آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

geçmiş zaman belirsiz

فعل   + mış/ miş/ muş/ müş +  شناسه

شخص

آخرين مصوت فعل

a, ı

o, u

e, i

ö, ü

ben

-mış-ım

-muş-um

-miş-im

-müş-üm

sen

-mış-sın

-muş-sun

-miş-sin

-müş-sün

o

-mış

-muş

-miş

-müş

biz

-mış-ız

-muş-uz

-miş-iz

-müş-üz

siz

-mış-sınız

-muş-sunuz

-miş-siniz

-müş-sünüz

onlar

-mış-lar

-muş-lar

-miş-ler

-müş-lerben      gel-miş-im                     آمده‌ام               al-mış-ım            خريده‌ام

sen       gel-miş-sin                    آمده‌اي              al-mış-sın خريده‌اي

o           gel-miş                           آمده‌ است          al-mış                خريده‌ است

biz        gel-miş-iz                       آمده‌ايم             al-mış-ız خريده‌ايم

siz        gel-miş-siniz                  آمده‌ايد              al-mış-sınız خريده‌ايد

onlar    gel-miş-ler                     آمده‌اند              al-mış-lar خريده‌اند


 

صرف منفي با ma/me به صورت mamış/memiş ساخته مي‌شود.


ben   gel-me-miş-im نيامده ام almamışım نخريده ام

sen       gel-me-miş-sin              نيامده اي           al-ma-mış-sın نخريده‌اي

o           gel-me-miş                    نيامده               al-ma-mış                       نخريده‌ است

biz        gel-me-miş-iz                نيامده ايم          al-ma-mış-ız نخريده‌ايم

siz        gel-me-miş-siniz           نيامده ايد           al-ma-mış-sınız نخريده‌ايد

onlar    gel-me-miş-ler              نيامده اند           al-ma-mış-lar نخريده‌اند


 

فعل در سوم شخص مفرد + پسوند سوالي + شناسه

طرز سوالي طبق فرمول روبرو مي‌باشد :


جدول : پسوند سوالي و شناسه؛ در اول شخص صامت ميانجي y بين دو مصوت قرار مي‌گيرد. در سوم شخص مفرد شناسه قبل از پسوند سوالي مي‌آيد. 

شخص

آخرين مصوت فعل

a, ı

o, u

e, i

ö, ü

ben

-mış mıyım

-muş muyum?

-miş miyim?

-müş müyüm?

sen

-mış mısın

-muş musun?

-miş misin?

-müş müsün?

o

-mış mı?

-muş mu?

-miş mi?

-müş mü?

biz

-mış mıyız?

-muş muyuz?

-miş miyiz?

-müş müyüz?

siz

-mış mısınız?

-muş musunuz?

-miş misiniz?

-müş müsünüz?

onlar

-mış-lar mı?

-muşlar mı?

-miş-ler mi?

-müş-ler mi?ben      gelmiş miyim?              آمده ام؟            almamış mıyım?           نخريده‌ام؟

sen       gelmiş misin?               آمده اي؟           almamış mısın?             نخريده‌اي؟

o           gelmiş misin?               آمده است؟         almamış mı?                  نخريده‌ است؟

biz        gelmiş mi?                    آمده ايم؟           almamış mıyız?             نخريده‌ايم؟

siz        gelmiş mi-siniz?           آمده ايد؟           almamış mısınız?          نخريده‌ايد؟

onlar    gelmişler mi?                آمده اند؟           almamışlar mı?             نخريده‌اند؟

 

در زمان گذشته نقلي گوينده وقوع فعل را يا از ديگران شنيده، يا بعدا فهميده و يا بعدا متوجه شده است.  

Ali İstanbul'a gitmiş.

علي به استانبول رفته است. (از مادرش پرسيدم و فهميدم)

Aaa babam gelmiş.

اِ بابام آمده است. (وقتي كه ماشين بابام را جلوي در ديدم.)

Bu sözlerimle onu çok üzmüşüm.

با اين حرفام او را خيلي ناراحت كرده‌ام.

Bu saç modeli bana yakışmış mı?

اين مدل مو بهم مياد؟

Benzine zam gelmiş.

قيمت بنزين افزايش يافته است.برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


۰۹:۱۹:۳۴ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :