آموزش زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

فعل مركب با فعل كمكي etmek :

معادل فعل كمكي كردن در فارسي است.

Yardım etmek

كمك كردن

Tamir etmek

تعمير كردن

 

Bana yardım edebilir misin?

مي تواني كمكم كني؟

در حالاتي كه با اضافه شدن فعل  به اسم افتادگي مصوت يا توليد مصوت (از حوادث صوتي) صورت مي گيرد فعل مركب به صورت چسبيده نوشته مي شود.

Sabır+etmek : sabretmek

صبر كردن

Seyir+etmek : seyretmek

تماشا كردن

Zan+ etmek : zannetmek

گمان كردن 

 

Günde iki saat televizyon seyrediyorum.

هر روز دو ساعت تلويزيون تماشا مي كنم


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/24  | 17 | نويسنده : turkish |

پسوند بازگشتي ساخت فعل از فعل n 

فعل بازگشتي (dönüşlülük) است يعني فعل به خود فاعل برمي گردد، به نوعي فاعل و مفعول يكي است. در تركي آذربايجاني نيز وجود دارد. در ترجمه فارسي شايد زياد مشخص نباشد ولي در كاربرد تركي آن فعلي كه با n آمده مشخص كننده اين حالت است.

süslemek

تزيين كردن

süslenmek

خود را مزين كردن

övmek

ستايش كردن(ديگري را)

övünmek

مفتخر شدن، فخر كردن

yıkamak

شستن

yıkanmak

استحمام كردن، شستشو شدن

 


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/24  | 17 | نويسنده : turkish |
پسوند ساخت اسم از فعل ici

-ıcı /-ici ; -ucu /-ücü

اسم فاعل مي‌سازد.

 

akmak

جاري شدن

akıcı

روان

yakmak

سوزاندن

yakıcı

سوزان

koşmak

دويدن

koşucu

دونده

sürmek

راندن

sürücü

راننده

satmak

فروختن

satıcı

فروشنده

almak

گرفتن

alıcı

گيرنده، خريدار


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/24  | 17 | نويسنده : turkish |

-sı/ -si ; -su/ -sü

 قيد شباهت مي سازد :

Çocuksu (konuşmak)  بچگانه صحبت كردن

Erkeksi davranmak  مردانه رفتار كردن


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/24  | 17 | نويسنده : turkish |

1- مفهوم محبت، ترحم و تصغير به كلمه مي دهد.

Küçük + cük = küçücük خيلي كوچك

Kısacık خيلي كوتاه

 

2- اسامي گياه، حيوان، اندام و ابزار مي سازد :

Gelincik لاله، elmacık گونه (سيبك)، maymuncuk قفل‌بازكن

3- همراه اسم افراد مي آيد و مفهوم علاقه و محبت و كوچكي مي رساند.

 Sevdacık yağmurda ıslanmış. سوداي بيچاره تو بارون خيس شده

اين پسوند همراه با پسوند مالكيت اول شخص در خطاب كردن زياد استفاده مي شود.

Sevgili anneciğim. (anne+cik+im) مادرجان عزيزم

Selmacığım سلماجونم


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/24  | 17 | نويسنده : turkish |

daş / -deş ; -taş / -teş-

برابري و مشاركت نشان مي دهد. اكثرا معادل "هم" در فارسي است. گاهي از هماهنگي اصوات پيروي نمي كند.

Arkadaş دوست, dindaş هم‌دين , yoldaş  همراه، دوست , yurttaş شهروند


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/24  | 17 | نويسنده : turkish |

-cağız / -ceğiz

به كلمه‌اي كه وصل مي شود مفاهيمي مثل محبت، تصغير، مرحمت، دلسوزي، شفقت و بيچارگي مي دهد.

adamcağız   مردك، مرد بيچاره   ,  kadıncağız   زن بيچاره، زن بدبخت ,

hayvancağız حيوان بيچاره حيوونكي،

Heyvancağızın ayağı kırılmış.              پاي حيوان بيچاره شكسته (است).


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/24  | 16 | نويسنده : turkish |

-sız / -siz / -suz / -süz

معادل "بي " در فارسي است. اسم و قيد مي سازد.

1- اسم مي سازد

akıl

عقل

akılsız

بي‌عقل

كار

işsiz

بيكار

omurga

ستون‌فقرات

omurgasızlar

بي مهرگان

 

2- صفت مي سازد

Düşüncesiz çocuk

بچه‌ي بي‌فكر

Korkusuz adam    

مرد بي‌باك

Susuz toprak          

خاك بي‌آب (تشنه)

 

ممكن است دو كلمه اي كه هر دو داراي اين پسوند هستند كنار هم بيايند :

Dinsiz imansız

بي دين و ايمان (بي دين و بي ايمان)

Tatsız tuzsuz

بي مزه  و بي نمك


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/24  | 16 | نويسنده : turkish |

-lı / -li / -lu / -lü

1- بعد از اسم مي آيد و مفهوم "داراي " يا "با " را به اسم مي دهد.

akıl

عقل

akıllı

عاقل (با عقل)

para

پول

paralı

پولدار

duygu

احساس

duygylu

حساس، با احساس

 

2- به اسم كشور ها ، شهر ها  و افراد مي آيد و نسبت و مفهوم وابستگي را مي رساند.

miyana

ميانا

miyanalı

اهل ميانا

izmir

ازمير

izmirli

اهل ازمير

osman

عثمان

osmanlı

عثماني

 

3- بعضا دو كلمه اي كه هر دو داراي اين پسوند هستند با هم مي آيند و مفهوم "باهم، به اتفاق هم" را مي رساند.

geceli gündüzlü (çalışmak)

روزانه وشبانه (كار و تلاش كردن)

irili ufaklı  (taşlar)

(سنگ هاي) درشت و ريز

Analı babalı (büyümük)

با پدر و با مادر (بزرگ شدن)


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/24  | 16 | نويسنده : turkish |

-cı / -ci / -cu / -cü

-çı / -çi / -çu / -çü

1- اسامي شغل مي سازد :

deniz

دريا

denizci

دريانورد، ملوان

oyun

بازي

Oyuncu

بازيگر، بازيكن

balık

ماهي

balıkçı

ماهيگير، ماهي‌فروش

 

2- اسم هايي كه به حالت عادت درآمده و بيان‌گر حالات رفتاري است ، مي سازد :

yalan

دروغ

yalancı

دروغگو

inat

لج

inatçı

لجباز، لجوج

şaka

شوخي

şakacı

شوخ


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/24  | 16 | نويسنده : turkish |

- پسوند هايي كه از اسم، اسم مي سازند . . . . . İsimden isim yapım ekleri

پسوند هاي پركابرد اين ها هستند :

-lık / -lik / -luk / -lük

يكي از پسوند هاي پركاربرد تركي تركيه و تركي آزربايجاني هست. در مثال هاي زير تفاوتي بين دو تركي ياد شده وجود ندارد.

اين پسوند اسم هاي  مكان، ابزار، مجموعه، شغل و مقام و درجه مي سازد.

الف. با اضافه شدن به اسم مفهوم "براي چيزي"  را مي دهد و صقت مي سازد.


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/24  | 16 | نويسنده : turkish |

قانون : در تركي پسوند جمع lar و ler هست.

( تفاوتي بين تركي استانبولي و تركي آذربايجاني نيست)

استفاده از كدام يك، بستگي به آخرين مصوت كلمه دارد كه اگر از نوع مصوت هاي پسين باشد، پسوند lar و اگر از نوع مصوت هاي پيشين باشد پسوند ler خواهد آمد. البته كساني كه ترك زبان هستند لازم نيست اين قاعده را بدانند زيرا از آن استفاده مي كنند.

Kalın ünlüler : a , ı , o , u                               مصوت هاي پسين

İnce ünlüler : e , i , ö , ü                                مصوت هاي پيشين

معني

جمع

مفرد

مصوت آخر

ماشين‌ها

arabalar

araba

a

در‌ها

kapılar

kapı

ı

راه‌ها

yollar

yol

o

آب‌ها

sular

su

u

خانه‌ها

evler

ev

e

دانش آموز‌ها

öğrenciler

öğrenci

i

چشم‌ها

gözler

göz

ö

اتو‌‌ها

ütüler

ütü

ü

 


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/24  | 16 | نويسنده : turkish |

مطالب مرتبط با موضوع