آموزش زبان ترکی رزتا استون

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

ساخت وبلاگ | ساخت سایت

پسوند همان پسوند زمان گذشته ساده است. راهنماي استفاده همان جدول 2 است.

آخرين مصوت اسم/صفت

پسوند داراي اين مصوت خواهد بود 

پسوند گذشته

a- ı

ı

di/ti 

e- i

i

di/ti

o- u

u

du/tu

ö- ü

ü

dü/tü 

 

ضمير + اسم/ صفت  +  پسوند گذشته + شناسه

نكته : پسوندهاي tı/-ti/-tu/-tü  زماني كاربرد دارند كه فعل به يكي از حروف بي‌صداي بي‌واك

 (k, f,ş, ç, s, p, t, h) ختم شود.

Biz gençtik.          ما جوان بوديم.

اگر اسم/صفت به مصوت ختم شود بين پسوند و اسم/صفت حرف y قرار مي‌گيرد. مانند وقتي كه وقتي اسم/ صفت در حالت جايگاهي (با پسوند da/de ، ta/te) قرار گيرد.


Ben öğrenciydim.             من دانش آموز بودم.

O evdeydi.                           او در خانه بود.

Ben öğrenciydim

من دانش آموز بودم

Sen öğrenciydin

تو دانش آموز بودي

O öğrenciydi

او دانش آموز بود

Biz öğrenciydik

ما دانش آموز بوديم

Siz öğrenciydiniz

شما دانش آموز بوديد

Onlar öğrenciydi(ler)

آنها دانش آموز بودند

 

حالت منفي :

ضمير + اسم/ صفت  +  değil + di + شناسه 

Ben ... değildim.

من ... نبودم

biz ... değildik.

ما ... نبوديم

Sen ... değildin.

تو ... نبودي

siz ... değildiniz.

شما ... نبوديد

O ... değildi.

او ... نبود

Onlar ... değildiler.

آنها .... نبودند

سوالي مثبت:

ضمير + اسم/ صفت  +  پسوند سوالي + پسوند گذشته  + شناسه ?

آخرين مصوت اسم/صفت

پسوند داراي اين مصوت خواهد بود

پسوند سوالي و گذشته كنار هم

a- ı

ı

mıydı

e- i

i

miydi

o- u

u

muydu

ö- ü

ü

müydü

 

Ben yorgun muydum?                    من خسته بودم؟

Sen yorgun muydun?                      تو خسته بودي؟

O yorgun muydu?                             او خسته بود؟

Biz yorgun muyduk?                       ما خسته بوديم؟

Siz yorgun muydunuz?                  شما خسته بوديد؟

Onlar yorgun muydu(lar)?            آنها خسته بودند؟

 

سوالي منفي آموزش زبان تركي:

ضمير + اسم/ صفت  +  değil + miydi+ شناسه ?

Ben ... değil miydim?        من ... نبودم؟       biz ... değil miydik?                ما ... نبوديم؟

Sen ... değil miydin?          تو ... نبودي؟        siz ... değil miydiniz?          شما ... نبوديد؟

 

O ... değil miydi?                او ... نبود؟            Onlar ... değil miydiler?.    آنها .... نبودند؟


برچسب‌ها: فعل اسنادي در دستور زبان تركي استانبولي،


تاريخ : ۲۳ آبان ۱۳۹۴ | ۰۶:۳۸:۱۷ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :