شنبه ۰۲ بهمن ۰۰

آموزش زبان تركي استانبولي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

وجه وصفي dik در زبان تركي

۲,۹۳۷ بازديد

dik/dik/duk/dük

اين پسوند، پسوند اول شخص زمان گذشته ساده است و در ساخت اسم، كلماتي مي‌سازد كه با گذشته مرتبط هستند.

Tanı-dık yüz

چهره آشنا (شناخته شده)

Bil-dik adam

مرد دوست و آشنا

 

اين پسوند معمولا با پسوندهاي ملكي به كار برده مي‌شود. در اين حالت غير از سوم شخص جمع، حرف k آخر به ğتبديل مي‌شود.

 

پسوند ملكي

yazmak 

ben

-ım/-im/-um/-üm

Yazdığım kitap

sen

-ın/-in/-un/-ün

Yazdığın kitap

O

-ı/-i/-u/-ü

Yazdığı kitap

Biz

-ımız/-imiz/-umuz/-ümüz

Yazdığımız kitap

Siz

-ınız/-iniz/-unuz/-ünüz

Yazdığınız kitap

onlar

-leri/-ları

Yazdıkları kitap

 

معني اولي يعني كتابي كه نوشته‌ام/نوشته بودم، نوشته‌اي/ نوشته بودي ...

فعلي كه اين پسوند را مي‌گيرد مي‌تواند با ma/me منفي نيز باشد.

Okuduğum kitap hoşuma gitmedi.

از كتابي كه خوندم خوشم نيامد.

Ödevi bitirdiğin zaman hemen bana getir.

زماني كه تمرين را تمام كردي زود براي پيش من بيار.

Sizin anlamadığnız soru var mı?

آيا سوالي كه متوجه نشده‌ايد داريد؟

وجه صفتي زمان وسيع در زبان تركي

۲,۲۵۷ بازديد

Ar/er/(I)r

I: ı/i/u/ü

اين پسوند ، پسوند زمان وسيع هست اگر در نقش صفت ظاهر شود، وجه صفتي مي‌باشد. كلمات ساخته شده با اين روش معني خود را حفظ كرده و كلماتي ماندگار (kalıcı) شده‌اند، مفهوم صفت فاعلي دارد.

Hepimizi güler yüzle karşıladı.

همه‌مان را با رويي خندان پيشواز كرد.

Döner en sevdiğim yemektir.

دونر غذاي مورد علاقه‌ام هست.

Yeni bir çalar saat almak

 istiyorum.

يك ساعت زنگدار(زنگ زن) جديد ميخواهم بخرم

Okurları yazarın yeni kitabını çok beğendi.

خوانندگانش كتاب جديد نويسنده را خيلي پسنديدند.

 

döner از فعل dönmek يعني چرخيدن ساخته شده است (نوعي كباب كه با چرخيدن سيخ عمودي و با حرارت از طرفين پخته مي شود.)

حالت منفي پسوند ذكر شده همان پسوند حالت منفي زمان وسيع يعني maz/mez هست.

Utan-maz adam

آدم بي‌شرم، پررو

Çık-maz sokak

كوچه بن بست

 

Omleti yanmaz tavada yapalım.

املت را در ماهيتابه نسوز درست كنيم.

Su geçirmez saat

ساعت ضد آب (تحت‌الفظي : آب عبور ندهنده!)

وجه صفتي با پسوند an/en

۳۱ بازديد

-an/-en

صفتا فاعلي از فعل مي‌سازد. ترجمه اين گونه وجه اسمي به شكل زير هست، مصدر فعل مربوطه را برداريد و در جمله زير قرار دهيد.

وجه صفتي 

معني

مصدر

bakan

كسي كه در حال نگاه كردن هست

bakmak

ağlayan

كسي كه در حال گريستن هست/گريان

ağlamak

gülen

كسي كه در حال خنديدن هست/خندان

gülmek

 

وجه اسمي فعل ad eylemler در زبان تركي

۲,۶۰۸ بازديد

ad-eylemler (isim-fiiller) :  اسم-فعل (وجه اسمي) : اسم هايي هستند كه از فعل ساخته مي شوند در جمله مانند اسم به كار برده مي شوند و پسوندهاي صرفي مي‌گيرند.

با پسوندهاي –mAk، -mA و –Iş ساخته مي‌شوند.

-mAk: -mak/-mek

-mA: -ma/-me

-Iş: -ış/-iş/-uş /-üş

-mAk, -mA, -Iş 

 

Okula gitmek için evden çıktım.

براي رفتن به مدرسه از خانه خارج شدم.

Orhan kitap okumayı sever.

ارهان كتاب خواندن را دوست دارد.

Bayram tatili dinlenmemi sağladı.

تعطيلي عيد استراحتم را فراهم كرد.

Davranışlarını hiç beğenmiyorum.

رفتارهاش را اصلا نمي پسندم.

 

حالت شرطي در دستور زبان تركي استانبولي

۵,۳۷۹ بازديد

حالت شرطي şart kipi

فعل + -sa /-se +پسوند شخص

شخص

مثبت

پسوند شخص

پسوند سوالي

معني

Ben

Baksa

-m

mı/mi?

اگر ببينم

Sen

baksan

-n

mı/mi?

اگر ببيني

O

baksa

-

mı/mi?

اگر ببيند

Biz

baksak

-k

mı/mi?

اگر ببينيم

Siz

Baksanız

-nız/-niz

mı/mi?

اگر ببينيد

onlar

baksalar

-lar /-ler

mı/mi?

اگر ببينند

حالت وجوب فعل زبان تركي

۳,۶۸۲ بازديد

حالت التزام، وجوب : gereklilik kipi

فعل + -malı /-meli +پسوند شخص

پسوند هاي شخصي زمان گذشته ساده :

مثال :

 

مثبت

 

منفي

Git-meli-y-im

بايد بروم

Gitme-meli-y-im

نبايد بروم

Git-meli-sin

بايد بروي

Gitme-meli-sin

نبايد بروي

Git-meli(-dir)

بايد برود

Gitme-meli(-dir)

نبايد برود

Git-meli-y-iz

بايد برويم

Gitme-meli-y-iz

نبايد برويم

Git-meli-siniz

بايد برويد

Gitme-meli-siniz

نبايد برويد

Git-meli-ler

بايد بروند

Gitme-meli-ler

نبايد بروند

 

صرف منفي فعل توانايي در زبان تركي

۳,۹۸۹ بازديد

صرف منفي فعل توانايي

در حالت منفي اين فعل، از –bil استفاده نمي شود. بلكه طبق شكل زير ساخته مي شود:

فعل + -(y)ama /-(y)eme +پسوند زمان +پسوند شخص

 

مثبت

منفي

معني حالت منفي

ben

gelebildim

gelemedim

نتوانستم بيايم

o

yazabilmiş

yazamamış

نتوانسته بنويسد