یکشنبه ۰۳ بهمن ۰۰

آموزش زبان تركي استانبولي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

ساخت صفت و ضمير با ki در تركي استانبولي

۶,۲۶۳ بازديد

ضمير عطف (تعلق/وابستگي)

اسم/ضمير + پسوند وابستگي  + ki

رابطه وابستگي، تعلق و مالكيت به اسمي ايجاد مي‌كند كه با آن آمده و با توجه به نوع و مفهوم جمله  مي‌فهميم كه وابستگي به چه چيزي :

Ali’nin evi, Ahmet’inki gibi büyük.

خانه علي مثل مال احمد بزرگ است.

Benim arabam sevil’inkinden daha güzel.

ماشين من از مال سويل زيباتر است.

 اگر ضماير شخصي استفاده ‌شود ضماير ملكي ساخته مي‌شود. اين ضماير با حذف اسم دوم در تركيب اسمي به جاي تركيب اسمي (ملكي)  به كار مي‌رود.

حرف ile در دستور زبان تركي

۳,۹۶۸ بازديد

حرف ile در جمله بعد از اسم با دو مفهوم به كار مي رود:

1. bağlaç حرف ربط،  ارتباط و وابستگي : در اين حالت حرف ile ، در معناي «و» ، «به اتفاق» و يا «به همراه»  را مي دهد.

Ahmet ile aysel Tömer’e gidiyor.

احمد به همراه آيسل به تومر مي رود.

Kalem ile kağıdı getirdim.

خودكار و كاغذ را آوردم.

Fatih ile yavuz şiir okuyor.

فاتح و ياووز شعر مي خوانند.

 

در اين حالت مي‌توان از ve نيز استفاده كرد. در مقايسه با ve مفهوم همراهي در ile بيشتر است.

مضاف مضاف اليه، گروه اسمي، zincirleme

۲,۲۱۶ بازديد

گروه اسمي: وقتي بخواهيم بيش از دو اسم را در قالب گروه اسمي قرار دهيم از اين حالت استفاده مي‌كنيم. تركيب اسمي معين و نامعين هر دو مي‌تواند در گروه اسمي قرار گيرد. در واقع هر مضاف مضاف‌اليه براي اسم ديگر در حكم يك اسم قرار مي‌گيرد.  پسوند ستون چهارم همان پسوند ملكي سوم شخص است. لازم به ذكر است اگر كلمه به مصوت ختم شود پسوندهاي sı-si-su-sü و اگر به صامت ختم شود پسوندهاي ı-i-u-ü به كار مي‌رود.

 

[türkçe kitabı] ve [ders kitabı] > türkçe ders kitabı

كتاب درسي زبان تركي

[ayşe'nin gözlüğü] ve [güneş gözlüğü] > ayşe'nin güneş gözlüğü

عينك عايشه، عينك آفتابي، عينك آفتابي عايشه

arkadaşımın ablasının evi

خانه‌ي خواهر دوستم

Türklerin geleneksel sporu

ورزش سنتي ترك‌ها

Murat'ın evinin arkası

پشت خانه‌ي مراد

Bilgisayar masasının üstü

روي ميز كامپيوتر

 

وقتي در گروه اسمي اسم اول ضمير ملكي باشد به جاي پسوند –I/-sI (ستون چهارم) پسوند ملكي متناسب با ضمير مي‌آيد.

[benim arabam] ve [çocuk arabası] > benim çocuk arabam

ماشين من ، ماشين بچگانه، ماشين بچگانه‌ي من

[onun arabası] ve [çocuk arabası] > onun çocuk arabası

ماشين او ، ماشين بچگانه، ماشين بچگانه‌ي او

bizim öğretmenimizin kızının adı

نام دختر معلم ما

senin türkçe kitabın

كتاب تركي تو

پسوند سوالي در تركي استانبولي

۳,۲۰۴ بازديد

پسوند سوالي (-mı/-mi/-mu/-mü) طبق قاعده هماهنگي هاي واكه‌اي به صورت زير مي‌آيد. و حالت سوالي به جمله مي‌دهد:

آخرين مصوت كلمه

پسوند سوالي

 

 

a- ı

Araba aldın mı?

آيا ماشين خريدي؟ 

e- i

mi

Ali geldi mi?

علي آمد؟

o- u

mu

O, istanbullu mu?

او اهل استانبول است؟

ö- ü

Bu, üzüm mü?

آيا اين انگور هست؟

 

تركيب اسمي يا مضاف و مضاف اليه در زبان تركي

۴,۲۰۸ بازديد

مضاف و مضاف اليه (ad tamlaması)

برخلاف فارسي مضاف ‌اليه (tamlayan) ابتدا آمده سپس مضاف (tamlanan) مي‌آيد. دو حالت وجود دارد:

1. معين (belirtili): در اين حالت هر دو اسم پسوند مي‌گيرند. پسوند ملكي، پسوند سوم شخص مفرد يا جمع خواهد بود.

اسم +  پسوند اضافه + اسم  +  پسوند ملكي

آخرين مصوت كلمه

a- ı

o- u

e- i

Ö- ü

پسوند اضافه

-(n)ın

-(n)un

-(n)in

-(n)ün

پسوند ملكي مفرد

-ı/-sı

-u/-su

-i/-si

-ü/-sü

پسوند ملكي جمع

-ları

-ları

-leri

-leri

پسوند حالت وابستگي يا ilgi hali eki

۲,۶۷۹ بازديد

حالت وابستگي يا نسبي(ilgi durumu) : هر گاه بخواهيم اسمي را به اسم ديگر اضافه كرده و نسبت دهيم به عبارتي مضاف و مضاف‌اليه بسازيم اين پسوند را به اسم اول اضافه مي‌كنيم. عملكردي مانند نقش‌نماي اضافه«–ِ» در فارسي دارد (مانند كتابِ علي). اين پسوند پس از پسوندهاي جمع و ملكي (در صورت وجود) قرار مي‌گيرد و به صورت زير است:

-ın /-in /-un /-ün

در كلمات مختوم به صامت

-nın /-nin /-nun /-nün

در كلمات مختوم به مصوت

 

ev-in

Çanta-nın

okul-un

Bahçe-nin

Sınıf-ın

Tiyatro-nun

Süt-ün

Ütü-nün

همراه با ضماير شخصي به صورت زير مي‌باشد (در اين حالت پسوند ملكي اضافه‌ مي‌شود) كه ضماير ملكي را

 مي‌سازند.

benim

bizim

senin

Sizin

onun

onların

پسوند حالت مفعولي در زبان تركي

۳,۰۹۱ بازديد

حالت مفعولي (belirtme durumu):

اسم + -ı/-i /-u /-ü

در اسم‌هايي كه به مصوت ختم مي‌شوند به صورت -yı/-yi /-yu /-yü مي‌باشد.  پس از پسوندهاي ملكي سوم شخص به صورت -nı/-ni /-nu /-nü مي‌باشد.

-ı/-i /-u /-ü

sınıf-ı

كلاس را 

Hastane-yi

بيمارستان را

kalem-i

مداد را

Sinema-yı

سينما را

okul-u

مدرسه را

Onun evi-ni

خانه‌ي او را

yüz-ü

صورت را

Onların paraları-nı

پول آنها را

Babam gazeteyi okuyor.

پدرم روزنامه را مي‌خواند.

Ayşe’yi tanıyor.

عايشه را مي‌شناسد.

Annem camları siliyor.

مادرم شيشه‌ها را پاك‌ مي‌كند.

Akşam beni ara.

سر شب به من زنگ بزن.