آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

-an/-en

صفتا فاعلي از فعل مي‌سازد. ترجمه اين گونه وجه اسمي به شكل زير هست، مصدر فعل مربوطه را برداريد و در جمله زير قرار دهيد.

وجه صفتي 

معني

مصدر

bakan

كسي كه در حال نگاه كردن هست

bakmak

ağlayan

كسي كه در حال گريستن هست/گريان

ağlamak

gülen

كسي كه در حال خنديدن هست/خندان

gülmek

 


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۴ | ۰۶:۰۶:۱۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

ad-eylemler (isim-fiiller) :  اسم-فعل (وجه اسمي) : اسم هايي هستند كه از فعل ساخته مي شوند در جمله مانند اسم به كار برده مي شوند و پسوندهاي صرفي مي‌گيرند.

با پسوندهاي –mAk، -mA و –Iş ساخته مي‌شوند.

-mAk: -mak/-mek

-mA: -ma/-me

-Iş: -ış/-iş/-uş /-üş

-mAk, -mA, -Iş 

 

Okula gitmek için evden çıktım.

براي رفتن به مدرسه از خانه خارج شدم.

Orhan kitap okumayı sever.

ارهان كتاب خواندن را دوست دارد.

Bayram tatili dinlenmemi sağladı.

تعطيلي عيد استراحتم را فراهم كرد.

Davranışlarını hiç beğenmiyorum.

رفتارهاش را اصلا نمي پسندم.

 


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۴ | ۰۶:۰۳:۱۶ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

حالت شرطي şart kipi

فعل + -sa /-se +پسوند شخص

شخص

مثبت

پسوند شخص

پسوند سوالي

معني

Ben

Baksa

-m

mı/mi?

اگر ببينم

Sen

baksan

-n

mı/mi?

اگر ببيني

O

baksa

-

mı/mi?

اگر ببيند

Biz

baksak

-k

mı/mi?

اگر ببينيم

Siz

Baksanız

-nız/-niz

mı/mi?

اگر ببينيد

onlar

baksalar

-lar /-ler

mı/mi?

اگر ببينند


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۴ | ۰۶:۰۰:۲۴ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

حالت التزام، وجوب : gereklilik kipi

فعل + -malı /-meli +پسوند شخص

پسوند هاي شخصي زمان گذشته ساده :

مثال :

 

مثبت

 

منفي

Git-meli-y-im

بايد بروم

Gitme-meli-y-im

نبايد بروم

Git-meli-sin

بايد بروي

Gitme-meli-sin

نبايد بروي

Git-meli(-dir)

بايد برود

Gitme-meli(-dir)

نبايد برود

Git-meli-y-iz

بايد برويم

Gitme-meli-y-iz

نبايد برويم

Git-meli-siniz

بايد برويد

Gitme-meli-siniz

نبايد برويد

Git-meli-ler

بايد بروند

Gitme-meli-ler

نبايد بروند

 


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۴ | ۰۵:۵۷:۵۹ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

صرف منفي فعل توانايي

در حالت منفي اين فعل، از –bil استفاده نمي شود. بلكه طبق شكل زير ساخته مي شود:

فعل + -(y)ama /-(y)eme +پسوند زمان +پسوند شخص

 

مثبت

منفي

معني حالت منفي

ben

gelebildim

gelemedim

نتوانستم بيايم

o

yazabilmiş

yazamamış

نتوانسته بنويسد

 


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۴ | ۰۵:۵۶:۱۴ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

فعل توانايي . . . . . . . . . . . yeterlilik fiili ‘‘bilmek’’

توانايي فاعل را براي انجام كاري مي رساند. در بعضي موارد مفهوم احتمال را هم شايد برساند. اين فعل با زمان هاي مختلف مي آيد.

صرف مثبت

 فعل + -(y)a /-(y)e +bil +پسوند زمان +پسوند شخص

اگر آخرين حرف صدادار فعل ظريف باشد پسوند -(y)a و اگر كلفت باشد پسوند -(y)e اضافه مي آيد.

آخرين حرف صدادار فعل

پسوند

a, ı, o, u

-(y)a

e, i,ö,ü

-(y)e

 

پسوند هاي شخصي فعل توانايي با توجه به پسوند زمان ساخته مي شوند.


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۴ | ۰۵:۵۱:۲۶ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

-arak/-erek

 اين پسوند با آمدن بر فعل اول به عنوان قيد حالت براي فعل اصلي (فعل دوم) استفاده مي شود. زمان انجام فعل اول و دوم يكي است يعني همزمان هستند. اگر فعل به مصوت ختم شود حرف ميانجي y قبل از پسوند مي آيد. معمولا اين فعل ها   با  حروفي  مثل با به صورت قيدي به فارسي ترجمه مي شود.


Ahmet ağlayarak eve koştu.

احمد گريه كنان به سوي خانه دويد.

İyice düşünerek karar veriniz.

حسابي فكر كنيد و تصميم بگيريد.

Bağırarak konuşuyor.

با داد و فرياد صحبت مي كند.

 


ممكن است فعلي كه با اين پسوند مي آيد زمانش بر فعل اصلي تقدم داشته باشد يا معني شرطي بدهد.

Amaçlarınıza ancak çalışarak ulaşabilirsiniz

تنها با تلاش مي توانيد به اهدافتان نايل شويد. (شرط)

Orhan teyzesine uğrayarak okula gitti.

اورهان به خانه خاله اش سر زد و به مدرسه رفت. (تقدم)

 

وجه olarak كه از فعل ol- يعني بودن، شدن، استن است،  معني« به عنوان،به صورت، در مقام، در جايگاه» مي دهد بعد از اسم مي آيد و حالت قيدي به اسم مي دهد.

Geçici olarak burada kalıyorum

به صورت موقت اينجا مي مانم.

Sanat ve iletişim aracı olarak sinema

سينما به عنوان ابزار ارتباطي و هنري

 


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۴ | ۰۵:۴۶:۰۵ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)