پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

حروف الفباء تركي استانبولي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

حروف الفباء تركي استانبولي

۱۰,۷۴۷ بازديد

حروف الفباء تركي استانبولي

تركي استانبولي از ۲۹ حرف تشكيل شده كه از اين تعداد ۲۱ حرف بي صدا و ۸ حرف با صدا مي باشد كه همانند حروفات انگليسي از چپ به راست نوشته ميشود .

حروف با صدا حروفاتي هستند كه به تنهايي تلفظ مي شوند .

ولي حروفات بي صدا با كمك  e ( كسره ) خوانده ميشوند .

توضيح : اين حرف رو به انگليسي بخوانيد S   .  شما نميتونيد به تنهايي اين حرف رو بخونيد چرا كه شما گفتيد es . يعني چون s در انگليسي به تنهايي خوانده نميشه شما به كمك e اين حرف رو تلفظ كرديد .

همچنين حروف b ، c  به تنهايي خونده نميشه و با كمك I  خونده ميشه . 

 در تركي استانبولي تمامي حروفات بي صدا به كمك حرف e خونده ميشه .

حروفات بي صدا عبارتند از :

 B , c , ç , d , f , g , ğ , h , j , k , l , m , n , p , r , s , Ş , t , v , y , z . 

كه به اين شكل خونده ميشه :

be,ce,çe,de,fe,ga, ğe,he,je,ke,le,me, ne,pe,re,se, Şe,te,ve,ye,ze.

نكته : حرف h بصورت (ha)  هم خوانده ميشود . 

حروفات با صدا عبارتند از :  a, e, ı, i, o, ö, u, ü

  { A بصورت     آ     تلفظ ميشود }   

 {  E بصورت    اِ      تلفظ ميشود } 

  { i بصورت    اي      تلفظ ميشود } 

 { o  بصورت    ا ُ      تلفظ ميشود }  

 { u  بصورت    او     تلفظ ميشود } 

 1 )  { ı  معادل فارسي ندارد و در فايل صوتي با طرز تلفظ آشنا خواهيد شد  }

 ö }   (2معادل فارسي ندارد و در فايل صوتي با طرز تلفظ آشنا خواهيد شد } 

 ü }   (3معادل فارسي ندارد و در فايل صوتي با طرز تلفظ آشنا خواهيد شد } 

 

جهت آشنائي با طرز تلفظ حروفات ، فايل صوتي زير را دانلود كرده و شما نيز

با صداي بلند تلفظ ها را تكرار كنيد .

براي دانلود فايل صوتي تلفظ حروفات در زبان تركي استانبولي كليك كنيد 

حروفات در جملات

 براي دانلود طرز تلفظ مثالهاي پائيني كليك كنيد

كلماتي كه با رنگ قرمز نوشته شده تلفظ كلمات مي باشد .


آدم ------------  ( آ ) (A)   آدام      adam

 
صلح ------------- ( ب ) (B) باريش  barış

 
جان ------------ ( ج ) (C)     جان   can


سريع ------------ ( چ ) (Ç) چابوك  çabuk


آهن ------------ ( د ) (D)  دِمير   demir


كارخانه ------------( ف )  (F)  فابريكا fabrika


خورشيد ------------( گ )  (G)   گونَش   güneş


معلم ------------- ( ي ) (Ğ)   ارتمنöğretmen 

اين حرف به ياي نرم ( يوموشاك گِ ) معروف است 


خبر --------------( ه )  (H)  هابَر   haber


كارگر -----------I) (   ırgat


انسان ------------- (اي )  (İ)   اينسان  insan


ژاله ------------( ژ )  (J)  ژالَ   jale


مقابل ------------ ( ك ) (K) karşı


بندر ------------( ليمان ) (L)  ليمان  liman


مدرسه ------------( م )  (M) مَكتَپ  mektep


نفس -------------( ن )  (N)  نَفَس  nefes


افتخار ------------- ( ا ُ ) (O) ا ُنور  onur

مرگ ------------(Ö) ( ölüm 

انگشت ------------- ( پ ) (P)  پارماك  parmak

باد ------------ ( ر ) (R)  رووزگار rüzgar

زرد -------------(S) (sarı

آبشار -------------( ش )  (Ş) شِلالَ  şelale

داس ------------- ( ت ) (Tآموزش زبان تركي)   ترپان   tırpan

- ت -    و    - ر -   را با در مثال بالائي با ساكن تلفظ كنيد

پرواز ------------ ( او ) (U)  اوچوش   uçuş

وطن ------------ ( اوو ) (Ü)  اوولكَ   ülke

دارايي ------------( و )  (V) وارلك  varlık

- ل -    و   - ك -    را با ساكن تلفظ كنيد .

دروغ ------------ ( ي ) (Y)  يالان  yalan

زهر ------------ ( ز ) (Z) زِهير  zehir 

El     اِل   ( e ) ( اِ )  - - - - - - - - طايفه

همونطور كه ميبينيد در بعضي از كلمات تلفظ به صورت فارسي

نوشته نشده چون معادل فارسي براي اين حروف وجود ندارد . شما 

مي توانيد با دانلود فايل صوتي درس اول طرز تلفظ اين كلمات را بشنويد .

 

چـند نكته در مورد تلفظ:

1. تلفظ ö، ü، ğ، ı در فارســي وجود ندارد.

 

I ı : صداي اي (غليظ) مي دهد مانند :

عرق،نـــژاد                          ايرك                                    Irk

رود                                 ايـــرماك                              Irmak

* حروف I ı در فارسي وجود ندارد.امــا İ i همان است كه ما در فارسي داريم.

 

 Ğ ğ : صدايي بين غ و ي مي دهد :

* اگر "يوموشاك گِ" در آخــر كلمه تركي بياييد صداي "غ" مي دهد يا اصلا

تلفظ نمي شود،مانند:

كوه                                      داغ                                Dağ

روغـــن                                 ياغ                                Yağ

* اگــر "يوموشاك گ" در وسط كلمه تركي بيايد صداي "ي" مي دهد مانند:

معلم                                  اُيرتمــَن                       Öğretmen

دانش آموز                          اُيرَ نــجي                        Öğrenci    

* "يوموشاك گ" در اول كلمات اصيل تـركي نمي آيد.

 

Ü ü صداي او (گـرد) مي دهد مانند :

انگــور                               اوزوم                                      Üzüm

 براي تلفظ اين حرف ، حين تلفظ لبهاي خود را گرد كنيد

 

Ö ö : صداي اُ (گــرد) مي دهد مانند :

اردك                              اُردِك                                       Ördek

براي تلفظ اين حرف ، حين تلفظ لبهاي خود را گرد كنيد

 

۲. تلفظ "ق" و "خ" در زبان اصيل تـــركي وجود نــدارد.اما گاها در روستاهاي

تركيه اين تلفظ ها ديده مي شود.

 

3. در بعضي واژه هاي تركي ممكن است ^ روي حروف صدا دار ديده شود

كه باعث كشيده شدن آوا و تغيير معنايي مي شود.مانند:

ســـود      Kâr             هــنوز      Hâlâ                  عــالي      Âli

 بـــرف      Kar             عـــمه       Hala                 عـــلي       Ali

 

۴ . همانطور كه ديده مي شود حروف w,x,q در تركي وجود ندارد و در صورت

ديده شدن در واژه اي آن براي تلفظ اين حرف ، حين تلفظ لبهاي خود را گرد كنيد

واژه را بايد يك واژه دخيل و غير تركي دانست و حروف ü,ö,ı,ş,ç,ğ در انگليسي

وجود ندارند.

 

۵ . در مورد حرف E كه داراي دو تلفظ مي باشد ذكر اين نكته لازم است كه

تفاوت چنداني ندارد كه اِ خوانده شود يا ا َ .هــر چند در اين مورد كه چگونه

خوانده شود چند نكته وجود دارد،

اما از آنجايي كه اين نكات نيز گاها رعايت نمي شوند از ذكر آن صرف نظر

مي كنيم.

اين تفاوت تلفظي در ابتدا وجود نداشته است و بعدها به خاطر تفاوت لهجه

شهرهاي مختلف به وجود آمده است.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.