آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

فعل «بودن» در تركي استانبولي به صورت فعل مستقل به‌كار نمي‌رود بلكه به شكل «شناسه» به اسم اضافه مي‌شود. براي مثال در فارسي مي‌گوييم «من دانش آموز هستم» يا «من دانش آموزم». در تركي با اضافه شدن شناسه ساخته مي‌شود

 استفاده از هر كدام از چهار حالت شناسه بستگي به مصوت آخر كلمه دارد كه در درس اول به آن اشاره شده است. بار ديگر اينجا نيز از طرز استفاده از پسوندهاي دو يا چهار حالته اشاره مي‌شود.


ضمير + اسم/صفت + شناسه

با توجه به جدول 2 (درس بخش دستور زبان آواشناسي )براي مثال استفاده از شناسه (پسوند شخص) چهار شكلي اول شخص به صورت زير خواهد بود:

جدول 2

سوم شخص جمع

دوم شخص جمع

اول شخص

مصوت پسوند

آخرين مصوت كلمه

lar

sınız

ım

ı

a- ı

ler

siniz

im

i

e- i

lar

sunuz

um

u

o- u

ler

sünüz

üm

ü

ö- ü

 

حالا به مثال öğrenci نگاه كنيد، چون آخرين مصوت اين كلمه i هست بنابراين طبق جدول بالا پسوندهايي كه داراي مصوت i هستند انتخاب خواهند شد. در سوم شخص جمع طبق قاعده كاربرد پسوند جمع (مصوت‌هاي ظريف ler ، مصوت‌هاي كلفت lar) خواهد بود. .دقت كنيد در كلماتي كه به مصوت ختم شده‌اند و پسوند نيز با مصوت شروع مي‌شود حرف y ميانجي قرار مي‌گيرد. (در اين درس اول شخص مفرد وجمع اين گونه هستند.)

 

Öğrenci   دانش آموز

 

Ben öğrenciyim

من دانش آموز هستم/ من دانش آموزم

Sen öğrencisin

تو دانش آموز هستي/ تو دانش آموزي

O öğrenci

او دانش آموز هست/ او دانش آموز

Biz öğrenciyiz

ما دانش آموز هست/ دانش آموزيم

Siz öğrencisiniz

شما دانش آموز هست/ دانش آموزيد

Onlar öğrenciler

آنها دانش آموز هستند/ آنها دانش آموزند

 

در سوم شخص جمع پسوند lar/ler فقط در حالتي كه مبتدا جاندار باشد مي‌آيد. معمولا حذف مي‌شود.

Onlar öğrenci(ler)        آنها دانش اموز هستند.

Bütün odalar sınıf         همه‌ اتاق‌ها كلاس هستند

تكيه (اداي هجا كمي با فشار زياد نسبت به ديگر هجاها) در هجاي پاياني اسم/صفت قبل از شناسه قرار مي‌گيرد. در سوم شخص مفرد به دليل نبود شناسه تكيه در هجاي آخر هست.

Ben öğrenCİyim من دانش آموز هستم
o öğretMEN او معلم است

حالت سوالي با آمدن پسوند پرسشي با توجه مصوت آخر ساخته مي‌شود. با توجه به مصوت i پسوند پرسشي mi انتخاب خواهد شد. همانطور كه در جدول بالا مي‌بينيد پسوند پرسشي بعد از اسم/صفت و قبل از شناسه قرار مي‌گيرد. و چون حرف آخر پسوند پرسشي مصوت هست حرف y در اول شخص مفرد و جمع استفاده مي‌شود. انتخاب شناسه نيز با توجه مصوت پسوند پرسشي خواهد بود.

Ben öğrenci miyim?                      من دانش آموز هستم؟/ من دانش آموزم؟

Sen öğrenci misin?                        تو دانش آموز هستي؟/ تو دانش آموزي؟

O öğrenci mi?                                  او دانش آموز هست؟/ او دانش آموز؟

Biz öğrenci miyiz?                         ما دانش آموز هست؟/ دانش آموزيم؟

Siz öğrenci misiniz?                      شما دانش آموز هست؟/ دانش آموزيد؟

Onlar öğrenci mi?                          آنها دانش آموز هستند؟/ آنها دانش آموزند؟

 

نكته: پسوند سوالي براي سوم شخص جمع استثناست و مي‌توانيم پسوند جمع براي اسم/صفت را نياوريم.

Onlar öğrenciler mi?     → Onlar öğrenci mi?

حالت منفي:

با توجه به اينكه مصوت آخر değil به معناي "نيست" i هست، بنابراين به ترتيب

değilim ،  değilsin ، değil  ، değiliz  ، değilsiniz  ، değil(ler)

به معناي نيستم، نيستي، نيست، نيستيم، نيستيد، نيستند هست.

Ben öğrenci değilim.                     من دانش آموز نيستم

Sen öğrenci değilsin                      تو دانش آموز نيستي

O öğrenci değil                                او دانش آموز نيست

Biz öğrenci değiliz                         ما دانش آموز نيستيم

Siz öğrenci değilsiniz                    شما دانش آموز نيستيد

Onlar öğrenci değil(ler)               آنها دانش آموز نيستند

 

حالت سوالي با آمدن değil بعد از اسم/ صفت ساخته مي‌شود:

Ben öğrenci değil miyim?           من دانش آموز نيستم؟

Sen öğrenci değil misin?             تو دانش آموز نيستي؟

O öğrenci değil mi?                        او دانش آموز نيست؟

Biz öğrenci değil miyiz?              ما دانش آموز نيستيم؟

Siz öğrenci değil misiniz?           شما دانش آموز نيستيد؟

Onlar öğrenci değil mi?               آنها دانش آموز نيستند؟

 

عبارت değil mi به معناي «مگر نه؟، اينطور نيست؟»،  كاربرد زيادي دارد.آموزش زبان تركي در گفتار به صورت di mi نيز تلفظ مي‌شود.

ضمير پرسشي "" به صورت "nerede : در كجاست، كجاست" يا "neresi : كجايش است، كجاست" در اين نوع جمله‌ها به كار مي‌رود. البته خود nere به معناي "كجا" است و با پسوندهايي كه به اين كلمه اضافه شده در دروس بعد آشنا خواهيم شد.

Çocuklar nerede?             بچه ها كجا هستند؟
Sınıf neresi?                        كلاس كجاست؟


برچسب‌ها: فعل اسنادي در دستور زبان تركي استانبولي،


تاريخ : ۲۳ آبان ۱۳۹۴ | ۰۶:۵۶:۱۵ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :