آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

اشكال مختلف پسوندها در تركي استانبولي :

1- پسوندهاي تك شكلي كه تنها يك شكل دارند، مانند پسوند مالكيت اول شخص مفرد وقتي كه كلمه به مصوت ختم شود كه حرف m است :

Anne-m       مادرم   , baba-m      پدرم

يا پسوند نشانگر خانواده gil، پسوند ken و ...

2- پسوندهاي دو شكلي : در اين پسوندها حروف a و e وجود دارد، يعني به خاطر قانون هماهنگي صوتي پسوند دو حالت به خود مي گيرد يكي با a و ديگري با e. (مصوت‌هاي a وe از جنس مصوت هاي پهن/باز هستند)، مثال :

پسوند جهتي : a/e

El-e    به دست           , at-a  به اسب

پسوند مصدري: mak/mek

Git-mek       رفتن    , yaz-mak    نوشتن

پسوند زمان آينده : acak/ecek 

Al-acak        خواهد گرفت   , gel-ecek    خواهد آمد

پسوند جايگاهي : da/de;ta/te

Ev-de            در خانه , dağ-da         دركوه

البته در اين حالت كه دو حالت ta/te نيز اضافه مي شود به دليل قانون هماهنگي صامت‌ها مي باشد كه حرف d به tتبديل مي شود و در حالت كلي دو حالت به شمار مي رود.

در كتاب هاي دستور زبان معمولا اين حروف را به شكل A نشان مي دهند يعني پسوند An نماينده دو پسوند an/enاست.

و پسوندهايي مثل :

en/an, deş/daş, me/ma, ...

3- پسوندهاي چهار شكلي : اين پسوندها نيز به دليل هماهنگي صوتي از چهار مصوت تنگ يا بسته ı, i, u, üتشكيل شده‌اند. مثال:

پسوند مفعولي (يا مالكيت سوم شخص مفرد وقتي كه كلمه به صامت ختم شود) : ı, i, u, ü

Baş-ı             سر را يا سرش

El-i     دست را يا دستش

Yol-u             راه را يا راهش

Göz-ü            چشم را يا چشمش

پسوند وجه فعلي قيدي : ıp, ip, up, üp

Al-ıp              خريده

Gid-ip           رفته

Dol-up          پر شده

Gör-üp         ديده

در كتاب هاي دستور زبان تركي اين چهار حرف را معمولا با I نشان مي دهند. در اين حالت هم ممكن است به دليل هماهنگي صامت‌ها 8 حالت داشته باشيم مانند:

پسوند زمان گذشته ساده :

dı, di, du, dü

tı, ti, tu, tü

 

پسوندهايي مثل :

-mIş, çI/cI, dIkçA/tIkçA, ...

بنابراين با ياد گرفتن اين دو و چهار مصوت همه حالات پسوندها را حفظ خواهيد كرد.

 


برچسب‌ها:


19 | نويسنده : turkish |

نرم شدن صامت (همخوان) (ünsüz yumuşaması)

كلماتي كه به صامت‌هاي بي‌واك p- ç- t- k ختم مي‌شوند، اگر پسوندي بگيرند كه با مصوت آغاز مي‌شود، صامت پاياني آنها نرم شده (واكبر مي‌شوند) و به ترتيب به b- c- d- ğ تبديل مي‌شوند.

p→b

ç→c

Kitap-a→kitaba

به كتاب

ağaç-a→ağaca 

به درخت

Kebap-ı→kebabı

كباب را

kılıç-ı→kılıcı 

شمشير را

t→d

k→ğ

tat-ı→tadı

مزه را 

kulak-ı→kulağı

گوش را

kurt-u→kurdu

گرگ را

gömlek-i→gömleği

پيراهن را

 

 

در سه كلمه‌ي renk، denk و cenk حرف k به g تبديل مي‌شود. مانند rengi رنگش. البته استثناهايي وجود دارد كه نرم شدن صورت نمي گيرد مانند كلماتي كه به پسوند –iyet برگرفته از زبان عربي ختم مي‌شوند. مثال:

تك هجايي

دو هجايي

سه هجايي

چهار هجايي

et, üç, fark, türk, top, saç, kat, kök, park, bulut...

gayret, sepet, sanat, bilet, kanıt, fiyat, hizmet, sohbet...

Seyahat, milliyet, bisiklet...

Medeniyet, edebiyat,

Mezuniyet, faaliyet,   olimpiyat ...

 

همچنين كلماتي كه اسم خاص مي باشند از اين قاعده مستثني مي باشند.

Atattürk + ün → atatürk’ün

 

Cep:

Pantolonumun cebi yırtık.

جيب شلوارم پاره است.

Çocuk:

Çocuğun eli yaralıdır.

دست بچه زخمي است.

Ağaç:

Ağacın yarpakları sarı.

برگ هاي درخت زرد است.

Kilit:

Kapının kilidi bozuk.

كليد در خراب است.

 برچسب‌ها:


19 | نويسنده : turkish |

همان طور كه قبلا ديديم شد صامت‌ها (همخوان‌ها) به دو گروه واكبر و بي‌واك تقسيم مي‌شوند.

همخوانهاي بي‌واك : ç- f- h- k- p- s- ş- t

همخوانهاي واكبر : b- c- d- g- ğ- j- l- m- n- r- v- y- z

اگر كلمه‌اي به همخوان واكبر يا واكه ختم شود پسوندي كه بعد از آن مي‌آيد با همخوان واكبر آغاز مي‌شود و اگر به همخوان بي‌واك ختم شود پسوند با هخوان بي‌واك آغاز خواهد شد. به اين قانون هماهنگي همخواني (ünsüz uyumu) نيز گفته مي‌شود. براي مثال پسوند جايگاهي da/de با‌ توجه به هماهنگي واكه‌اي اصلي خود داراي دو حالت است و با توجه به هماهنگي همخوان‌ها دو حالت ta/te نيز وجود دارد.

واكبر 

بي‌واك

deniz-de

در دريا

beş-te

در پنج

yol-da

در راه

ağaç-ta

در درخت

 

 

Arkadaşım plaj-dan geliyor.

دوستم از ساحل مي آيد.

Ben her tür çiçek-ten hoşlanırım.

من از هر نوع گل خوشم مي‌آيد.

Zavallı çocuk üçüncü kat-tan düşmüş.

بچه بيچاره از طبقه سوم افتاده است.

Pencere-den yola bakıyorum.

از پنجره به راه نگاه مي‌كنم.برچسب‌ها:


19 | نويسنده : turkish |

هماهنگي آوايي (واكه‌اي/ مصوتي) فرعي (küçük ünlü uyumu)

اگر اولين هجاي كلمه‌اي داراي مصوت غيرمدور (a- ı- e- i) باشد در هجا‌هاي بعدي هم مصوت غيرمدور مي‌آيد (دو رديف اول جدول)، اگر هم اولين هجا داراي مصوت لب‌گرد (o- u- ö- ü) باشد هجاهاي بعدي هم مصوت تنگ-لب‌گرد يا غيرمدور-پهن خواهند داشت (دو ردويف دوم جدول). به اين قانون هماهنگي غيرمدوري-گردي (düzlük-yuvarlaklık uyumu) هم گفته مي شود.

مصوت هجاي قبلي 

مصوت هجاي بعدي

a- ı

a- ı

e- i

e- i

o- u

a- u

ö- ü

e- ü


براي مثال پسوند حالت مفعولي را بررسي مي كنيم كه چهار حالت دارد : ı- i- u- ü

el

el-i

دست را

 

kan

kan-ı

خون را

dil

dil-i

زبان را

 

kış

kış-ı

زمستان را

köy

köy-ü

روستا را

 

kol

kol-u

بازو را

kül

kül-ü

خاكستر را

 

un

un-u

آرد را

 اين هماهنگي به هماهنگي واكه‌اي اصلي وابسته است و چهار حالت به وجود مي‌آورد. از طرفي در تركي حروف o و öفقط در هجاي اول ديده مي‌شوند. كلماتي هستند كه اين قانون در آنها وجود ندارد. هماهنگي‌هاي واكه‌اي هم در خود كلمات و هم در پسوندهاي اضافه‌شده به آنها وجود دارد. به طور كلي ترتيب قرارگيري واكه‌ها در كلمات در تركي استانبولي به شكل زير است. اين جدول در مورد پسوندهاي داراي 4 حالت صادق است. :

اين جدول مهم هست آن را به ياد داشته باشيد.

 

 

مصوت بعدي

مصوت قبلي

جزيره، پيشاني، دور، گرما

ada- alın- ırak- ısı

a- ı

a- ı

دامن، عروس، خواسته، درشت

etek- gelin- istek- iri

e- i

e- i

اتاق، هيزم، هواپيما، وضعيت

oda- odun- uçak- durum

a- u

o- u

وظيفه، مرگ، مدت، نقره

ödev- ölüm- süre- gümüş

e- ü

ö- ü


برچسب‌ها:


19 | نويسنده : turkish |

1- بعضي از پسوند ها و يا كلمات تركي گاهي از اين قانون پيروي نمي كنند، مانند پسوند –yor كه پسوند زمان حال ساده است در همه‌ي حالت‌ها از نوع پسين هست. مثال: gel-iyor-um مي‌آيم، anne مادر.

2- در بعضي كلمات دخيل و يا اسامي خاص اين هماهنگي ديده نمي‌شود. مثال: istsyon ايستگاه راه‌آهن. البته ممكن است كلمه‌اي در زبان مبدا هماهنگي نداشته باشد اما با ورود به تركي اين قاعده را بپذيرد. مثال:عارضهarıza خرابي.

3- در كلمات مركب كه باتلخيص دو يا چند كلمه به وجود آمده‌اند. مانند cumartesi كه از تركيب cuma به معني جمعه و ertesi يعني بعد، روز بعد، به معناي شنبه مي‌باشد.

بعضي از كلماتي كه اصالت تركي ندارند، اگر هجاي پاياني‌شان داراي واكه پسين باشد پسوندي مي‌گيرند كه داراي واكه پيشين باشد. مانند كلمات زير:

Saat ساعت , rol نقش , harf حرف , kalp قلب , hâl حال , petrol نفت , hayâl خيال...

 

جمع

 

جهتي

 

جايگاهي

سوالي

saat-ler

ساعت‌ها 

saat-e

به ساعت

saat-te

در ساعت

mi

rol-ler

نقش‌ها

rol-e

به نقش

rol-de

در نقش

mi

harf-ler

حرف‌ها

harf-e

به حرف

harf-te

در حرف

mi

kalp-ler

قلب‌ها

kalb-e

به قلب

kalp-te

در قلب

mi

 

lar/ler

پسوند جمع

a/e

حالت جهتي

da/de; ta/te

حالت جايگاهي

 

مي بينيم كه به جاي lar ، a و da/ta از ler و e و da/ta و mi استفاده شده است.

نكته: براي كساني كه مثلا تازه شروع كردن به يادگيري زبان تركي و اين استثناها رو نمي دونن، با مراجعه به سايت فرهنگستان زبان تركي بخش ديكشنري ها (sözlükler  يا güncel sözlük) از سايت زير و وارد كردن كلمه بفهمن كه چه پسوندي مي گيره. براي مثال كلمه ي "harf حرف" رو به صورت زير نوشته:

harf -fi

اين معنيش اينه كه وقتي پسوند مفعولي ميگيره به صورت

harfi

نوشته ميشه كه اين استثنا هست چون كه درستش بايد به صورت

harfı

نوشته ميشد


برچسب‌ها:


19 | نويسنده : turkish |

در كلماتي كه اصالت تركي دارند، اگر اولين هجاي كلمه اي داراي واكه‌ي پيشين (e- i- ö- ü) باشد در هجا هاي بعدي هم واكه‌ي پيشين خواهد داشت، اگر هم اولين هجا داراي واكه پسين (a- ı- o- u) باشد هجاهاي بعدي واكه‌ي پسين خواهند داشت به عبارت ديگر واكه‌هاي يك كلمه يا پيشين هستند يا پسين. به اين قاعده هماهنگي پيشين-پسين  (önlük-artlık uyumu) نيز گفته مي‌شود.

واكه هاي پسين

واكه هاي پيشين

yap-rak

برگ

Ye-şil

سبز

yıl-dız

ستاره

in-ce

ظريف

do-lu

پر

Öğ-ret-men

معلم

ku-lak

گوش

Yü-zük

انگشتري


برچسب‌ها:


19 | نويسنده : turkish |

افتادن مصوت (ünlü düşmesi): در بعضي كلمات دو هجايي اسم اعضاي بدن در تركي و بعضي كلمات دخيل عربي  وقتي پسوندي كه با مصوت آغاز مي‌شود به كلمه اضافه مي‌شود، مصوت قبل از پسوند كلمه مي‌افتد (يكي از مصوت‌هاي ı- i- u- ü). مهم‌ترين اين واژه‌ها در جدول زير قرار دارند.

oğul

پسر، فرزند پسر

 

akıl

عقل

alın

پيشاني

 

resim

عكس

gönül

دل

 

vakit

وقت

boyun

گردن

 

isim

نام

ağız

دهان

 

kayıt

ثبت

karın

شكم

 

şehir

شهر

omuz

شانه

 

fi******

فكر

beyin

مغز

 

metin

متن

göğüs

سينه

 

izin

اجازه، مرخصي

bağır

آغوش

 

ömür

عمر

 

resim-i

resmi

Onun resmi çok güzel.

تصوير او خيلي زيباست.

oğul-un

oğlun

Senin oğlun akıllıdır.

پسر تو عاقل هست.

vakit-im

vaktim

Şimdi vaktim yok.

الان وقت ندارم.

karın-ım

karnım

Onun karnı ağrıyor.

شكمش درد مي‌كنه

پسوند جمع مانند فارسي قبل از پسوند مالكيت به كلمه اضافه مي شود.

 

kitap-lar- ım

kitaplarım

كتاب‌هايم

kedi-ler-iniz

kedileriniz

گربه‌هايتان


برچسب‌ها:


18 | نويسنده : turkish |

طرز تلفظ حروف g و k

حرف g :  اكثرا هنگامي كه با مصوت هاي كلفت در يك هجا قرار گيرد شبيه تلفظ حرف گ در كلمات فارسي گاه و گل (ق) است. مثال :

Gar

ايستگاه راه آهن

Gazete

روزنامه

galiba

به نظرم، احتمالا

 

اما هنگامي كه با مصوت هاي ظريف همراه باشد مثل گ در كلمات «گِل»  ، «گَرم» است. مثال :

Gel

بيا

Gül

گل

güzel

زيبا

 

تلفظ k :

اكثرا هنگامي كه با مصوت هاي كلفت در يك هجا قرار گيرد شبيه تلفظ حرف ك در كلمات «كاه» و «كوه» است. مثال :

Ok

تير

Kol

بازو

kapı

در

 

اما هنگامي كه با مصوت هاي ظريف همراه باشد مثل كلمات «كر»  ، «كِي» است. مثال :

ikiz

دوقلو

eski

قديمي

kendi

خود


برچسب‌ها:


18 | نويسنده : turkish |

حرف ğ خود به تنهايي يك واج به شمار نمي رود. اگر اين حرف بعد از واكه‌هاي پسين(a- ı- o- u) قرار گيرد باعث كشيده‌تر شدن آنها مي شود.

dağ

كوه

ağır

سنگين

ağaç

درخت

yığın

توده

çığırtı

جيغ و داد

sığır

گاو

soğuk

سرد

doğru

درست

oğul

پسر

buğday

گندم

buğu

بخار

uğurlu

خوش‌يمن

 

در تركي آذربايجاني اين حالت در اكثر موارد به صورت غ تلفظ مي شود. براي مثال تمام كلمات ذكرشده به جزsoğuk حرف ğ در تركي آذربايجاني به صورت غ تلفظ مي شود. اگر ğ بعد از واكه‌هاي پيشين (e- i- ö- ü) قرار گيرد نيز باعث كشيده‌تر شدن آنها مي شود كه در اين حالت صداي واكه همراه با صدايي شبيه تلفظ صداي y لغزشي خواهد بود.

değer

ارزش

eğer

اگر

eğitim

آموزش

iğne

سوزن

iğde

سنجد

yiğit

دلير

öğrenci

دانش‌آموز

söğet

بيد

öğle

ظهر

düğün

عروسي

düğme

دكمه

düğü

برنج كوبيده


برچسب‌ها:


18 | نويسنده : turkish |

در زبان تركي مصوت بلند وجود ندارد. اما در كلمات دخيل از زبان هاي ديگر مصوت بلند پيدا مي شود. همچنين وقتي كه حرف ğ بعد از مصوت ها قرار مي گيد مصوت ها كشيده خوانده مي شوند، به عنوان مثال dağ به صورت da:  (داا)خوانده مي شود. براي كشيده نشان دادن حروف بر روي آنها علامت ^ گذاشته مي شود.

در الفباي تركي استانبولي 8 مصوت وجود دارد.

a, e, ı, i, o, ö, u, ü

اما صدا هاي زير وجود دارد :

1- a كوتاه :

araba

ماشين

anahtar

كليد

kapı

در


برچسب‌ها:


18 | نويسنده : turkish |

اگر هنگام توليد صدا تارهاي صوتي لرزش داشته باشند به آن صداها واكبر (ötümlü) مي گويند و اگر لرزشي ايجاد نشود بي‌واك (ötümsüz) مي گويند. اصطلاحا به همخوانهاي واكبر، نرم (yumuşak) و به بي‌واك‌ها سخت (sert) مي گويند. براي تشخيص مي توانيد دست‌هاي خود را بر روي گوش‌هايتان بگذاريد يا دو انگشت خود را روي سيب آدم در گلوي خود قرار دهيد و با ايجاد صدا متوجه لرزش در تارهاي صوتي بشويد.


برچسب‌ها:


18 | نويسنده : turkish |

مصوت ها (حروف صدادار) (ünlüler) : مصوت ها را با توجه به سه معيار طبقه‌بندي مي‌كنند :

1- اگر هنگام تلفظ مصوت زبان به جلوي دهان نزديك شود مصوت‌ي ايجاد شده پيشين (ön ünlü) ناميده مي شود. اگر زبان به عقب دهان نزديك شود مصوت‌ي ايجاد شده پسين (art ünlü) ناميده مي شود. به مصوت‌هاي پيشين اصطلاحا ظريف (ince) و به مصوت‌هاي پسين، كلفت (kalın) هم گفته مي‌شود.

مصوت‌هاي پسين :  a- ı- o- u                                  

مصوت‌هاي پيشين :  e- i- ö- ü

2- دومين معيار وضعيت لب‌ها هنگام اداي مصوت است. اگر لب‌ها در حالت غيرگرد باشد به آن‌ها مصوت‌هاي غيرمدور (düz) و اگر در حالت گرد باشد به آنها مصوت‌هاي لب‌گرد (yuvarlak) مي گويند.

مصوت‌هاي غيرمدور :  a- e- ı- i    

مصوت‌هاي لب‌گرد :  o- u- ö- ü

3- سومين معيار ميزان باز بودن حفره‌ي دهان هنگام اداي مصوت‌ است. مصوت‌هايي كه ميزان باز بودن دهان بيشتر است پهن (geniş) و مصوت‌هايي كه كمتر است تنگ (dar) مي گويند.

مصوت‌هاي پهن :  a- e- o- ö                     

مصوت‌هاي تنگ :  ı- i- u- ü

 

پسين

پيشين

غيرمدور

لب‌گرد

غيرمدور

لب‌گرد

پهن

a

o

e

ö

تنگ

ı

u

i

ü


برچسب‌ها:


18 | نويسنده : turkish |

آشنايي با الفباي تركي استانبولي با علايم

الفباي تركي يك الفباي آوايي (sesçil alfabe) است يعني حروف (و كلمات) همان‌گونه كه تلفظ مي شوند نوشته مي شوند بنابراين با يادگيري حروف الفبا مشكلي در تلفظ كلمات نخواهيد داشت. الفباي تركي استانبولي 29 حرف دارد كه 8 حرف آن صدادار ( مصوت - ünlü) و بيست‌ و ‌يك حرف آن بي‌صدا (صامت -ünsüz) هستند.. حرف ğ ، گ نرم (yumuşak ge) نام دارد به تنهايي يك واج مستقل به شمار نمي‌رود، در ابتداي كلمات نمي‌آيد و هميشه پس از مصوت‌ها مي آيد.


برچسب‌ها:


18 | نويسنده : turkish |

آموزش الفباي تركي استانبولي

مي خواهيم از امروز با هم تركي ياد بگيريم من هم مثل شما به نوعي تازه كارم پس اگه دوست دارين ياد بگيرين بسم الله

مثال ها به گونه اي خواهد بود كه ابتدا كلمه‌ي تركي، بعد معني و سپس تلفظ با الفباي فارسي آن نوشته خواهد شد.


برچسب‌ها:


17 | نويسنده : turkish |

مطالب مرتبط با موضوع