آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

خود ماضي نقلي :

        صرف مثبت 

       حالت سوالي صرف مثبت

        صرف منفي

        حالت سوالي صرف منفي

زمان روايتي ماضي نقلي öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

كار و فعلي كه در گذشته انجام شده است را همراه با شك و ترديد بيان مي كند.

 فعل + -mIş + (i-) + پسوند روايتي  +  شناسه

mIş : mış/miş/muş/müş

پسوند روايتي همان پسوند زمان گذشته نقلي است يعني :

mış/miş/muş/müş                                                                                    

 

شخص

حالت جدا

حالت چسبيده

پسوند شخصي

ben

git-miş i-miş-im

git-miş-miş-im

im /im /um /üm

sen

git-miş i-miş-n

git-miş-miş-sin

sın /sin /sun /sün

o

git-miş i-miş

git-miş-miş

-

biz

git-miş i-miş-iz

git-miş-miş-iz

iz /iz /uz /üz

siz

git-miş i-miş-niz

git-miş-miş-siniz

sınız/siniz/
sunuz/sünüz

onlar

git-miş i-miş-ler

git-miş-miş-ler

ler/lar

 در حالت چسبيده حرف i حذف مي شود.

معني فعل مي شود:

گويا، مثل اينكه دوست داشته ام، داشته اي، داشته است، ...

 

 

Camı ben kırmışmışım.

گويا شيشه را من شكسته بوده ام. (خودم خبر نداشته ام، بهم گفتن )

Akşam beni ziyarete gelmişmiş.

مثل اينكه عصر براي ديدن من آمده بوده است.

işlerini zamanında bitirmişmiş.

گويا كارهايش را سر وقت تمام كرده است.

 

حالت منفي با آمدن me/ma قبل از پسوند mIş ساخته ميشود. كه دو حالت –mamışmış و –memişmiş طبق هماهنگي اصوات ساخته مي شود.

شخص

حالت چسبيده

ben

Git-me-miş-miş-im

sen

Git-me-miş-miş-sin

o

Git-me-miş-miş

biz

Git-me-miş-miş-iz

siz

Git-me-miş-miş-siniz

onlar

Git-me-miş-miş-ler

Git-me-miş-ler-miş

 سوم شخص جمع دو حالت دارد.

Ahmet hiç basketbol oynamamışmış.

گويا، مثل اينكه احمد اصلا بسكتبال بازي نكرده است.

Beni hiç unutmamışmış.

گويا مرا اصلا فراموش نكرده است.


برچسب‌ها:


22 | نويسنده : turkish |

افعال تركيبي حكايتي hikaye birleşik çekimi

براي نشان دادن وقوع فعل در گذشته و تمام شدن آن به كار مي رود. غير از وجه امري ديگر افعال حالت حكايتي دارند.

ساخت فعل حكايتي

فعل  + پسوند زمان ساده + (i-) + -dı/ -di/-du/- dü (-tı/ ti/- tu/ -tü) + شناسه

 

پسوند به كار رفته همان پسوند زمان گذشته ساده است.

 

افعال تركيبي روايتي rivayet birleşik çekimi

براي نشان دادن اين كه فعل را از كسي ديگر شنيده ايم، يا بعدا متوجه شده ايم از اين تركيب استفاده مي شود. غير از افعال گذشته ساده و وجه امري افعال ديگر ديگر حالت روايتي دارند.

ساخت فعل روايتي

فعل  + پسوند زمان ساده + -mış/ -miş/-muş/- müş  + شناسه

پسوند به كار رفته همان پسوند ماضي نقلي است.


برچسب‌ها:


22 | نويسنده : turkish |

خود زمان آينده ......... gelecek zaman

 صرف مثبت 

 حالت سوالي صرف مثبت

 صرف منفي

زمان حكايتي زمان آينده  gelecek zamanın hikayesi يا زمان آينده در گذشه

اين زمان در فارسي وجود ندارد اما با استفاده از عباراتي معني مي‌شود. معني فعل در اين زمان يعني كاري كه در گذشته  اتفاق افتاده و قرار بوده كه در آينده (نسبت به آن زمان) اتفاق بيفتد. (و اكثرا هم اتفاق نيفتاده است)  مثلا اگر امروز روز پنج شنبه باشد و من هفته پيش روز جمعه تصميم گرفته بودم كه دو روز بعد يكشنبه به پارك بروم و نتوانسته‌ام برم، يعني در گذشته كاري را قرار بوده در آينده انجام بدهم. در اين حالت فعل gidecektim يعين قرار بوده بروم (و نتوانستم/يا نشد بروم) استفاده مي‌شود. حالت جدا


برچسب‌ها:


22 | نويسنده : turkish |

خود زمان حال:

زمان حال......... Şimdiki Zaman

        صرف مثبت

        حالت سوالي صرف مثبت

       تنگ شدن مصوت ünlü daralması

        زمان حال استمراري makta/-mekte-

        صرف منفي

        حالت سوالي صرف منفي

 

زمان حكايتي زمان حال  şimdiki zamanın hikayesi

 

معادل زمان گذشته استمراري است.

فعل + (ı, i, u, ü)yor + -du (  پسوند حكايتي) +  پسوند شخصي

پسوند حكايتي همان پسوند زمان گذشته ساده است يعني :

dı/di/du/dü                                  

كه در اينجا به علت هماهنگي صوتي با yor فقط du به كار مي‌رود.     

شكل نوشتار اين فعل دو حالت دارد يا به صورت چسبيده يا جدا اما اكثرا در گفتار به صورت چسبيده تلفظ مي شود.


برچسب‌ها:


22 | نويسنده : turkish |

مي تونيد نگاهي به خود زمان مضارع بندازيد:

صرف مثبت

        صرف منفي        

       حالت سوالي صرف مثبت

        حالت سوالي صرف منفي 

زمان حكايتي زمان مضارع geniş zamanın hikayesi

معادل زمان مضارع در گذشته است.

فعل + -r/ -(ı, i, u, ü)r/ -(a,e)r + (i-) + پسوند حكايتي +  پسوند شخصي

پسوند حكايتي همان پسوند زمان گذشته ساده است يعني :

dı/di/du/dü                                                                                    

شكل نوشتار اين فعل دو حالت دارد يا به صورت چسبيده يا جدا اما اكثرا در گفتار به صورت چسبيده تلفظ مي شود. وقتي كه حالت چسبيده هست بنا به قانون هماهنگي صامتها پسوندهاي رديف يك استفاده مي‌شود.


I : ı/i/u/ü

شخص

حالت جدا

حالت چسبيده

پسوند شخصي

معني

ben

Yap-ar i-di-m

Yap-ar-dı-m

m

انجام مي‌دادم

sen

Yap-ar i-di-n

Yap-ar-dı-n

n

انجام مي‌دادي

o

Yap-ar i-di

Yap-ar-dı

-

انجام مي‌داد

biz

Yap-ar i-di-k

Yap-ar-dı-k

k

انجام مي‌داديم

siz

Yap-ar i-di-niz

Yap-ar-dı-nız

-nIz

انجام مي‌داديد

onlar

Yap-ar i-di-ler

Yap-ar-dı-lar

Yap-ar-lar-dı

ler/lar

انجام مي‌دادند


برچسب‌ها:


22 | نويسنده : turkish |

زمان حكايتي زمان حال şimdiki zamanın hikayesi 

معادل گذشته استمراري است.

فعل + -(ı, i, u, ü)yor + (i-) + پسوند حكايتي +  پسوند شخصي

پسوند حكايتي همان پسوند زمان گذشته ساده است يعني :

dı/di/du/dü                                                                                    

به علت وجود yor در اينجا فقط du به كار مي رود.


برچسب‌ها:


22 | نويسنده : turkish |

فعل مركب با فعل كمكي etmek :

معادل فعل كمكي كردن در فارسي است.

Yardım etmek

كمك كردن

Tamir etmek

تعمير كردن


Bana yardım edebilir misin?

مي تواني كمكم كني؟

در حالاتي كه با اضافه شدن فعل  به اسم افتادگي مصوت يا توليد مصوت (از حوادث صوتي) صورت مي گيرد فعل مركب به صورت چسبيده نوشته مي شود.

Sabır+etmek : sabretmek

صبر كردن

Seyir+etmek : seyretmek

تماشا كردن

Zan+ etmek : zannetmek

گمان كردن 

 

Günde iki saat televizyon seyrediyorum.

هر روز دو ساعت تلويزيون تماشا مي كنم

 


برچسب‌ها:


22 | نويسنده : turkish |

وجه درخواستي istek kipi : گوينده انجام فعل را درخواست و خواهش مي‌كند. اين صيغه غير از درخواست مي تواند مفهوم ضرورت يا نصيحت داشته باشد (عمدتا در اول شخص جمع). به شكل مضارع التزامي در فارسي ترجمه ميشود.


برچسب‌ها:


22 | نويسنده : turkish |

وجه امري : در زبان تركي، وجه امري فقط براي ضماير دوم شخص و سوم شخص به‌ كار مي‌رود. براي دوم شخص به صورت مسقتيم و براي سوم شخص به صورت غير مستقيم بيان مي‌شود.

براي ضماير اول شخص از حالت درخواستي (istek kipi) استفاده مي‌شودبرچسب‌ها:


21 | نويسنده : turkish |

صرف منفي

فعل + -ma/-me + -acak/-ecek  +پسوند شخص

Ben

Yaz-ma-y-acağ-ım

Gül-me-y-eceğ-im

Sen

Yaz-ma-y-acak-sın

Gül-me-y-ecek-sin

O

Yaz-ma-y-acak

Gül-me-y-ecek

Biz

Yaz-ma-y-acağ-ız

Gül-me-y-eceğ-iz

Siz

Yaz-ma-y-acak-sınız

Gül-me-y-ecek-siniz

onlar

Yaz-ma-y-acak-lar

Gül-me-y-ecek-ler

در تركي استانبولي دو مصوت كنار هم قرار نمي گيرد، به همين دليل بين پسوند نفي و پسوند زمان آينده حرف ميانجي y قرار مي گيرد. در اول شخص مفرد و جمع نرم شدگي صامت وجود دارد. 

مثال :

Fatma bizimle gelmeyecek.

فاطمه با ما نخواهد آمد.

Bugün ders çalışmayacağız.

امروز درس نخواهيم خواند.

 


برچسب‌ها:


21 | نويسنده : turkish |

زمان آينده . . . . . . . . . . . gelecek zaman

صرف مثبت

فعل + -(y)acak /-(y)ecek +پسوند شخص

اگر آخرين حرف صدادار فعل ظريف باشد پسوند -(y)ecek و اگر كلفت باشد پسوند -(y)acak اشافه مي آيد.

آخرين حرف صدادار فعل

پسوند

a, ı, o, u

-(y)acak

e, i,ö,ü

-(y)ecek


برچسب‌ها:


21 | نويسنده : turkish |
geçmiş zaman belirsiz

فعل   + mış/ miş/ muş/ müş +  شناسه

شخص

آخرين مصوت فعل

a, ı

o, u

e, i

ö, ü

ben

-mış-ım

-muş-um

-miş-im

-müş-üm

sen

-mış-sın

-muş-sun

-miş-sin

-müş-sün

o

-mış

-muş

-miş

-müş

biz

-mış-ız

-muş-uz

-miş-iz

-müş-üz

siz

-mış-sınız

-muş-sunuz

-miş-siniz

-müş-sünüz

onlar

-mış-lar

-muş-lar

-miş-ler

-müş-lerben      gel-miş-im                     آمده‌ام               al-mış-ım            خريده‌ام

sen       gel-miş-sin                    آمده‌اي              al-mış-sın خريده‌اي

o           gel-miş                           آمده‌ است          al-mış                خريده‌ است

biz        gel-miş-iz                       آمده‌ايم             al-mış-ız خريده‌ايم

siz        gel-miş-siniz                  آمده‌ايد              al-mış-sınız خريده‌ايد

onlar    gel-miş-ler                     آمده‌اند              al-mış-lar خريده‌اند


 

صرف منفي با ma/me به صورت mamış/memiş ساخته مي‌شود.


ben   gel-me-miş-im نيامده ام almamışım نخريده ام

sen       gel-me-miş-sin              نيامده اي           al-ma-mış-sın نخريده‌اي

o           gel-me-miş                    نيامده               al-ma-mış                       نخريده‌ است

biz        gel-me-miş-iz                نيامده ايم          al-ma-mış-ız نخريده‌ايم

siz        gel-me-miş-siniz           نيامده ايد           al-ma-mış-sınız نخريده‌ايد

onlar    gel-me-miş-ler              نيامده اند           al-ma-mış-lar نخريده‌اند


 

فعل در سوم شخص مفرد + پسوند سوالي + شناسه

طرز سوالي طبق فرمول روبرو مي‌باشد :


جدول : پسوند سوالي و شناسه؛ در اول شخص صامت ميانجي y بين دو مصوت قرار مي‌گيرد. در سوم شخص مفرد شناسه قبل از پسوند سوالي مي‌آيد. 

شخص

آخرين مصوت فعل

a, ı

o, u

e, i

ö, ü

ben

-mış mıyım

-muş muyum?

-miş miyim?

-müş müyüm?

sen

-mış mısın

-muş musun?

-miş misin?

-müş müsün?

o

-mış mı?

-muş mu?

-miş mi?

-müş mü?

biz

-mış mıyız?

-muş muyuz?

-miş miyiz?

-müş müyüz?

siz

-mış mısınız?

-muş musunuz?

-miş misiniz?

-müş müsünüz?

onlar

-mış-lar mı?

-muşlar mı?

-miş-ler mi?

-müş-ler mi?ben      gelmiş miyim?              آمده ام؟            almamış mıyım?           نخريده‌ام؟

sen       gelmiş misin?               آمده اي؟           almamış mısın?             نخريده‌اي؟

o           gelmiş misin?               آمده است؟         almamış mı?                  نخريده‌ است؟

biz        gelmiş mi?                    آمده ايم؟           almamış mıyız?             نخريده‌ايم؟

siz        gelmiş mi-siniz?           آمده ايد؟           almamış mısınız?          نخريده‌ايد؟

onlar    gelmişler mi?                آمده اند؟           almamışlar mı?             نخريده‌اند؟

 

در زمان گذشته نقلي گوينده وقوع فعل را يا از ديگران شنيده، يا بعدا فهميده و يا بعدا متوجه شده است.  

Ali İstanbul'a gitmiş.

علي به استانبول رفته است. (از مادرش پرسيدم و فهميدم)

Aaa babam gelmiş.

اِ بابام آمده است. (وقتي كه ماشين بابام را جلوي در ديدم.)

Bu sözlerimle onu çok üzmüşüm.

با اين حرفام او را خيلي ناراحت كرده‌ام.

Bu saç modeli bana yakışmış mı?

اين مدل مو بهم مياد؟

Benzine zam gelmiş.

قيمت بنزين افزايش يافته است.برچسب‌ها:


21 | نويسنده : turkish |

حالت سوال در اول شخص مفرد به دو حالت زير است :

فعل + -mam/-mem + پسوند سوالي

فعل + -maz/-mez + پسوند سوالي +  پسوند شخص

در ساير اشخاص به حالت زير است :

فعل + -maz/-mez + پسوند سوالي +  پسوند شخص

اشخاص

Gez-

 

Bil-

 

Ben

Gez-mem  mi?

نمي گردم؟ (آيا)

Bil-mem  mi?

نمي دانم؟

 

Gez-mez  mi-y-im?

نمي گردم؟

Bil-mez  mi-y-im?

 

Sen

Gez-mez  mi-sin?

نمي گردي؟

Bil-mez  mi-sin?

نمي داني؟

O

Gez-mez  mi?

نمي گردد؟

Bil-mez  mi?

نمي داند؟

Biz

Gez-mez  mi-y-iz?

نمي گرديم؟

Bil-mez  mi-y-iz?

نمي دانيم؟

Siz

Gez-mez  mi-siniz?

نمي گرديد؟

Bil-mez  mi-siniz?

نمي دانيد؟

onlar

Gez-mez-ler  mi?

نمي گردند؟

Bil-mez-ler  mi?

نمي دانند؟

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالي مي آيد.

Hüsen seni sevmez mi?

آيا حسين تو را دوست ندارد؟

Sen uçağa binmez misin?

تو هواپيما سوار نمي شوي؟

Tansu yılandan korkmaz mı?

تانسو از مار نمي ترسد؟


برچسب‌ها:


21 | نويسنده : turkish |

فعل در گذشته ساده + mı/mi/mu/mü ?

طرز سوالي طبق فرمول روبرو مي‌باشد :

شخص

gelmek

آمدن

unutmamak

فراموش نكردن

ben

geldim mi?

آمدم؟

unutmadım mı?

فراموش نكردم؟

sen

geldin mi?

آمدي؟

unutmadın mı?

فراموش نكردي؟

o

geldi mi?

آمد؟

unutmadı mı?

فراموش نكرد؟

biz

geldik mi?

آمديم؟

unutmadık mı?

فراموش نكرديم؟

siz

geldiniz mi?

آمديد؟

unutmadınız mı?

فراموش نكرديد؟

onlar

geldiler mi?

آمدند؟

unutmadılar mı?

فراموش نكردند؟Pazar günü sadece dinlendi.

روز يكشنبه فقط استراحت كرد.

Onlar çıkmadılar.

آنها خارج نشدند.

Geçen sene üniversiteden mezun oldular.

پارسال از دانشگاه فارغ التحصيل شدند.


برچسب‌ها:


21 | نويسنده : turkish |

سوالي صرف مثبت ..........olumlu soru çekimi

طرز سوال طبق فرمول زير مي باشد :

فعل + پسوند زمان عمومي + پسوند سوالي +  پسوند شخص

اشخاص

Gez-

 

Bil-

 

Ben

Gez-er  mi-y-im?

مي گردم؟ (آيا)

Bil-ir mi-y-im?

مي دانم؟

Sen

Gez-er mi-sin?

مي گردي؟

Bil-ir mi-sin?

مي داني؟

O

Gez-er mi?

مي گردد؟

Bil-ir mi?

مي داند؟

Biz

Gez-er mi-y-iz?

مي گرديم؟

Bil-ir mi-y-iz?

مي دانيم؟

Siz

Gez-er mi-siniz?

مي گرديد؟

Bil-ir mi-siniz?

مي دانيد؟

onlar

Gez-er-ler mi?

مي گردند؟

Bil-ir-ler mi?

مي دانند؟

 

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالي مي آيد.

Şemsiyeni bana verir misin?

چتر را به من مي دهي؟

Onlar her yaz tatile giderler mi?

آنها هر تابستان به تعطيلات مي روند؟

Çay sever misiniz?

آيا چاي دوست داريد؟

 

توجه : بعضي اوقات حالت سوالي زمان عمومي مفهوم خواهشي يا امر نيز دارد.

Kapıyı kapatır mısınız?

در را مي بنديد (لطفا در را ببنديد)؟

Bana yardım eder misin?

به من كمك مي كنيد؟


برچسب‌ها:


21 | نويسنده : turkish |

صرف منفي ..........olumsuz çekim

پسوند نفي زمان عمومي در اول شخص مفرد و جمع  -ma/-me و در ساير اشخاص -maz/-mez  هست.

به اين ترتيب پسوند هاي شخصي نيز به صورت زير خواهد بود :

 

-ma / -maz

-me/-mez

Ben

-m

-m

Sen

-sın

-sin

O

-

-

Biz

-y-ız

-y-iz

Siz

-sınız

-siniz

onlar

-lar

-ler

 

در اول شخص جمع به علت قرار گيري دو مصوت كنار هم حرف ميانجي y قرار مي گيرد.

 

Gez-

 

Al-

 

Ben

Gez-me-m

نمي گردم

Al-ma-m

نمي گيرم

Sen

Gez- mez-sin

نمي گردي

Al-maz-sın

نمي گيري

O

Gez- mez

نمي گردد

Al-maz

نمي گيرد

Biz

Gez- me -y-iz

نمي گرديم

Al-ma-y-ız

نمي گيريم

Siz

Gez- mez -siniz

نمي گرديد

Al-maz-sınız

نمي گيريد

onlar

Gez- mez -ler

نمي گردند

Al-maz-lar

نمي گيرند

 

مثال

Ben sigara içmem.

من سيگار نمي كشم.

O, et yemeklerini  yemez.

او غذا هاي گوشتي نمي خورد.

Ben kolay kolay kızmam.

من به راحتي خشمگين نمي شوم.


برچسب‌ها:


21 | نويسنده : turkish |

فعل + -dı/-di/-du/-dü; -tı/-ti/-tu/-tü +  شناسه

نكته: پسوندهاي tı/-ti/-tu/-tü  زماني كاربرد دارند كه فعل به يكي از صامت‌هاي بي‌واك (k, f,ş, ç, s, p, t, h) ختم شود. راهنماي استفاده از پسوند زمان گذشته:

 

آخرين مصوت فعل

مصوت پسوند

پسوند

شناسه siz

شناسه onlar

a- ı

ı

dı/tı

-nız

-lar

e- i

i

di/ti

-niz

-ler

o- u

u

du/tu

-nuz

-lar

ö- ü

ü

dü/tü

-nüz

-ler


برچسب‌ها:


21 | نويسنده : turkish |

زمان وسيع (عمومي) ...................geniş zaman

اين زمان، حركت، كار و وقوع فعل را در هر زمان به طور پيوسته انجام شدنش را مي رساند. اين زمان مي تواند در هر سه زمان گذشته، حال و آينده قرار گيرد و مختص زبان تركي است. شنونده نمي تواند تثبيت كند كه فعل بيان شده از سوي گوينده فعل دقيقا از چه زماني آغاز شده و آيا هنوز تداوم دارد يا نه. از اين رو نام زمان وسيع يا عمومي را به آن داده اند.


برچسب‌ها:


21 | نويسنده : turkish |

در سوالي كردن صرف منفي زمان حال، پسوند سوالي mu  (mı) را قبل از پسوند شخصي مي آوريم. در اين حالت در اول شخص مفرد و جمع به دليل قرار نگرفتن دو مصوت پشت سر هم حرف ميانجي y قرار مي گيرد.

دقت : در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالي مي آيد.

پسوند هاي نفي : -mı, -mi, -mu, -mü

 

Fiil + -mı, -mi, -mu, -mü + -yor + mu + kişi eki

ريشه فعل + -mı, -mi, -mu, -mü + -yor + mu + پسوند شخصي

 

شخص

oku-

 

ben

Oku-mu-yor  mu-y-um?

(آيا) نمي خوانم؟

sen

Oku-mu-yor  mu-sun?

(آيا) نمي خواني؟

o

Oku-mu-yor  mu?

(آيا) نمي خواند؟

biz

Oku-mu-yor  mu-y-uz?

(آيا) نمي خوانيم؟

siz

Oku-mu-yor  mu-sunuz?

(آيا) نمي خوانيد؟

onlar

Oku-mu-yor- lar  mı?

(آيا) نمي خوانند؟

 

 

 

شخص

gel-

 

ben

Gel-mi-yor  mu-y-um?

(آيا) نمي آيم؟

sen

Gel-mi-yor  mu-sun?

(آيا) نمي آيي؟

o

Gel-mi-yor  mu?

(آيا) نمي آيد؟

biz

Gel-mi-yor  mu-y-uz?

(آيا) نمي آييم؟

siz

Gel-mi-yor  mu-sunuz?

(آيا) نمي آييد؟

onlar

Gel-mi-yor- lar  mı?

(آيا) نمي آيند؟

 

Şimdi kar yağmıyor mu?

الان برف نمي بارد؟

Ben yazmıyor muyum?

من نمي نويسم؟

Alışveriş yapmıyor muyuz?

خريد نمي كنيم؟


برچسب‌ها:


21 | نويسنده : turkish |

در سوالي كردن صرف مثبت زمان حال، پسوند سوالي mu  (mı) را قبل از پسوند شخصي مي آوريم. در اين حالت در اول شخص مفرد و جمع به دليل قرار نگرفتن دو مصوت پشت سر هم حرف ميانجي y قرار مي گيرد.

دقت : در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالي مي آيد.

Fiil + -ı, -i, -u, -ü + -yor + mu + kişi eki

ريشه فعل+ -ı, -i, -u, -ü + -yor + mu + پسوند شخصي

 

شخص

oku-

 

ben

Oku-yor  mu-y-um?

مي خوانم؟

sen

Oku-yor  mu-sun?

مي خواني؟

o

Oku-yor  mu?

مي خواند؟

biz

Oku-yor  mu-y-uz?

مي خوانيم؟

siz

Oku-yor  mu-sunuz?

مي خوانيد؟

onlar

Oku-yor- lar  mı?

مي خوانند؟

 

شخص

gel-

 

ben

Gel-iyor  mu-y-um?

مي آيم؟

sen

Gel-iyor  mu-sun?

مي آيي؟

o

Gel-iyor  mu?

مي آيد؟

biz

Gel-iyor  mu-y-uz?

مي آييم؟

siz

Gel-iyor  mu-sunuz?

مي آييد؟

onlar

Gel-iyor- lar  mı?

مي آيند؟

 

Sen de geliyor musun?

تو هم مي آيي؟

Ankara’yı seviyor mu?

آنكارا را دوست مي دارد؟

Köpekten korkuyor musunuz?

از سگ مي ترسيد؟

Ne oldu? Ağlıyor musun?

چي شد؟ گريه مي كني؟

 


برچسب‌ها:


21 | نويسنده : turkish |

مطالب مرتبط با موضوع