شنبه ۲۱ مرداد ۰۲

آموزش زبان تركي استانبولي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

انواع پسوند در دستور زبان تركي (بخش دوم)

۴,۵۲۷ بازديد

پسوند بازگشتي ساخت فعل از فعل n 

فعل بازگشتي (dönüşlülük) است يعني فعل به خود فاعل برمي گردد، به نوعي فاعل و مفعول يكي است. در تركي آذربايجاني نيز وجود دارد. در ترجمه فارسي شايد زياد مشخص نباشد ولي در كاربرد تركي آن فعلي كه با n آمده مشخص كننده اين حالت است.

süslemek

تزيين كردن

süslenmek

خود را مزين كردن

övmek

ستايش كردن(ديگري را)

övünmek

مفتخر شدن، فخر كردن

yıkamak

شستن

yıkanmak

استحمام كردن، شستشو شدن

 

انواع پسوند در دستور زبان تركي (بخش اول)

۵,۱۳۵ بازديد
پسوند ساخت اسم از فعل ici

-ıcı /-ici ; -ucu /-ücü

اسم فاعل مي‌سازد.

 

akmak

جاري شدن

akıcı

روان

yakmak

سوزاندن

yakıcı

سوزان

koşmak

دويدن

koşucu

دونده

sürmek

راندن

sürücü

راننده

satmak

فروختن

satıcı

فروشنده

almak

گرفتن

alıcı

گيرنده، خريدار

پسوند -sı/ -si ; -su/ -sü-

۳۹ بازديد

-sı/ -si ; -su/ -sü

 قيد شباهت مي سازد :

Çocuksu (konuşmak)  بچگانه صحبت كردن

Erkeksi davranmak  مردانه رفتار كردن

پسوند cık / -cik; -cık / -cik-

۴۲ بازديد

1- مفهوم محبت، ترحم و تصغير به كلمه مي دهد.

Küçük + cük = küçücük خيلي كوچك

Kısacık خيلي كوتاه

 

2- اسامي گياه، حيوان، اندام و ابزار مي سازد :

Gelincik لاله، elmacık گونه (سيبك)، maymuncuk قفل‌بازكن

3- همراه اسم افراد مي آيد و مفهوم علاقه و محبت و كوچكي مي رساند.

 Sevdacık yağmurda ıslanmış. سوداي بيچاره تو بارون خيس شده

اين پسوند همراه با پسوند مالكيت اول شخص در خطاب كردن زياد استفاده مي شود.

Sevgili anneciğim. (anne+cik+im) مادرجان عزيزم

Selmacığım سلماجونم

پسوند ساخت اسم از اسم -daş /-deş;-taş /-teş

۴۰ بازديد

daş / -deş ; -taş / -teş-

برابري و مشاركت نشان مي دهد. اكثرا معادل "هم" در فارسي است. گاهي از هماهنگي اصوات پيروي نمي كند.

Arkadaş دوست, dindaş هم‌دين , yoldaş  همراه، دوست , yurttaş شهروند

پسوند -cağız / -ceğiz

۵۱ بازديد

-cağız / -ceğiz

به كلمه‌اي كه وصل مي شود مفاهيمي مثل محبت، تصغير، مرحمت، دلسوزي، شفقت و بيچارگي مي دهد.

adamcağız   مردك، مرد بيچاره   ,  kadıncağız   زن بيچاره، زن بدبخت ,

hayvancağız حيوان بيچاره حيوونكي،

Heyvancağızın ayağı kırılmış.              پاي حيوان بيچاره شكسته (است).

پسوند اشتقاقي sız / -siz / -suz / -süz-

۷۴ بازديد

-sız / -siz / -suz / -süz

معادل "بي " در فارسي است. اسم و قيد مي سازد.

1- اسم مي سازد

akıl

عقل

akılsız

بي‌عقل

كار

işsiz

بيكار

omurga

ستون‌فقرات

omurgasızlar

بي مهرگان

 

2- صفت مي سازد

Düşüncesiz çocuk

بچه‌ي بي‌فكر

Korkusuz adam    

مرد بي‌باك

Susuz toprak          

خاك بي‌آب (تشنه)

 

ممكن است دو كلمه اي كه هر دو داراي اين پسوند هستند كنار هم بيايند :

Dinsiz imansız

بي دين و ايمان (بي دين و بي ايمان)

Tatsız tuzsuz

بي مزه  و بي نمك