آموزش زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

پسوند سوالي (-mı/-mi/-mu/-mü) طبق قاعده هماهنگي هاي واكه‌اي به صورت زير مي‌آيد. و حالت سوالي به جمله مي‌دهد:

آخرين مصوت كلمه

پسوند سوالي

 

 

a- ı

Araba aldın mı?

آيا ماشين خريدي؟ 

e- i

mi

Ali geldi mi?

علي آمد؟

o- u

mu

O, istanbullu mu?

او اهل استانبول است؟

ö- ü

Bu, üzüm mü?

آيا اين انگور هست؟

 


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/23  | 17 | نويسنده : turkish |

مضاف و مضاف اليه (ad tamlaması)

برخلاف فارسي مضاف ‌اليه (tamlayan) ابتدا آمده سپس مضاف (tamlanan) مي‌آيد. دو حالت وجود دارد:

1. معين (belirtili): در اين حالت هر دو اسم پسوند مي‌گيرند. پسوند ملكي، پسوند سوم شخص مفرد يا جمع خواهد بود.

اسم +  پسوند اضافه + اسم  +  پسوند ملكي

آخرين مصوت كلمه

a- ı

o- u

e- i

Ö- ü

پسوند اضافه

-(n)ın

-(n)un

-(n)in

-(n)ün

پسوند ملكي مفرد

-ı/-sı

-u/-su

-i/-si

-ü/-sü

پسوند ملكي جمع

-ları

-ları

-leri

-leri


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/23  | 17 | نويسنده : turkish |

حالت وابستگي يا نسبي(ilgi durumu) : هر گاه بخواهيم اسمي را به اسم ديگر اضافه كرده و نسبت دهيم به عبارتي مضاف و مضاف‌اليه بسازيم اين پسوند را به اسم اول اضافه مي‌كنيم. عملكردي مانند نقش‌نماي اضافه«–ِ» در فارسي دارد (مانند كتابِ علي). اين پسوند پس از پسوندهاي جمع و ملكي (در صورت وجود) قرار مي‌گيرد و به صورت زير است:

-ın /-in /-un /-ün

در كلمات مختوم به صامت

-nın /-nin /-nun /-nün

در كلمات مختوم به مصوت

 

ev-in

Çanta-nın

okul-un

Bahçe-nin

Sınıf-ın

Tiyatro-nun

Süt-ün

Ütü-nün

همراه با ضماير شخصي به صورت زير مي‌باشد (در اين حالت پسوند ملكي اضافه‌ مي‌شود) كه ضماير ملكي را

 مي‌سازند.

benim

bizim

senin

Sizin

onun

onların


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/23  | 17 | نويسنده : turkish |

حالت مفعولي (belirtme durumu):

اسم + -ı/-i /-u /-ü

در اسم‌هايي كه به مصوت ختم مي‌شوند به صورت -yı/-yi /-yu /-yü مي‌باشد.  پس از پسوندهاي ملكي سوم شخص به صورت -nı/-ni /-nu /-nü مي‌باشد.

-ı/-i /-u /-ü

sınıf-ı

كلاس را 

Hastane-yi

بيمارستان را

kalem-i

مداد را

Sinema-yı

سينما را

okul-u

مدرسه را

Onun evi-ni

خانه‌ي او را

yüz-ü

صورت را

Onların paraları-nı

پول آنها را

Babam gazeteyi okuyor.

پدرم روزنامه را مي‌خواند.

Ayşe’yi tanıyor.

عايشه را مي‌شناسد.

Annem camları siliyor.

مادرم شيشه‌ها را پاك‌ مي‌كند.

Akşam beni ara.

سر شب به من زنگ بزن.


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/23  | 17 | نويسنده : turkish |

پسوند هاي حالت (durum ekleri) : بعضي از پسوندها دو حالت و بعضي چهار حالت دارند كه استفاده از هر كدام از حالت‌هايي كه خواهد ‌آمد طبق هماهنگي واكه‌اي و هماهنگي صامتي مي‌باشد.  همچنين پسوندهايي كه با صامت آغاز مي‌شوند نرم‌شدن صامت در آنها اتفاق مي‌افتد. جهت جلوگيري از تكرار اين موارد ذكر شد تا در هر پسوند به اين موضوع اشاره نشود. براي ديدن اين موارد به مطالب مرتبط در پايين مراجعه كنيد.

 

1- حالت ساده (yalın durum): اسم در اين حالت هيچ پسوندي ندارد، اما مي‌تواند پسوند ملكي يا پسوند جمع داشته‌باشد، مانند كلاس sınıf، بچه çocuk، كار iş، زبان‌ها diller.

 در تركي پسوند هاي حالت به 6 بخش تقسيم مي شوند:

 

Yalın hăl

1- حالت ساده

Bulunma hăli

2- حالت جايگاهي

Ayrılma hăli

3- حالت ازي (تميز، انفصال)

Yönelme hăli

4- حالت جهتي ( نشانگر جهت)

Belirtme hăli

5- حالت مفعولي

ilgi hăli eki

6 -حالت وابستگي


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/23  | 17 | نويسنده : turkish |

اسم مفرد (tekil ad): اسمي كه بر يك شخص، چيز يا يك مفهوم دلالت كند، مفرد است.

جمع (çoğul ad): حداقل بر دو شخص، چيز يا مفهوم دلالت كند. پسوند جمع (çokluk eki) در تركي –lar/-ler است. استفاده از آن طبق قانون هماهنگي واكه‌اي اصلي است.

 

آخرين مصوت كلمه

a- ı- o- u

e- i- ö- ü

lar

ler

 


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/23  | 17 | نويسنده : turkish |

حالت جهتي (yönelme durumu): معادل «به» است.  گاها معني «تا» و «براي» هم مي دهد.

اسم + -a/-e

dağ-a

به كوه

ağaç-a

ağaca

به درخت

sol-a

به چپ

kitap-a

kitaba

به كتاب

duvar-a

به ديوار

Bebek-e

bebeğe

به كودك

arkadaşlar-a

به دوستان

Kilit-e

kilide

به كليد

در اسم‌هايي كه به مصوت ختم مي‌شوند به صورت -ya/-ye مي‌باشد.

kapı-ya

Masa-ya

Hastane-ye

به در

به ميز

به بيمارستان

قاعده : پس از پسوندهاي ملكي سوم شخص (مفرد يا جمع) به صورت -na /-ne استفاده مي شود.

Onun babası-na

به پدر او

 

Onların evleri-ne

به خانه‌ي آنها

Ali’nin annesi-ne

به مادر علي

 

Onların dolapları-na

به كمد آنها

Onun oğlu-na

به پسر او

 

Onların işleri-ne

به كار آنها


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/23  | 17 | نويسنده : turkish |

حالت ازي (ayrılma durumu): در مفهوم «از» استفاده مي شود.

اسم + -dan/-den ; -tan/-ten

araba-dan

از ماشين

 

uçak-tan

از هواپيما  

yol-dan

از راه

 

kitap-tan

از كتاب

öğretmen-den

از معلم

 

yürek-ten

از قلب

deniz-den

از دريا

 

süt-ten

از شير

 

 

O, sınıftan çıkıyor.

او از كلاس خارج مي‌شود.

Kuş elimden kaçtı.

پرنده از دستم گريخت.

Ben okuldan geliyorum.

من از مدرسه مي‌آيم.

Yaşlı kadın pencereden bakıyor.

زن سالخورده از پنجره نگاه مي‌كند.

Onlar arabadan iniyorlar.

آنها از ماشين پياده مي‌شوند.


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/23  | 16 | نويسنده : turkish |

حالت جايگاهي يا دري (bulunma durumu ): حالت مكان يا زمان را مشخص مي‌كند. معناي اين پسوند در فارسي «در» است و به صورت‌ زير مي‌باشد.

اسم + -da/-de ; -ta/-te

masa-da

در ميز

 

sınıf-ta

در كلاس 

okul-da

در مدرسه 

 

ağaç-ta

در درخت 

ev-de

در خانه

 

sepet-te

در سبد

yer-de

در زمين

 

çiçek-te

در گل

 

Cebimde para yok.

در جيبم پول نيست. (مكان)

Annem saat ikide geliyor.

مادرم  (در) ساعت دو مي‌آيد. (زمان)

 

 

O, yurtta kalıyor.

او در خوابگاه مي‌ماند.

Karşı masada oturuyorlar.

در ميز روبرو مي‌نشينند.

Ben Ankara’da büyüdüm.

من در آنكارا بزرگ شدم.

Biz Türkiye’de yaşıyoruz.

ما در تركيه زندگي مي‌كنيم.

Çocuk yatakta yatıyor.

بچه در رختخواب مي‌خوابد.

 


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/23  | 16 | نويسنده : turkish |

پسوند‌هاي ملكي (iyelik ekleri): 

 منظور از حرف I مي تواند هر يك از چهار حرف نوشته شده باشد، يعني چهار حالت دارد.

I : ı, i, u, ü 

Benim 

اسم 

+

-(I)m

Senin

+

اسم

+

-(I)n

Onun

+

اسم

+

-(s)I

Bizim

+

اسم

+

-(I)mIz

Sizin

+

اسم

+

-(I)nIz

onların

+

اسم

+

-ları/-leri

 

حروف داخل پارانتز وقتي مي آيند كه آخرين حرف اسم صامت باشد. در حالتي كه حرف آخر اسم صامت باشد غيراز سوم شخص جمع ساير اشخاص 4 حالت دارند. براي مثال حالت سوم شخص مفرد و ختم به صامت : ı, i, u, ü وختم به مصوت به صورتsı, si, su, sü استفاده از هر كدام از پسوندها طبق قانون‌هاي هماهنگي واكه‌اي (مصوتي) خواهد بود.


برچسب‌ها:


تاريخ : 1394/8/23  | 16 | نويسنده : turkish |

مطالب مرتبط با موضوع