شنبه ۰۲ بهمن ۰۰

آموزش زبان تركي استانبولي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

فعل امر در دستور تركي

۵,۰۳۱ بازديد

وجه امري : در زبان تركي، وجه امري فقط براي ضماير دوم شخص و سوم شخص به‌ كار مي‌رود. براي دوم شخص به صورت مسقتيم و براي سوم شخص به صورت غير مستقيم بيان مي‌شود.

براي ضماير اول شخص از حالت درخواستي (istek kipi) استفاده مي‌شود


زمان آينده صرف منفي در دستور زبان تركي

۲,۷۸۳ بازديد

صرف منفي

فعل + -ma/-me + -acak/-ecek  +پسوند شخص

Ben

Yaz-ma-y-acağ-ım

Gül-me-y-eceğ-im

Sen

Yaz-ma-y-acak-sın

Gül-me-y-ecek-sin

O

Yaz-ma-y-acak

Gül-me-y-ecek

Biz

Yaz-ma-y-acağ-ız

Gül-me-y-eceğ-iz

Siz

Yaz-ma-y-acak-sınız

Gül-me-y-ecek-siniz

onlar

Yaz-ma-y-acak-lar

Gül-me-y-ecek-ler

در تركي استانبولي دو مصوت كنار هم قرار نمي گيرد، به همين دليل بين پسوند نفي و پسوند زمان آينده حرف ميانجي y قرار مي گيرد. در اول شخص مفرد و جمع نرم شدگي صامت وجود دارد. 

مثال :

Fatma bizimle gelmeyecek.

فاطمه با ما نخواهد آمد.

Bugün ders çalışmayacağız.

امروز درس نخواهيم خواند.

 

زمان آينده صرف مثبت در دستور تركي

۲,۸۸۱ بازديد

زمان آينده . . . . . . . . . . . gelecek zaman

صرف مثبت

فعل + -(y)acak /-(y)ecek +پسوند شخص

اگر آخرين حرف صدادار فعل ظريف باشد پسوند -(y)ecek و اگر كلفت باشد پسوند -(y)acak اشافه مي آيد.

آخرين حرف صدادار فعل

پسوند

a, ı, o, u

-(y)acak

e, i,ö,ü

-(y)ecek

زمان گذشته نقلي در دستور تركي

۳,۰۱۴ بازديد
geçmiş zaman belirsiz

فعل   + mış/ miş/ muş/ müş +  شناسه

شخص

آخرين مصوت فعل

a, ı

o, u

e, i

ö, ü

ben

-mış-ım

-muş-um

-miş-im

-müş-üm

sen

-mış-sın

-muş-sun

-miş-sin

-müş-sün

o

-mış

-muş

-miş

-müş

biz

-mış-ız

-muş-uz

-miş-iz

-müş-üz

siz

-mış-sınız

-muş-sunuz

-miş-siniz

-müş-sünüz

onlar

-mış-lar

-muş-lar

-miş-ler

-müş-lerben      gel-miş-im                     آمده‌ام               al-mış-ım            خريده‌ام

sen       gel-miş-sin                    آمده‌اي              al-mış-sın خريده‌اي

o           gel-miş                           آمده‌ است          al-mış                خريده‌ است

biz        gel-miş-iz                       آمده‌ايم             al-mış-ız خريده‌ايم

siz        gel-miş-siniz                  آمده‌ايد              al-mış-sınız خريده‌ايد

onlar    gel-miş-ler                     آمده‌اند              al-mış-lar خريده‌اند


 

صرف منفي با ma/me به صورت mamış/memiş ساخته مي‌شود.


ben   gel-me-miş-im نيامده ام almamışım نخريده ام

sen       gel-me-miş-sin              نيامده اي           al-ma-mış-sın نخريده‌اي

o           gel-me-miş                    نيامده               al-ma-mış                       نخريده‌ است

biz        gel-me-miş-iz                نيامده ايم          al-ma-mış-ız نخريده‌ايم

siz        gel-me-miş-siniz           نيامده ايد           al-ma-mış-sınız نخريده‌ايد

onlar    gel-me-miş-ler              نيامده اند           al-ma-mış-lar نخريده‌اند


 

فعل در سوم شخص مفرد + پسوند سوالي + شناسه

طرز سوالي طبق فرمول روبرو مي‌باشد :


جدول : پسوند سوالي و شناسه؛ در اول شخص صامت ميانجي y بين دو مصوت قرار مي‌گيرد. در سوم شخص مفرد شناسه قبل از پسوند سوالي مي‌آيد. 

شخص

آخرين مصوت فعل

a, ı

o, u

e, i

ö, ü

ben

-mış mıyım

-muş muyum?

-miş miyim?

-müş müyüm?

sen

-mış mısın

-muş musun?

-miş misin?

-müş müsün?

o

-mış mı?

-muş mu?

-miş mi?

-müş mü?

biz

-mış mıyız?

-muş muyuz?

-miş miyiz?

-müş müyüz?

siz

-mış mısınız?

-muş musunuz?

-miş misiniz?

-müş müsünüz?

onlar

-mış-lar mı?

-muşlar mı?

-miş-ler mi?

-müş-ler mi?ben      gelmiş miyim?              آمده ام؟            almamış mıyım?           نخريده‌ام؟

sen       gelmiş misin?               آمده اي؟           almamış mısın?             نخريده‌اي؟

o           gelmiş misin?               آمده است؟         almamış mı?                  نخريده‌ است؟

biz        gelmiş mi?                    آمده ايم؟           almamış mıyız?             نخريده‌ايم؟

siz        gelmiş mi-siniz?           آمده ايد؟           almamış mısınız?          نخريده‌ايد؟

onlar    gelmişler mi?                آمده اند؟           almamışlar mı?             نخريده‌اند؟

 

در زمان گذشته نقلي گوينده وقوع فعل را يا از ديگران شنيده، يا بعدا فهميده و يا بعدا متوجه شده است.  

Ali İstanbul'a gitmiş.

علي به استانبول رفته است. (از مادرش پرسيدم و فهميدم)

Aaa babam gelmiş.

اِ بابام آمده است. (وقتي كه ماشين بابام را جلوي در ديدم.)

Bu sözlerimle onu çok üzmüşüm.

با اين حرفام او را خيلي ناراحت كرده‌ام.

Bu saç modeli bana yakışmış mı?

اين مدل مو بهم مياد؟

Benzine zam gelmiş.

قيمت بنزين افزايش يافته است.


حالت سوالي صرف منفي زمان عمومي در زبان تركي

۱,۹۹۴ بازديد

حالت سوال در اول شخص مفرد به دو حالت زير است :

فعل + -mam/-mem + پسوند سوالي

فعل + -maz/-mez + پسوند سوالي +  پسوند شخص

در ساير اشخاص به حالت زير است :

فعل + -maz/-mez + پسوند سوالي +  پسوند شخص

اشخاص

Gez-

 

Bil-

 

Ben

Gez-mem  mi?

نمي گردم؟ (آيا)

Bil-mem  mi?

نمي دانم؟

 

Gez-mez  mi-y-im?

نمي گردم؟

Bil-mez  mi-y-im?

 

Sen

Gez-mez  mi-sin?

نمي گردي؟

Bil-mez  mi-sin?

نمي داني؟

O

Gez-mez  mi?

نمي گردد؟

Bil-mez  mi?

نمي داند؟

Biz

Gez-mez  mi-y-iz?

نمي گرديم؟

Bil-mez  mi-y-iz?

نمي دانيم؟

Siz

Gez-mez  mi-siniz?

نمي گرديد؟

Bil-mez  mi-siniz?

نمي دانيد؟

onlar

Gez-mez-ler  mi?

نمي گردند؟

Bil-mez-ler  mi?

نمي دانند؟

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالي مي آيد.

Hüsen seni sevmez mi?

آيا حسين تو را دوست ندارد؟

Sen uçağa binmez misin?

تو هواپيما سوار نمي شوي؟

Tansu yılandan korkmaz mı?

تانسو از مار نمي ترسد؟

حالت سوالي زمان گذشته ساده در زبان تركي

۳,۳۱۱ بازديد

فعل در گذشته ساده + mı/mi/mu/mü ?

طرز سوالي طبق فرمول روبرو مي‌باشد :

شخص

gelmek

آمدن

unutmamak

فراموش نكردن

ben

geldim mi?

آمدم؟

unutmadım mı?

فراموش نكردم؟

sen

geldin mi?

آمدي؟

unutmadın mı?

فراموش نكردي؟

o

geldi mi?

آمد؟

unutmadı mı?

فراموش نكرد؟

biz

geldik mi?

آمديم؟

unutmadık mı?

فراموش نكرديم؟

siz

geldiniz mi?

آمديد؟

unutmadınız mı?

فراموش نكرديد؟

onlar

geldiler mi?

آمدند؟

unutmadılar mı?

فراموش نكردند؟Pazar günü sadece dinlendi.

روز يكشنبه فقط استراحت كرد.

Onlar çıkmadılar.

آنها خارج نشدند.

Geçen sene üniversiteden mezun oldular.

پارسال از دانشگاه فارغ التحصيل شدند.

حالت سوالي زمان عمومي صرف مثبت

۲,۱۰۷ بازديد

سوالي صرف مثبت ..........olumlu soru çekimi

طرز سوال طبق فرمول زير مي باشد :

فعل + پسوند زمان عمومي + پسوند سوالي +  پسوند شخص

اشخاص

Gez-

 

Bil-

 

Ben

Gez-er  mi-y-im?

مي گردم؟ (آيا)

Bil-ir mi-y-im?

مي دانم؟

Sen

Gez-er mi-sin?

مي گردي؟

Bil-ir mi-sin?

مي داني؟

O

Gez-er mi?

مي گردد؟

Bil-ir mi?

مي داند؟

Biz

Gez-er mi-y-iz?

مي گرديم؟

Bil-ir mi-y-iz?

مي دانيم؟

Siz

Gez-er mi-siniz?

مي گرديد؟

Bil-ir mi-siniz?

مي دانيد؟

onlar

Gez-er-ler mi?

مي گردند؟

Bil-ir-ler mi?

مي دانند؟

 

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالي مي آيد.

Şemsiyeni bana verir misin?

چتر را به من مي دهي؟

Onlar her yaz tatile giderler mi?

آنها هر تابستان به تعطيلات مي روند؟

Çay sever misiniz?

آيا چاي دوست داريد؟

 

توجه : بعضي اوقات حالت سوالي زمان عمومي مفهوم خواهشي يا امر نيز دارد.

Kapıyı kapatır mısınız?

در را مي بنديد (لطفا در را ببنديد)؟

Bana yardım eder misin?

به من كمك مي كنيد؟