شنبه ۰۲ بهمن ۰۰

آموزش زبان تركي استانبولي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

قانون هماهنگي مصوت هاي تركي

۲,۵۶۲ بازديد

در كلماتي كه اصالت تركي دارند، اگر اولين هجاي كلمه اي داراي واكه‌ي پيشين (e- i- ö- ü) باشد در هجا هاي بعدي هم واكه‌ي پيشين خواهد داشت، اگر هم اولين هجا داراي واكه پسين (a- ı- o- u) باشد هجاهاي بعدي واكه‌ي پسين خواهند داشت به عبارت ديگر واكه‌هاي يك كلمه يا پيشين هستند يا پسين. به اين قاعده هماهنگي پيشين-پسين  (önlük-artlık uyumu) نيز گفته مي‌شود.

واكه هاي پسين

واكه هاي پيشين

yap-rak

برگ

Ye-şil

سبز

yıl-dız

ستاره

in-ce

ظريف

do-lu

پر

Öğ-ret-men

معلم

ku-lak

گوش

Yü-zük

انگشتري

افتادن مصوت در زبان تركي

۲,۳۷۱ بازديد

افتادن مصوت (ünlü düşmesi): در بعضي كلمات دو هجايي اسم اعضاي بدن در تركي و بعضي كلمات دخيل عربي  وقتي پسوندي كه با مصوت آغاز مي‌شود به كلمه اضافه مي‌شود، مصوت قبل از پسوند كلمه مي‌افتد (يكي از مصوت‌هاي ı- i- u- ü). مهم‌ترين اين واژه‌ها در جدول زير قرار دارند.

oğul

پسر، فرزند پسر

 

akıl

عقل

alın

پيشاني

 

resim

عكس

gönül

دل

 

vakit

وقت

boyun

گردن

 

isim

نام

ağız

دهان

 

kayıt

ثبت

karın

شكم

 

şehir

شهر

omuz

شانه

 

fi******

فكر

beyin

مغز

 

metin

متن

göğüs

سينه

 

izin

اجازه، مرخصي

bağır

آغوش

 

ömür

عمر

 

resim-i

resmi

Onun resmi çok güzel.

تصوير او خيلي زيباست.

oğul-un

oğlun

Senin oğlun akıllıdır.

پسر تو عاقل هست.

vakit-im

vaktim

Şimdi vaktim yok.

الان وقت ندارم.

karın-ım

karnım

Onun karnı ağrıyor.

شكمش درد مي‌كنه

پسوند جمع مانند فارسي قبل از پسوند مالكيت به كلمه اضافه مي شود.

 

kitap-lar- ım

kitaplarım

كتاب‌هايم

kedi-ler-iniz

kedileriniz

گربه‌هايتان

طرز تلفظ حروف g و k در زبان تركي

۲,۴۶۱ بازديد

طرز تلفظ حروف g و k

حرف g :  اكثرا هنگامي كه با مصوت هاي كلفت در يك هجا قرار گيرد شبيه تلفظ حرف گ در كلمات فارسي گاه و گل (ق) است. مثال :

Gar

ايستگاه راه آهن

Gazete

روزنامه

galiba

به نظرم، احتمالا

 

اما هنگامي كه با مصوت هاي ظريف همراه باشد مثل گ در كلمات «گِل»  ، «گَرم» است. مثال :

Gel

بيا

Gül

گل

güzel

زيبا

 

تلفظ k :

اكثرا هنگامي كه با مصوت هاي كلفت در يك هجا قرار گيرد شبيه تلفظ حرف ك در كلمات «كاه» و «كوه» است. مثال :

Ok

تير

Kol

بازو

kapı

در

 

اما هنگامي كه با مصوت هاي ظريف همراه باشد مثل كلمات «كر»  ، «كِي» است. مثال :

ikiz

دوقلو

eski

قديمي

kendi

خود

حرف ğ در تركي استانبولي

۲,۸۸۴ بازديد

حرف ğ خود به تنهايي يك واج به شمار نمي رود. اگر اين حرف بعد از واكه‌هاي پسين(a- ı- o- u) قرار گيرد باعث كشيده‌تر شدن آنها مي شود.

dağ

كوه

ağır

سنگين

ağaç

درخت

yığın

توده

çığırtı

جيغ و داد

sığır

گاو

soğuk

سرد

doğru

درست

oğul

پسر

buğday

گندم

buğu

بخار

uğurlu

خوش‌يمن

 

در تركي آذربايجاني اين حالت در اكثر موارد به صورت غ تلفظ مي شود. براي مثال تمام كلمات ذكرشده به جزsoğuk حرف ğ در تركي آذربايجاني به صورت غ تلفظ مي شود. اگر ğ بعد از واكه‌هاي پيشين (e- i- ö- ü) قرار گيرد نيز باعث كشيده‌تر شدن آنها مي شود كه در اين حالت صداي واكه همراه با صدايي شبيه تلفظ صداي y لغزشي خواهد بود.

değer

ارزش

eğer

اگر

eğitim

آموزش

iğne

سوزن

iğde

سنجد

yiğit

دلير

öğrenci

دانش‌آموز

söğet

بيد

öğle

ظهر

düğün

عروسي

düğme

دكمه

düğü

برنج كوبيده

مصوت هاي تركي استانبولي

۲,۲۶۷ بازديد

در زبان تركي مصوت بلند وجود ندارد. اما در كلمات دخيل از زبان هاي ديگر مصوت بلند پيدا مي شود. همچنين وقتي كه حرف ğ بعد از مصوت ها قرار مي گيد مصوت ها كشيده خوانده مي شوند، به عنوان مثال dağ به صورت da:  (داا)خوانده مي شود. براي كشيده نشان دادن حروف بر روي آنها علامت ^ گذاشته مي شود.

در الفباي تركي استانبولي 8 مصوت وجود دارد.

a, e, ı, i, o, ö, u, ü

اما صدا هاي زير وجود دارد :

1- a كوتاه :

araba

ماشين

anahtar

كليد

kapı

در

صامت‌هاي تركي استانبولي ünsüzler

۱,۶۸۳ بازديد

اگر هنگام توليد صدا تارهاي صوتي لرزش داشته باشند به آن صداها واكبر (ötümlü) مي گويند و اگر لرزشي ايجاد نشود بي‌واك (ötümsüz) مي گويند. اصطلاحا به همخوانهاي واكبر، نرم (yumuşak) و به بي‌واك‌ها سخت (sert) مي گويند. براي تشخيص مي توانيد دست‌هاي خود را بر روي گوش‌هايتان بگذاريد يا دو انگشت خود را روي سيب آدم در گلوي خود قرار دهيد و با ايجاد صدا متوجه لرزش در تارهاي صوتي بشويد.

طبقه بندي مصوت هاي تركي استانبولي

۲,۸۳۲ بازديد

مصوت ها (حروف صدادار) (ünlüler) : مصوت ها را با توجه به سه معيار طبقه‌بندي مي‌كنند :

1- اگر هنگام تلفظ مصوت زبان به جلوي دهان نزديك شود مصوت‌ي ايجاد شده پيشين (ön ünlü) ناميده مي شود. اگر زبان به عقب دهان نزديك شود مصوت‌ي ايجاد شده پسين (art ünlü) ناميده مي شود. به مصوت‌هاي پيشين اصطلاحا ظريف (ince) و به مصوت‌هاي پسين، كلفت (kalın) هم گفته مي‌شود.

مصوت‌هاي پسين :  a- ı- o- u                                  

مصوت‌هاي پيشين :  e- i- ö- ü

2- دومين معيار وضعيت لب‌ها هنگام اداي مصوت است. اگر لب‌ها در حالت غيرگرد باشد به آن‌ها مصوت‌هاي غيرمدور (düz) و اگر در حالت گرد باشد به آنها مصوت‌هاي لب‌گرد (yuvarlak) مي گويند.

مصوت‌هاي غيرمدور :  a- e- ı- i    

مصوت‌هاي لب‌گرد :  o- u- ö- ü

3- سومين معيار ميزان باز بودن حفره‌ي دهان هنگام اداي مصوت‌ است. مصوت‌هايي كه ميزان باز بودن دهان بيشتر است پهن (geniş) و مصوت‌هايي كه كمتر است تنگ (dar) مي گويند.

مصوت‌هاي پهن :  a- e- o- ö                     

مصوت‌هاي تنگ :  ı- i- u- ü

 

پسين

پيشين

غيرمدور

لب‌گرد

غيرمدور

لب‌گرد

پهن

a

o

e

ö

تنگ

ı

u

i

ü