پنجشنبه ۱۲ مرداد ۰۲

انواع پسوند در دستور زبان تركي (بخش اول)

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

انواع پسوند در دستور زبان تركي (بخش اول)

۵,۱۳۴ بازديد
پسوند ساخت اسم از فعل ici

-ıcı /-ici ; -ucu /-ücü

اسم فاعل مي‌سازد.

 

akmak

جاري شدن

akıcı

روان

yakmak

سوزاندن

yakıcı

سوزان

koşmak

دويدن

koşucu

دونده

sürmek

راندن

sürücü

راننده

satmak

فروختن

satıcı

فروشنده

almak

گرفتن

alıcı

گيرنده، خريدار

پسوند msı/ -msi ; -msu/-msü-

-msı/ -msi ; -msu/ -msü

صفت هايي مي سازد كه مفهوم شباهت و همانندي مي رساند. اگر كلمه به صامت ختم شود، طبق قانون هماهنگي اصوات يك مصوت قبل از حرف m اضافه مي شود.

ekşi ترش ekşimsi ترش‌گون

mavi آبي mavimsi  مايل به آبي

acı تلخ acımsı كمي تلخ


پسوند ساخت اسم از اسم leyin

-leyin

از اسم هايي كه مفهوم زمان دارند، قيد مي سازد.

Sabah صبح sabahleyin  صبح‌گاه، وقت صبح

Öğle ظهر öğleyin موقع ظهر، سر ظهر


پسوند mak و mek
-mak / -mek

علامت مصدر است. بعد از همه‌ي ريشه هاي فعلي مي آيد. مصدر بدون اين پسوند فعل امر سوم شخص است.

Yazmak                    نوشتن              yaz     بنويس

Gitmek                      رفتن                git       برو

گاهي اين پسوند علاوه بر مصدر اسم هاي ماندگار ايجاد مي كند :

Yemek          1- خوردن 2- غذا

Çakmak        1- كوبيدن 2- چخماق، فندك


پسوند ma / -me-

-ma / -me

اسم‌هاي عمومي از فعل درست مي‌كند و با همه‌ي ريشه‌هاي فعلي مي آيد.

Silmek           پاك‌ كردن       silme             عمل پاك كردن

Toplamak    جمع كردن       toplama        جمع‌آوري، جمع‌بندي

Bölmek         تقسيم‌ كردن    bölme            تقسيم

Konuşma aslında bir sanattır.

سخنراني در واقع يك هنر است.

پسوند ساخت اسم از فعل -gan

-gan /-gen ; -kan /-ken

اين پسوند اسم‌ها و صفت‌هايي كه مفهوم بيش از اندازه معمول و عادت را از فعل مربوطه دارند، مي‌سازد.

çalış-

كوشش كردن

çalışkan

كوشا، فعال

unut-

فراموش كردن

unutkan

فراموشكار

alın-

به خود گرفتن

alıngan

زودرنج

sıkıl-

در تنگنا افتادن

sıkılgan

خجالتي، معذب

saldır-

حمله كردن

saldırgan

مهاجم، متجاوز

değiş-

تغيير يافتن

değişken

متغير

 

 

پسوند اشتقاقي ساخت اسم از فعل gin

-gın /-gin ; -gun /-gün

-kın /-kin ; -kun /-kün

 

اين پسوند اسم‌هايي كه مفهوم بزرگي، فزوني و عادت را از فعل مربوطه دارند، مي‌دهدآموزش زبان تركي.

 

 

Bil-

دانستن

bilgin

دانا، عالم

Taş-

لبريز شدن

taşkın

طغيان، سيلاب

Coş-

جوشيدن

coşkun

پرجوش وخروش

Üz-

ناراحت كردن

üzgün

غمگين

Dur-

توقف كردن

durgun

بي‌حركت

Piş-

پختن

pişkin

پخته، برشته

پسوند ساخت اسم از فعل gi

-gı /-gi ; -gu /-gü

-kı /-ki ; -ku /-kü

اسم‌ ابزار و اسم معني مي‌سازد.

As-

آويزان كردن

askı

آويز

Sar-

پيچيدن، دوز زدن

sargı

باند، نوار

Bur-

پيچيدن، تاب دادن

burgu

مته

Sev-

دوست داشتن

sevgi

عشق

Bil-

دانستن

bilgi

اطلاعات، معلومات

Say-

احترام داشتن

saygı

احترام، تكريم

 پسوند اشتقاقي ساخت اسم از فعل k

-k (-ık /-ik /-uk /-ük)

اسم و صفت هايي مي‌سازد كه نتيجه وقوع آن فعل است.

 

 

 

Aç-

باز كردن

açık

باز

Kes-

بريدن

kesik

بريده

Del-

سوراخ كردن

delik

سوراخ

Boz-

خراب كردن

bozuk

خراب

Dile-

تمنا كردن، خواستن

dilek

خواهش، تمنا

Kır-

شكستن

kırık

شكسته

 پسوند ساخت اسم از فعل ım /-im ; -um /-üm-

-m (-ım /-im ; -um /-üm)

عموما اسم‌هايي مي‌سازد كه مفهوم يك بارگي دارند و يك بار اتفاق مي افتند. البته اسم‌هايي هم مي سازد كه اين مفهوم را ندارند.

 

doğmak

زاييدن

doğum

ولادت، تولد

ölmek

مردن

ölüm

مرگ

yutmak

قورت دادن، بلعيدن

yudum

جرعه

satmak

فروختن

satım

فروش

kurmak

تاسيس كردن

kurum

موسسه

giymek

پوشيدن

giyim

لباس

پسوند ساخت اسم از فعل ış /-iş ; -uş /-üş-

-ış /-iş ; -uş /-üş

اسم مصدر مي‌سازد.

gelmek

آمدن

geliş

آمد (اياب)

gitmek

رفتن

gidiş

رفت

uçmak

پرواز كردن

uçuş

پرواز

girmek

داخل شدن

giriş

ورود

çıkmak

خارج شدن

çıkış

خروج

bakmak

نگاه كردن

bakış

نگاه

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.