آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

-dıkça/-dikçe /-dukça /-dükçe

-tıkça/-tikçe /-tukça /-tükçe

معني «هر چه ...»، «هر وقت كه» به فعل مي دهد همراه با استمرار. در واقع دوام و وقوع فعل دوم بستگي به استمرار فعلي دارد كه با اين پسوند مي آيد. در معني مي توان كلمه «بيشتر، كمتر، صفت+تر» افزود.  توازن وقوع فعل بين دو فعل وجود دارد.

حالت منفي با آمدن –me/-ma قبل از پسوند ساخته ميشود.

Büyüdükçe annesine benziyor.

هر چه بزرگتر ميشود به مادرش شباهت (بيشتري) پيدا مي كند.

Gün geçtikçe sen değişiyorsun.

هر چه روز ميگذرد (زمان مي گذرد) تو تغيير مي كني.

Kış yaklaştıkça havalar soğuyor.

هر چه كه زمستان نزديك مي‌شود هوا سردتر مي شود. (با نزديك شدن زمستان هواها سردتر ميشود)

Paramız arttıkça arabamızın modelini değiştiririz.

هر وقت پولمان زياد شد مدل ماشينمان را عوض مي كنيم.

مي توان گفت معني gittikçe دقيقا «رفته رفته» است اما براي افعال ديگري مثلا okudukça معني «خوانده خوانده» يا براي geldikçe «آمده آمده» استفاده نمي شود. اين مثال براي درك بيشتر شما گفته شد.


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۵۸:۰۹ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

-(y)alı/-(y)eli

اين وجه قيدي زمان شروع فعل اصلي را بيان مي كند و معني "از وقتي كه، از زماني كه" ميدهد و يا فاصله بين فعل اصلي و فعل فرعي را بيان مي كند. فعل اصلي همان فعل دوم است. حرف y وقتي آخرين حرف فعل مصوت باشد مي آيد.

Buraya geleli üç yıl oldu.

سه سال شد كه اينجا آمده است.

Evleneli yüzü hiç gülmemiş.

از وقتي ازدواج كرده صورتش اصلا نخنديده است.

Kış başlayalı hastalıklar yakamızı bırakmıyor.

وقتي زمستان شروع مي شود بيماري ها ولمون نمي كنند.

 

حالت منفي اين وجه با آمدن پسوند نفي در تركي يعني ma/me به صورت –mayalı /-meyeli درست مي شود. زياد كاربرد ندارد.

Onu görmeyeli çok özledim.

از وقتي نديدمش خيلي دلم تنگ شده.

 حالتي كه فعل ابتدا به شكل گذشته مي آيد و بعد به صورت اين وجه ، به كار مي رود.

Arabamı sattım satalı otobüse biniyorum.

ماشينمو فروختم و از اون به بعد سورا اتوبوس مي شوم. (از وقتي ماشينم را فروختم...)

Gittin gideli bizleri aramadın.

از وقتي رفتي حال ما رو نپرسيدي.


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۵۶:۴۳ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

(y)-ıp/-ip/-up /-üp

در اين حالت فعل اول كه با اين پسوند مي آيد ابتدا انجام مي گيرد و پس از آن فعل اصلي انجام مي‌گيرد يا گرفته يا خواهد گرفت. يعني فعل اصلي در هر زماني مي تواند باشد.

Eve gidip ders çalışacağım.

به خانه رفته، درس خواهم خواند.

Mektubu bir zarfa koyup, gönderin.

نامه را در يك پاكت گذاشته، بفرستيد.

Eşyalarını toplayıp evden çıktı.

اسباب و وسايلش رو جمع كرد(ه) از خانه خارج شد.

 توجه داشته باشيد كه اين پسوند در تركي آذربايجاني براي اشخاص دوم و سوم شخص در زمان ماضي نقلي نيز استفاده مي‌شود. بنابراين اگر به اين امر توجه كنيد تقريبا معني جمله ها برايتان آسان خواهد شد. همانطور كه ديديد در اكثر موارد فعلي كه با اين پسوند همراه است ترجمه اش به صورت شبه ماضي نقلي صورت مي گيرد.

در صورتي كه فعل با مصوت آغاز شود حرف y نيز مي آيد. توجه داشته باشيد فاعل هر دو فعل يكي است.


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۵۵:۱۷ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

-ası/-esi

اين وجه وصفي، مفهوم خواسته و درخواست به فعل مي دهد. پسوند پركاربردي نيست.

Kırıl-ası el

شكستن دستش را مي خواهم

Görülesi yerler

جاهايي كه ديدنش را مي خواهم/بايد ديد

 

Eli kırılası adam, cüzdanımı çalmış.

مردي كه (كاش)دستش بشكنه، كيفمو دزديده.

Öpülesi eller

دستاني كه بايد بوسيدشان


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۵۳:۵۱ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

mış/-miş/-muş/-müş

اين پسوند كه خود پسوند زمان ماضي نقلي است، وقتي در نقش صفت باشد مفهوم زمان  گذشته  مي‌رساند.

Geçmiş gün

روز گذشته

Yapışmış etiket

برچسب چسبيده شده

Sararmış yapraklar

برگ‌هاي زرد شده

 

 

حالت منفي با آمدن ma/me قبل از اين پسوند درست مي شود.

ipteki kurumamış çamaşırları toplama.

لباس هاي خشك نشده روي بند را جمع نكن.

Bozulmuş musluğu tamir et.

شير خراب (شده) را تعمير كن.

 

لازم به ذكر است اگر حالت منفي بيايد با توجه به هماهنگي آوايي فقط دو حالت –mamış و –memiş درست خواهد شد.


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۵۱:۳۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

-acak/-ecek

اين پسوند كه پسوند زمان آينده است، در صورت وجه وصفي بودن مفهوم "براي/به منظور" دارد. و مفهوم زمان آينده را نيز دارد.

gelecek hafta

هفته آينده

içecek su

آب نوشيدني

okunacak kitap

كتاب خواندني (كتابي كه خوانده خواهد شد)

yapılacak işler

كارهاي لازم (كارهايي كه بايد انجام شود)

 

با اين پسوند اسم هاي مختلفي نيز درست شده است.

Gel-

آمدن

gelecek

آينده

Yak-

سوزاندن 

yakacak

سوخت

Giy-

پوشيدن

giyecek

لباس، پوشاك

Aç-

باز كردن

açacak

كليد، باز كننده

 

خود كلمه آچار هم از فعل aç- به اضافه پسوند زمان وسيع –ar درست شده است كه كلمه‌اي است تركي.

evde hiç içecek kalmamış.

در خانه هيچ نوشيدني نمانده است.

Yakacak fiyatlarına zam gelmiş.

قيمت سوختها افزايش يافته است.

 

Zam يعني افزايش قيمت، zam gelmek يعني افزايش قيمت يافتن.


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۴۸:۴۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

dik/dik/duk/dük

اين پسوند، پسوند اول شخص زمان گذشته ساده است و در ساخت اسم، كلماتي مي‌سازد كه با گذشته مرتبط هستند.

Tanı-dık yüz

چهره آشنا (شناخته شده)

Bil-dik adam

مرد دوست و آشنا

 

اين پسوند معمولا با پسوندهاي ملكي به كار برده مي‌شود. در اين حالت غير از سوم شخص جمع، حرف k آخر به ğتبديل مي‌شود.

 

پسوند ملكي

yazmak 

ben

-ım/-im/-um/-üm

Yazdığım kitap

sen

-ın/-in/-un/-ün

Yazdığın kitap

O

-ı/-i/-u/-ü

Yazdığı kitap

Biz

-ımız/-imiz/-umuz/-ümüz

Yazdığımız kitap

Siz

-ınız/-iniz/-unuz/-ünüz

Yazdığınız kitap

onlar

-leri/-ları

Yazdıkları kitap

 

معني اولي يعني كتابي كه نوشته‌ام/نوشته بودم، نوشته‌اي/ نوشته بودي ...

فعلي كه اين پسوند را مي‌گيرد مي‌تواند با ma/me منفي نيز باشد.

Okuduğum kitap hoşuma gitmedi.

از كتابي كه خوندم خوشم نيامد.

Ödevi bitirdiğin zaman hemen bana getir.

زماني كه تمرين را تمام كردي زود براي پيش من بيار.

Sizin anlamadığnız soru var mı?

آيا سوالي كه متوجه نشده‌ايد داريد؟


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۴۶:۱۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)