یکشنبه ۰۳ بهمن ۰۰

آموزش زبان تركي استانبولي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

پسوند -lı / -li / -lu / -lü-

۴۵ بازديد

-lı / -li / -lu / -lü

1- بعد از اسم مي آيد و مفهوم "داراي " يا "با " را به اسم مي دهد.

akıl

عقل

akıllı

عاقل (با عقل)

para

پول

paralı

پولدار

duygu

احساس

duygylu

حساس، با احساس

 

2- به اسم كشور ها ، شهر ها  و افراد مي آيد و نسبت و مفهوم وابستگي را مي رساند.

miyana

ميانا

miyanalı

اهل ميانا

izmir

ازمير

izmirli

اهل ازمير

osman

عثمان

osmanlı

عثماني

 

3- بعضا دو كلمه اي كه هر دو داراي اين پسوند هستند با هم مي آيند و مفهوم "باهم، به اتفاق هم" را مي رساند.

geceli gündüzlü (çalışmak)

روزانه وشبانه (كار و تلاش كردن)

irili ufaklı  (taşlar)

(سنگ هاي) درشت و ريز

Analı babalı (büyümük)

با پدر و با مادر (بزرگ شدن)

پسوند اشتقاقي -çı / -çi / -çu / -çü

۵۵ بازديد

-cı / -ci / -cu / -cü

-çı / -çi / -çu / -çü

1- اسامي شغل مي سازد :

deniz

دريا

denizci

دريانورد، ملوان

oyun

بازي

Oyuncu

بازيگر، بازيكن

balık

ماهي

balıkçı

ماهيگير، ماهي‌فروش

 

2- اسم هايي كه به حالت عادت درآمده و بيان‌گر حالات رفتاري است ، مي سازد :

yalan

دروغ

yalancı

دروغگو

inat

لج

inatçı

لجباز، لجوج

şaka

شوخي

şakacı

شوخ

پسوند -lık / -lik / -luk / -lük

۵۶ بازديد

- پسوند هايي كه از اسم، اسم مي سازند . . . . . İsimden isim yapım ekleri

پسوند هاي پركابرد اين ها هستند :

-lık / -lik / -luk / -lük

يكي از پسوند هاي پركاربرد تركي تركيه و تركي آزربايجاني هست. در مثال هاي زير تفاوتي بين دو تركي ياد شده وجود ندارد.

اين پسوند اسم هاي  مكان، ابزار، مجموعه، شغل و مقام و درجه مي سازد.

الف. با اضافه شدن به اسم مفهوم "براي چيزي"  را مي دهد و صقت مي سازد.

پسوند جمع در تركي استانبولي

۲,۳۰۳ بازديد

قانون : در تركي پسوند جمع lar و ler هست.

( تفاوتي بين تركي استانبولي و تركي آذربايجاني نيست)

استفاده از كدام يك، بستگي به آخرين مصوت كلمه دارد كه اگر از نوع مصوت هاي پسين باشد، پسوند lar و اگر از نوع مصوت هاي پيشين باشد پسوند ler خواهد آمد. البته كساني كه ترك زبان هستند لازم نيست اين قاعده را بدانند زيرا از آن استفاده مي كنند.

Kalın ünlüler : a , ı , o , u                               مصوت هاي پسين

İnce ünlüler : e , i , ö , ü                                مصوت هاي پيشين

معني

جمع

مفرد

مصوت آخر

ماشين‌ها

arabalar

araba

a

در‌ها

kapılar

kapı

ı

راه‌ها

yollar

yol

o

آب‌ها

sular

su

u

خانه‌ها

evler

ev

e

دانش آموز‌ها

öğrenciler

öğrenci

i

چشم‌ها

gözler

göz

ö

اتو‌‌ها

ütüler

ütü

ü

 

فعل اسنادي زمان گذشته نقلي در زبان تركي

۲,۶۹۱ بازديد

فعل اسنادي گذشته نقلي :

مانند زمان گذشته نقلي گوينده گفته‌هايش را يا از ديگران شنيده، يا بعدا فهميده و يا بعدا متوجه شده است. اگر اسم/ صفت به مصوت ختم شود حرف y مي‌آيد.

جمله حضوري، وجودي با var و yok

۲,۷۰۱ بازديد

Var به معناي هست، وجود دارد، حضور دارد.
yok خود به تنهايي به معناي نه، خير است، اما در صورت استفاده در جمله معناي "نيست، وجود ندارد" مي‌دهد.

 

پسوند da/de يا ta/te به معناي "در، روي" هست.

در حالت پرسشي پسوند پرسشي mı براي var و پسوند پرسشي mu براي yok به كار مي‌رود.

Masada ne var?                              چه چيزي روي ميز قرار دارد؟
dolapta yemek var mı?                 روي كابينت غذا هست؟         

در حالت پرشي وقتي از كلمه‌هاي پرسشي مانند kim ، ne، kaç ... استفاده شود پسوند پرسشي به كار نمي‌رود.

همچنين با استفاده از شناسه‌هاي زمان حال (درس قبلي) جملات "موجود بودن، هستن" ساخته مي‌شود.

ben varım : من هستم، حضور دارم
sen varsın: تو هستي
o var: او هست
biz varız: ما هستيم
siz varsınız : شما هستيد
onlar var(lar) : آنها هستند

O burada yok mu?                       او اينجا نيست؟
biz her takımda varız.                ما در هر تيمي هستيم.

جمله قرمز به صورت "markette süt yok" "در فروشگاه شير نيست" درست است.

فعل اسنادي زمان حال، صرف فعل هستن در زبان تركي

۲,۷۸۷ بازديد

فعل «بودن» در تركي استانبولي به صورت فعل مستقل به‌كار نمي‌رود بلكه به شكل «شناسه» به اسم اضافه مي‌شود. براي مثال در فارسي مي‌گوييم «من دانش آموز هستم» يا «من دانش آموزم». در تركي با اضافه شدن شناسه ساخته مي‌شود

 استفاده از هر كدام از چهار حالت شناسه بستگي به مصوت آخر كلمه دارد كه در درس اول به آن اشاره شده است. بار ديگر اينجا نيز از طرز استفاده از پسوندهاي دو يا چهار حالته اشاره مي‌شود.


ضمير + اسم/صفت + شناسه

با توجه به جدول 2 (درس بخش دستور زبان آواشناسي )براي مثال استفاده از شناسه (پسوند شخص) چهار شكلي اول شخص به صورت زير خواهد بود:

جدول 2

سوم شخص جمع

دوم شخص جمع

اول شخص

مصوت پسوند

آخرين مصوت كلمه

lar

sınız

ım

ı

a- ı

ler

siniz

im

i

e- i

lar

sunuz

um

u

o- u

ler

sünüz

üm

ü

ö- ü