آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

گروه اسمي: وقتي بخواهيم بيش از دو اسم را در قالب گروه اسمي قرار دهيم از اين حالت استفاده مي‌كنيم. تركيب اسمي معين و نامعين هر دو مي‌تواند در گروه اسمي قرار گيرد. در واقع هر مضاف مضاف‌اليه براي اسم ديگر در حكم يك اسم قرار مي‌گيرد.  پسوند ستون چهارم همان پسوند ملكي سوم شخص است. لازم به ذكر است اگر كلمه به مصوت ختم شود پسوندهاي sı-si-su-sü و اگر به صامت ختم شود پسوندهاي ı-i-u-ü به كار مي‌رود.

 

[türkçe kitabı] ve [ders kitabı] > türkçe ders kitabı

كتاب درسي زبان تركي

[ayşe'nin gözlüğü] ve [güneş gözlüğü] > ayşe'nin güneş gözlüğü

عينك عايشه، عينك آفتابي، عينك آفتابي عايشه

arkadaşımın ablasının evi

خانه‌ي خواهر دوستم

Türklerin geleneksel sporu

ورزش سنتي ترك‌ها

Murat'ın evinin arkası

پشت خانه‌ي مراد

Bilgisayar masasının üstü

روي ميز كامپيوتر

 

وقتي در گروه اسمي اسم اول ضمير ملكي باشد به جاي پسوند –I/-sI (ستون چهارم) پسوند ملكي متناسب با ضمير مي‌آيد.

[benim arabam] ve [çocuk arabası] > benim çocuk arabam

ماشين من ، ماشين بچگانه، ماشين بچگانه‌ي من

[onun arabası] ve [çocuk arabası] > onun çocuk arabası

ماشين او ، ماشين بچگانه، ماشين بچگانه‌ي او

bizim öğretmenimizin kızının adı

نام دختر معلم ما

senin türkçe kitabın

كتاب تركي تو


برچسب‌ها: حرف ربط در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۰۱:۰۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

پسوند سوالي (-mı/-mi/-mu/-mü) طبق قاعده هماهنگي هاي واكه‌اي به صورت زير مي‌آيد. و حالت سوالي به جمله مي‌دهد:

آخرين مصوت كلمه

پسوند سوالي

 

 

a- ı

Araba aldın mı?

آيا ماشين خريدي؟ 

e- i

mi

Ali geldi mi?

علي آمد؟

o- u

mu

O, istanbullu mu?

او اهل استانبول است؟

ö- ü

Bu, üzüm mü?

آيا اين انگور هست؟

 


برچسب‌ها: اسم در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۵۲:۵۸ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

مضاف و مضاف اليه (ad tamlaması)

برخلاف فارسي مضاف ‌اليه (tamlayan) ابتدا آمده سپس مضاف (tamlanan) مي‌آيد. دو حالت وجود دارد:

1. معين (belirtili): در اين حالت هر دو اسم پسوند مي‌گيرند. پسوند ملكي، پسوند سوم شخص مفرد يا جمع خواهد بود.

اسم +  پسوند اضافه + اسم  +  پسوند ملكي

آخرين مصوت كلمه

a- ı

o- u

e- i

Ö- ü

پسوند اضافه

-(n)ın

-(n)un

-(n)in

-(n)ün

پسوند ملكي مفرد

-ı/-sı

-u/-su

-i/-si

-ü/-sü

پسوند ملكي جمع

-ları

-ları

-leri

-leri


برچسب‌ها: اسم در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۵۰:۱۸ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

حالت وابستگي يا نسبي(ilgi durumu) : هر گاه بخواهيم اسمي را به اسم ديگر اضافه كرده و نسبت دهيم به عبارتي مضاف و مضاف‌اليه بسازيم اين پسوند را به اسم اول اضافه مي‌كنيم. عملكردي مانند نقش‌نماي اضافه«–ِ» در فارسي دارد (مانند كتابِ علي). اين پسوند پس از پسوندهاي جمع و ملكي (در صورت وجود) قرار مي‌گيرد و به صورت زير است:

-ın /-in /-un /-ün

در كلمات مختوم به صامت

-nın /-nin /-nun /-nün

در كلمات مختوم به مصوت

 

ev-in

Çanta-nın

okul-un

Bahçe-nin

Sınıf-ın

Tiyatro-nun

Süt-ün

Ütü-nün

همراه با ضماير شخصي به صورت زير مي‌باشد (در اين حالت پسوند ملكي اضافه‌ مي‌شود) كه ضماير ملكي را

 مي‌سازند.

benim

bizim

senin

Sizin

onun

onların


برچسب‌ها: اسم در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۴۸:۳۵ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

حالت مفعولي (belirtme durumu):

اسم + -ı/-i /-u /-ü

در اسم‌هايي كه به مصوت ختم مي‌شوند به صورت -yı/-yi /-yu /-yü مي‌باشد.  پس از پسوندهاي ملكي سوم شخص به صورت -nı/-ni /-nu /-nü مي‌باشد.

-ı/-i /-u /-ü

sınıf-ı

كلاس را 

Hastane-yi

بيمارستان را

kalem-i

مداد را

Sinema-yı

سينما را

okul-u

مدرسه را

Onun evi-ni

خانه‌ي او را

yüz-ü

صورت را

Onların paraları-nı

پول آنها را

Babam gazeteyi okuyor.

پدرم روزنامه را مي‌خواند.

Ayşe’yi tanıyor.

عايشه را مي‌شناسد.

Annem camları siliyor.

مادرم شيشه‌ها را پاك‌ مي‌كند.

Akşam beni ara.

سر شب به من زنگ بزن.


برچسب‌ها: اسم در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۴۶:۴۹ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

پسوند هاي حالت (durum ekleri) : بعضي از پسوندها دو حالت و بعضي چهار حالت دارند كه استفاده از هر كدام از حالت‌هايي كه خواهد ‌آمد طبق هماهنگي واكه‌اي و هماهنگي صامتي مي‌باشد.  همچنين پسوندهايي كه با صامت آغاز مي‌شوند نرم‌شدن صامت در آنها اتفاق مي‌افتد. جهت جلوگيري از تكرار اين موارد ذكر شد تا در هر پسوند به اين موضوع اشاره نشود. براي ديدن اين موارد به مطالب مرتبط در پايين مراجعه كنيد.

 

1- حالت ساده (yalın durum): اسم در اين حالت هيچ پسوندي ندارد، اما مي‌تواند پسوند ملكي يا پسوند جمع داشته‌باشد، مانند كلاس sınıf، بچه çocuk، كار iş، زبان‌ها diller.

 در تركي پسوند هاي حالت به 6 بخش تقسيم مي شوند:

 

Yalın hăl

1- حالت ساده

Bulunma hăli

2- حالت جايگاهي

Ayrılma hăli

3- حالت ازي (تميز، انفصال)

Yönelme hăli

4- حالت جهتي ( نشانگر جهت)

Belirtme hăli

5- حالت مفعولي

ilgi hăli eki

6 -حالت وابستگي


برچسب‌ها: اسم در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۲۷:۳۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

اسم مفرد (tekil ad): اسمي كه بر يك شخص، چيز يا يك مفهوم دلالت كند، مفرد است.

جمع (çoğul ad): حداقل بر دو شخص، چيز يا مفهوم دلالت كند. پسوند جمع (çokluk eki) در تركي –lar/-ler است. استفاده از آن طبق قانون هماهنگي واكه‌اي اصلي است.

 

آخرين مصوت كلمه

a- ı- o- u

e- i- ö- ü

lar

ler

 


برچسب‌ها: اسم در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۵:۲۲:۵۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)