پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

زمان گذشته ساده صرف مثبت و منفي

زبان تركي ، آموزش زبان تركي استانبولي ،فيلم آموزش زبان تركي استانبولي،كتاب آموزش زبان تركي،آموزش رايگان زبان تركي،آموزش تركي

زمان گذشته ساده صرف مثبت و منفي

۲,۷۱۶ بازديد

فعل + -dı/-di/-du/-dü; -tı/-ti/-tu/-tü +  شناسه

نكته: پسوندهاي tı/-ti/-tu/-tü  زماني كاربرد دارند كه فعل به يكي از صامت‌هاي بي‌واك (k, f,ş, ç, s, p, t, h) ختم شود. راهنماي استفاده از پسوند زمان گذشته:

 

آخرين مصوت فعل

مصوت پسوند

پسوند

شناسه siz

شناسه onlar

a- ı

ı

dı/tı

-nız

-lar

e- i

i

di/ti

-niz

-ler

o- u

u

du/tu

-nuz

-lar

ö- ü

ü

dü/tü

-nüz

-ler

 

ben           geldim         آمدم              gittim       رفتم

sen           geldin        آمدي             gittin        رفتي

o               geldi          آمد               gitti          رفت

biz            geldik         آمديم            gittik        رفتيم

siz             geldiniz      آمديد            gittiniz      رفتيد

onlar        geldiler       آمدند             gittiler      رفتند

 

صرف منفي با ma/me به صورت madı/medi ساخته مي‌شود. به طور خلاصه :

ben          -madım          -medim

sen           -madın           -medin

o               -madı             -medi

biz            -madık           -medik

siz            -madınız        -mediniz

 

onlar       آموزش زبان تركي -madılar         -mediler

 

ben         unut-ma-dı-m         فراموش نكردم        gül-me-di-m         نخنديد

sen         unut-ma-dı-n           فراموش نكردي       gül-me-di-n          نخنديدي

o             unut-ma-dı              فراموش نكرد         gül-me-di              نخنديد

biz          unut-ma-dı-k           فراموش نكرديم      gül-me-di-k          نخنديديم

siz           unut-ma-dınız         فراموش نكرديد      gül-me-di-niz       نخنديديد

 

onlar      unut-ma-dı-lar        فراموش نكردند       gül-me-di-ler        نخنديدند

گرامر زمان گذشته در ترکی استانبولی بسیار مهم و پرکاربرد است. این زمان برای بیان اتفاقات، وقایع، و عمل‌هایی که در گذشته رخ داده‌اند، استفاده می‌شود. یکی از اصول مهم در ساخت زمان گذشته استفاده از پسوندهای مربوط به زمان گذشته است. برای سوم شخص مفرد، ماضی ساده اغلب با پسوند "-di" ساخته می‌شود. به عنوان مثال، فعل "gitmek" (رفتن) در زمان گذشته به شکل "gitti" (رفت) در می‌آید. همچنین باید توجه داشت که در ترکی استانبولی، فعل به دلیل نقش زبانی خودش، بر اساس جنس فاعل تغییر می‌کند، بنابراین برای فعل‌هایی که فاعل جنس مذکر دارند، می‌توانیم از پسوند "-di" استفاده کنیم و برای فعل‌هایی که فاعل جنس مونث دارند، از پسوند "-di" و "-dı" استفاده می‌شود.

 

به علاوه، برای افعال ناقص، مانند "gel-" (آمدن) و "git-" (رفتن)، برخی تغییرات در پسوند حاصل می‌شود. به طور معمول، در زمان گذشته، این افعال با پسوند "-ti" برای سوم شخص مفرد و پسوند "-ti" یا "-tı" برای سایر شخص‌ها تغییر می‌کنند. به عنوان مثال، "geldi" (آمد) برای سوم شخص مفرد و "geldi" یا "geldiği" برای سایر شخص‌ها استفاده می‌شود.

 

به طور کلی، در ترکی استانبولی، زمان گذشته با استفاده از پسوندهای مختلف و تغییرات در فعل‌ها برای بیان اتفاقات و وقایع گذشته استفاده می‌شود. این قانون‌ها و الگوها برای یادگیری موثر و درست ترکیب شدن با زبان ترکی استانبولی بسیار اساسی است.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.