شنبه ۰۲ بهمن ۰۰

صرف فعل بودن در زبان تركي استانبولي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

صرف فعل بودن در زبان تركي استانبولي

۳,۶۵۶ بازديد

پسوند همان پسوند زمان گذشته ساده است. راهنماي استفاده همان جدول 2 است.

آخرين مصوت اسم/صفت

پسوند داراي اين مصوت خواهد بود 

پسوند گذشته

a- ı

ı

di/ti 

e- i

i

di/ti

o- u

u

du/tu

ö- ü

ü

dü/tü 

 

ضمير + اسم/ صفت  +  پسوند گذشته + شناسه

نكته : پسوندهاي tı/-ti/-tu/-tü  زماني كاربرد دارند كه فعل به يكي از حروف بي‌صداي بي‌واك

 (k, f,ş, ç, s, p, t, h) ختم شود.

Biz gençtik.          ما جوان بوديم.

اگر اسم/صفت به مصوت ختم شود بين پسوند و اسم/صفت حرف y قرار مي‌گيرد. مانند وقتي كه وقتي اسم/ صفت در حالت جايگاهي (با پسوند da/de ، ta/te) قرار گيرد.


Ben öğrenciydim.             من دانش آموز بودم.

O evdeydi.                           او در خانه بود.

Ben öğrenciydim

من دانش آموز بودم

Sen öğrenciydin

تو دانش آموز بودي

O öğrenciydi

او دانش آموز بود

Biz öğrenciydik

ما دانش آموز بوديم

Siz öğrenciydiniz

شما دانش آموز بوديد

Onlar öğrenciydi(ler)

آنها دانش آموز بودند

 

حالت منفي :

ضمير + اسم/ صفت  +  değil + di + شناسه 

Ben ... değildim.

من ... نبودم

biz ... değildik.

ما ... نبوديم

Sen ... değildin.

تو ... نبودي

siz ... değildiniz.

شما ... نبوديد

O ... değildi.

او ... نبود

Onlar ... değildiler.

آنها .... نبودند

سوالي مثبت:

ضمير + اسم/ صفت  +  پسوند سوالي + پسوند گذشته  + شناسه ?

آخرين مصوت اسم/صفت

پسوند داراي اين مصوت خواهد بود

پسوند سوالي و گذشته كنار هم

a- ı

ı

mıydı

e- i

i

miydi

o- u

u

muydu

ö- ü

ü

müydü

 

Ben yorgun muydum?                    من خسته بودم؟

Sen yorgun muydun?                      تو خسته بودي؟

O yorgun muydu?                             او خسته بود؟

Biz yorgun muyduk?                       ما خسته بوديم؟

Siz yorgun muydunuz?                  شما خسته بوديد؟

Onlar yorgun muydu(lar)?            آنها خسته بودند؟

 

سوالي منفي آموزش زبان تركي:

ضمير + اسم/ صفت  +  değil + miydi+ شناسه ?

Ben ... değil miydim?        من ... نبودم؟       biz ... değil miydik?                ما ... نبوديم؟

Sen ... değil miydin?          تو ... نبودي؟        siz ... değil miydiniz?          شما ... نبوديد؟

 

O ... değil miydi?                او ... نبود؟            Onlar ... değil miydiler?.    آنها .... نبودند؟

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.