آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

وجه امري : در زبان تركي، وجه امري فقط براي ضماير دوم شخص و سوم شخص به‌ كار مي‌رود. براي دوم شخص به صورت مسقتيم و براي سوم شخص به صورت غير مستقيم بيان مي‌شود.

براي ضماير اول شخص از حالت درخواستي (istek kipi) استفاده مي‌شود


. وجه امر با اضافه شدن شناسه به فعل ساخته مي‌شود. در ضمير siz اگر فعل به مصوت ختم شود صامت ميانجي y بين شناسه و فعل قرار مي‌گيرد. شناسه هاي حالت امر :

 

آخرين مصوت فعل

a- ı

e- i

o- u

ö- ü

sen

-

-

-

-

o

-sın

-sin

-sun

-sün

siz

-(y)ın(ız)

-(y)in(iz)

-(y)un(uz)

-(y)ün(üz)

onlar

- sınlar

- sinler

- sunlar

- sünler

در حالت منفي از پسوندهاي ma و me مي‌آيد. جدول پسوند نفي به همراه شناسه ها

آخرين مصوت كلمه                sen     o                      siz                   onlar

كلفت       a- ı- o- u             -ma    -masın            -mayın(ız)       -masınlar

 

ظريف      e- i- ö- ü             -me    -mesin            -meyin(iz)       -mesinler

 

 oturmak                                                                             نشستن

sen        otur                   بنشين             oturma                   ننشين

o           otursun             بنشيند             oturmasın              ننشيند

siz         oturun(uz)        بنشينيد           oturmayın(ız)        ننشينيد

 

onlar     otursunlar        بنشينند           oturmasınlar         ننشينند

 

 

شناسه دوم شخص جمع دو حالت دارد كه شناسه InIz حالت رسمي تر دارد.

Yüksek sesle konuşmayınız!                                          با صداي بلند صحبت نكنيد. (رسمي)

Sınıfta sigara içmeyiniz!                     در كلاس سيگار نكشيد. (رسمي)

Yüksek sesle konuşmayın!                                             با صداي بلند صحبت نكنيد. (غير رسمي)

 

Sınıfta sigara içmeyin!                         در كلاس سيگار نكشيد. آموزش زبان تركي(غير رسمي)

 

 حالت سوالي مثبت فقط براي o و onlar كاربرد دارد و بعد از فعل پسوند سوالي مي‌آيد.

o                      Otursun mu?         (آيا) بنشيند؟                 Oturmasın mı?            ننشيند؟

 

onlar               Otursunlar mı?      بنشينند؟                  Oturmasınlar mı?       ننشينند؟

 

Sen git!

او به كجا مي‌رود.

O almasın.

(به او بگوييد) او نرود.

Siz okuyun

در خانه درس كار مي كنم.

Onlar gitmesinler.

(به آنها بگوييد) آنها نروند.

Sizi beklesinler mi?

منتظر شما بمانند؟

Odana girmesin mi?

به اتاقت وارد نشود؟

 
برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


تاريخ : ۲۲ آبان ۱۳۹۴ | ۰۹:۵۸:۴۴ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :