پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

ضماير در دستور زبان تركي استانبولي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

ضماير پرسشي در دستور زبان تركي

۳,۳۹۹ بازديد

ضماير پرسشي soru adılları

ضمير kim :  به معناي چه‌كسي، كه هست. در مورد انسان به كار‌ مي‌رود.با پسوند هاي حالت اسمي و پسوند جمع نيز به كار مي رود. اين ضمير در تركي آذربايجاني نيز وجود دارد.

Kimi arıyorsunuz?

دنبال چه كسي هستيد؟

Kime gidiyorsun?

به (خانه ي) كي مي روي؟

Kimin güneş gözlüğü var?

چه كسي عينك آفتابي دارد؟

Kimleri davet ettin?

چه كساني را دعوت كردي؟

 

ضماير مبهم در زبان تركي

۳,۰۵۷ بازديد

ضماير مبهم belirsizlik adılları

ضماير پر كاربرد مبهم اين ها هستند:

hepsi

همه اش، همگي

herkes

هر كس، هر كسي

biri

يكي، كسي

başkası

ديگري

diğeri

غيري، ديگري

birçoğu

بسياري، مقدار زيادي

birkaçı

چند، چندي، تعدادي

bazısı

بعضي، برخي

birazı

اندكي، قدري، كمي

kimi

گاهي، برخي، بعضي

kimisi

بعضي اش (از)، برخي از

hiç kimse

هيچ كس

kimse

هر كس، هر كسي، هيچ كس

 

ضماير مبهم، پسوند هاي حالت اسمي مي توانند بگيرند

biri sizi arıyor.

يكي دنبال شما مي گرده.

çoğu derse zamanında gelir.

اكثرشون سر وقت به كلاس (درس) مي آيند.

birçoğu bizim akrabımız.

اكثرشون فاميل ما هستند.

kimisi döneri sevmiyor.

بعضي شون كباب دونر رو دوست ندارند.

kimileri kış mesvsimini sevmiyor.

بعضي هاشون فصل زمستان رو دوست ندارند.

ضماير اشاره در دستور تركي

۳,۸۳۴ بازديد

ضماير اشاره işaret adılları

bu

اين

bunlar

اينها

şu

اين / آن

şunlar

اينها / آنها

o

آن / او

onlar

آنها

şu براي اشاره به چيزي كه كمي دور است (نسبت به اين) به كار مي رود. به عبارتي براي اشاره به حالتي بين اين و آن به كار مي رود. اكثرا معناي اين مي‌دهد. ضماير اشاره مي توانند پسوند جمع و پسوند هاي حالت اسمي يا پسوند ديگري بگيرند در اين صورت حرف ميانجي n بين ضمير و پسوند قرار مي‌گيرد.

ضمير انعكاسي در زبان تركي

۳,۹۸۲ بازديد

ضمير انعكاسي در تركي كلمه kendi هست كه به معني «خود» است. اين ضمير همراه با پسوند هاي مالكيت استفاده مي شود.

مفرد

جمع

Ben

من

kendim

خودم

Biz

ما

kendimiz

خودمان

Sen

تو

kendin

خودت

Siz

شما

kendiniz

خودتان

o

او

kendisi

kendi

خودش

onlar

آنها

kendileri

خودشان

ضماير شخصي در دستور زبان تركي

۲,۸۴۹ بازديد

1- ضماير شخصي kişi adılları

شخص 

مفرد 

جمع

اول

ben

من

Biz

ما

دوم

Sen

تو

Siz

شما

سوم

o

او

onlar

ايشان

قاعده : پسوند هاي حالت اسمي مي توانند به ضمير متصل شوند.

ضماير ben و sen وقتي پسوند حالت جهتي (  a يا e ) به خود مي گيرند به ترتيب به bana و sana ( به جايbene و sene ) تبديل مي شوند.