پنجشنبه ۱۲ مرداد ۰۲

حرف ربط در دستور زبان تركي استانبولي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

حرف ربط da/de در تركي استانبولي

۳۴ بازديد

حرف ربط de/da به معناي «هم» است. شكل اين حرف مانند پسوند حالت جايگاهي است اما اين حرف به صورت جدا نوشته مي‌شود.

Murat da burada, Ahmet de

مراد هم اينجاست علي هم.

Ben de geliyorum.

من هم مي‌آيم.

Yarınki partiye Ali de gelmiyor.

به پارتي فردا علي هم نمي‌آيد.

وقتي پشت سر هم به كار مي‌روند مانند «هم .... هم، نه ... نه » معني مي‌شوند.

Yarınki partiye Ali de Murat da gelmiyor.

به پارتي فردا علي هم مراد هم نمي‌آيد.

Çayı da kahveyi de kolayı da sevmem.

چاي را هم قهوه را هم كولا را هم دوست ندارم.

Türkçeyi konuşacağım da yazacağım da.

تركي را هم صحبت خواهم نوشت هم خواهم نوشت.

گاهي نيز معادل « ve و، ama اما» به كار مي‌رود.

 

Bu kitabı okudum da/ama hiçbir şey anlamadım.

اين كتاب را خواندم اما هيچ چيز نفهميدم.

Buz gibi bir kola içtim de/ve serinledim.

يك كولا مثل يخ نوشيدم و خنك شدم.

پسوند ca/ce و كلمه ي göre

۴۰ بازديد

پسوندهاي ça/-çe  زماني كاربرد دارند كه صفت به يكي از صامت‌هاي بي‌‌واك (k, f, ş, ç, s, p, t, h) ختم شود

1. پسوند CA با پيوستن به صفت يا قيد مفهوم «نسبتا، نزديك به آن» صفت وقيد مي‌سازد.

Büyükçe bir ev          خانه‌اي نسبتا بزرگ                       Şişmanca bir adam      مردي نسبتا چاق

 

Zorca bir sınav          امتحاني نسبتا سخت                     Yüksekçe bir bina         ساختماني نسبتا بلند

حروف اضافه ي gibi و kadar

۲,۸۷۲ بازديد

حرف اضافه‌ي gibi به معناي «مانند، مثل » براي تشبيه و kadar به معناي « به اندازه، » براي مقايسه به كار مي‌رود.

Ali murat gibi çalışkan değil.

علي مانند مراد سختكوش نيست.

Ali murat kadar çalışkan değil.

علي به اندازه مراد سختكوش نيست.

Sen babam kadar yaşlı değilsin.

تو به اندازه‌ي بابام مسن نيستي.

حروف اضافه‌ي gibi و kadar براي بيان تقريب و حدود هم به كار مي‌رود.

Yarın saat altı gibi buluşalım.

فردا حوالي/ حدود ساعت شش ملاقات داشته باشيم.

Ankara'nın nüfusu 4 milyon kadar.

جمعيت آنكارا حدود 4 مليون است.

 

ضماير قبل از حروف اضافه‌ي gibi و kadar (غير از ضمير onlar)، با پسوند اضافه (ضماير ملكي) به كار مي‌روند.

 

benim gibi

مانند من

 

bizim kadar

به اندازه‌ي ما

senin gibi

مانند تو

 

sizin gibi

مثل شما

onun gibi

مانند او

 

onlar gibi

مثل آنها

حرف ربط ki در زبان تركي

۲,۸۲۰ بازديد

نقش حرف ربط (bağlaç) : بين دو جمله ارتباط برقرار مي‌كند و جدا نوشته مي شود.

Bir kardeşim var ki ondan daha büyüğüm.

يك برادر/خواهر دارم كه از او بزرگترم.

Dediler ki ıssız kalan türbende vahşi güller açmış; görmeye geldim.

گفتند كه مزار متروكه‌ات گل هاي وحشي روييده‌اند؛ آمدم كه ببينم.

گاها در انتهاي جمله‌اي از حرف ki استفاده مي‌شود بدون اينكه جمله‌ي ديگر گفته شود.

O dağa tırmanırken hayvanar zorluk çekmesin diye arabacı da ben de yürümüştük; çıkış öyle uzun sürmüştü ki...

در صعود به آن كوه براي اينكه حيوان‌ها سختي نكشند هم ارابه‌چي هم من پياده رفته بوديم؛ خروج آنقدر طول كشيده بود كه...

در اين حالت جمله‌اي كه افتاده خود براي شنونده/خواننده در ذهن تداعي مي‌شود و يك حس و تصوير ذهني به شنونده مي‌دهد براي مثال در اين جمله مي‌شود گفت :

آنقدر طول كشيده بود كه (نمي توانم توضيح بدهم)

گاها ki بين دو جمله نه بلكه بعد از نهاد قرار مي‌گيرد اما باز هم ارتباط بين دو جمله برقرار مي‌كند، مي‌توان گفت اين حالت اثر يك ترجمه‌ي نامناسب از زبان‌هاي ديگر به تركي است كه مورد پسند نيست. درنمونه‌هاي زير جمله دوم از لحاظ دستور بهتر است.

Bir adam ki söz dinlemez. = söz dinlemeyen bir adam

يك آدم حرف نشنو

O yerden ki herkes kaçar sen de kaç = herkesin kaçtığı yerden sen de kaç

از جايي كه همه دوري (فرار) مي‌كنند تو نيز دوري كن.

با استفاده از حرف ki حروف ربط مركب تشكيل شده اند :

Çünkü, halbuki, mademki, öyle ... ki, demek ki...

ساخت صفت و ضمير با ki در تركي استانبولي

۶,۲۸۳ بازديد

ضمير عطف (تعلق/وابستگي)

اسم/ضمير + پسوند وابستگي  + ki

رابطه وابستگي، تعلق و مالكيت به اسمي ايجاد مي‌كند كه با آن آمده و با توجه به نوع و مفهوم جمله  مي‌فهميم كه وابستگي به چه چيزي :

Ali’nin evi, Ahmet’inki gibi büyük.

خانه علي مثل مال احمد بزرگ است.

Benim arabam sevil’inkinden daha güzel.

ماشين من از مال سويل زيباتر است.

 اگر ضماير شخصي استفاده ‌شود ضماير ملكي ساخته مي‌شود. اين ضماير با حذف اسم دوم در تركيب اسمي به جاي تركيب اسمي (ملكي)  به كار مي‌رود.

حرف ile در دستور زبان تركي

۳,۹۸۵ بازديد

حرف ile در جمله بعد از اسم با دو مفهوم به كار مي رود:

1. bağlaç حرف ربط،  ارتباط و وابستگي : در اين حالت حرف ile ، در معناي «و» ، «به اتفاق» و يا «به همراه»  را مي دهد.

Ahmet ile aysel Tömer’e gidiyor.

احمد به همراه آيسل به تومر مي رود.

Kalem ile kağıdı getirdim.

خودكار و كاغذ را آوردم.

Fatih ile yavuz şiir okuyor.

فاتح و ياووز شعر مي خوانند.

 

در اين حالت مي‌توان از ve نيز استفاده كرد. در مقايسه با ve مفهوم همراهي در ile بيشتر است.

مضاف مضاف اليه، گروه اسمي، zincirleme

۲,۲۴۷ بازديد

گروه اسمي: وقتي بخواهيم بيش از دو اسم را در قالب گروه اسمي قرار دهيم از اين حالت استفاده مي‌كنيم. تركيب اسمي معين و نامعين هر دو مي‌تواند در گروه اسمي قرار گيرد. در واقع هر مضاف مضاف‌اليه براي اسم ديگر در حكم يك اسم قرار مي‌گيرد.  پسوند ستون چهارم همان پسوند ملكي سوم شخص است. لازم به ذكر است اگر كلمه به مصوت ختم شود پسوندهاي sı-si-su-sü و اگر به صامت ختم شود پسوندهاي ı-i-u-ü به كار مي‌رود.

 

[türkçe kitabı] ve [ders kitabı] > türkçe ders kitabı

كتاب درسي زبان تركي

[ayşe'nin gözlüğü] ve [güneş gözlüğü] > ayşe'nin güneş gözlüğü

عينك عايشه، عينك آفتابي، عينك آفتابي عايشه

arkadaşımın ablasının evi

خانه‌ي خواهر دوستم

Türklerin geleneksel sporu

ورزش سنتي ترك‌ها

Murat'ın evinin arkası

پشت خانه‌ي مراد

Bilgisayar masasının üstü

روي ميز كامپيوتر

 

وقتي در گروه اسمي اسم اول ضمير ملكي باشد به جاي پسوند –I/-sI (ستون چهارم) پسوند ملكي متناسب با ضمير مي‌آيد.

[benim arabam] ve [çocuk arabası] > benim çocuk arabam

ماشين من ، ماشين بچگانه، ماشين بچگانه‌ي من

[onun arabası] ve [çocuk arabası] > onun çocuk arabası

ماشين او ، ماشين بچگانه، ماشين بچگانه‌ي او

bizim öğretmenimizin kızının adı

نام دختر معلم ما

senin türkçe kitabın

كتاب تركي تو