimdiki zaman )

براي ساخت زمان حال ساده بعد از بن و يا ريشه فعل ( مراجعه به درس  بيست و هشتم ) پسوند  ( yor ) و بعد از آن هم پسوند مرتبط با هر شخص را در آن زمان اضافه مي كنيم .

پسوندهاي مرتبط با هر شخص در زمان حال ساده

um

اول شخص مفرد

Sun

دوم شخص مفرد

- - -

سوم شخص مفرد

uz

اول شخص جمع

sunuz

دوم شخص جمع

lar

سوم شخص جمع

واژه efendi و كاربردهاي متفاوت آن در زبان تركي استانبولي

۳,۴۴۱ بازديد

واژه efendi و كاربردهاي متفاوت آن در زبان تركي استانبولي

واژه efendi و كاربردهاي متفاوت آن:

 ابتدا لغات جديدي كه در اين درس با آنها آشنا خواهيم شد : 

شما

Siz

گفتم

söyledim

بفرمائيد

Buyurun

تازه

Taze

تخم مرغ

yumurta

هست ؟ داريد ؟

var mı ?

ببخشيد

Affedersiniz

داخل شويد

Girin

آمد

geldi

مرد ( جنسيت )

erkek

صفات در زبان تركي استانبولي

۶,۳۷۷ بازديد

صفات در زبان تركي استانبولي

صفات در زبان تركي استانبولي قبل از اسم مي آيند و بر چند نوع مي باشند:

صفت مطلق: صفتي است كه به صورت ثابت در فرهنگ لغات قرار دارد و قبل از اسم مي آيند ،

 در واقع آن را تعريف مي كند.

                                              مثال:                     ornek                                              

كم

az

زياد

çok

زيبا

güzel

بد

kötü