آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

فعل مركب با فعل كمكي etmek :

معادل فعل كمكي كردن در فارسي است.

Yardım etmek

كمك كردن

Tamir etmek

تعمير كردن


Bana yardım edebilir misin?

مي تواني كمكم كني؟

در حالاتي كه با اضافه شدن فعل  به اسم افتادگي مصوت يا توليد مصوت (از حوادث صوتي) صورت مي گيرد فعل مركب به صورت چسبيده نوشته مي شود.

Sabır+etmek : sabretmek

صبر كردن

Seyir+etmek : seyretmek

تماشا كردن

Zan+ etmek : zannetmek

گمان كردن 

 

Günde iki saat televizyon seyrediyorum.

هر روز دو ساعت تلويزيون تماشا مي كنم

 


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۱۰:۰۵:۱۵ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

وجه درخواستي istek kipi : گوينده انجام فعل را درخواست و خواهش مي‌كند. اين صيغه غير از درخواست مي تواند مفهوم ضرورت يا نصيحت داشته باشد (عمدتا در اول شخص جمع). به شكل مضارع التزامي در فارسي ترجمه ميشود.


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۱۰:۰۳:۵۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

وجه امري : در زبان تركي، وجه امري فقط براي ضماير دوم شخص و سوم شخص به‌ كار مي‌رود. براي دوم شخص به صورت مسقتيم و براي سوم شخص به صورت غير مستقيم بيان مي‌شود.

براي ضماير اول شخص از حالت درخواستي (istek kipi) استفاده مي‌شودبرچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۹:۵۸:۴۴ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

صرف منفي

فعل + -ma/-me + -acak/-ecek  +پسوند شخص

Ben

Yaz-ma-y-acağ-ım

Gül-me-y-eceğ-im

Sen

Yaz-ma-y-acak-sın

Gül-me-y-ecek-sin

O

Yaz-ma-y-acak

Gül-me-y-ecek

Biz

Yaz-ma-y-acağ-ız

Gül-me-y-eceğ-iz

Siz

Yaz-ma-y-acak-sınız

Gül-me-y-ecek-siniz

onlar

Yaz-ma-y-acak-lar

Gül-me-y-ecek-ler

در تركي استانبولي دو مصوت كنار هم قرار نمي گيرد، به همين دليل بين پسوند نفي و پسوند زمان آينده حرف ميانجي y قرار مي گيرد. در اول شخص مفرد و جمع نرم شدگي صامت وجود دارد. 

مثال :

Fatma bizimle gelmeyecek.

فاطمه با ما نخواهد آمد.

Bugün ders çalışmayacağız.

امروز درس نخواهيم خواند.

 


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۹:۵۴:۱۹ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

زمان آينده . . . . . . . . . . . gelecek zaman

صرف مثبت

فعل + -(y)acak /-(y)ecek +پسوند شخص

اگر آخرين حرف صدادار فعل ظريف باشد پسوند -(y)ecek و اگر كلفت باشد پسوند -(y)acak اشافه مي آيد.

آخرين حرف صدادار فعل

پسوند

a, ı, o, u

-(y)acak

e, i,ö,ü

-(y)ecek


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۹:۵۱:۱۹ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)
geçmiş zaman belirsiz

فعل   + mış/ miş/ muş/ müş +  شناسه

شخص

آخرين مصوت فعل

a, ı

o, u

e, i

ö, ü

ben

-mış-ım

-muş-um

-miş-im

-müş-üm

sen

-mış-sın

-muş-sun

-miş-sin

-müş-sün

o

-mış

-muş

-miş

-müş

biz

-mış-ız

-muş-uz

-miş-iz

-müş-üz

siz

-mış-sınız

-muş-sunuz

-miş-siniz

-müş-sünüz

onlar

-mış-lar

-muş-lar

-miş-ler

-müş-lerben      gel-miş-im                     آمده‌ام               al-mış-ım            خريده‌ام

sen       gel-miş-sin                    آمده‌اي              al-mış-sın خريده‌اي

o           gel-miş                           آمده‌ است          al-mış                خريده‌ است

biz        gel-miş-iz                       آمده‌ايم             al-mış-ız خريده‌ايم

siz        gel-miş-siniz                  آمده‌ايد              al-mış-sınız خريده‌ايد

onlar    gel-miş-ler                     آمده‌اند              al-mış-lar خريده‌اند


 

صرف منفي با ma/me به صورت mamış/memiş ساخته مي‌شود.


ben   gel-me-miş-im نيامده ام almamışım نخريده ام

sen       gel-me-miş-sin              نيامده اي           al-ma-mış-sın نخريده‌اي

o           gel-me-miş                    نيامده               al-ma-mış                       نخريده‌ است

biz        gel-me-miş-iz                نيامده ايم          al-ma-mış-ız نخريده‌ايم

siz        gel-me-miş-siniz           نيامده ايد           al-ma-mış-sınız نخريده‌ايد

onlar    gel-me-miş-ler              نيامده اند           al-ma-mış-lar نخريده‌اند


 

فعل در سوم شخص مفرد + پسوند سوالي + شناسه

طرز سوالي طبق فرمول روبرو مي‌باشد :


جدول : پسوند سوالي و شناسه؛ در اول شخص صامت ميانجي y بين دو مصوت قرار مي‌گيرد. در سوم شخص مفرد شناسه قبل از پسوند سوالي مي‌آيد. 

شخص

آخرين مصوت فعل

a, ı

o, u

e, i

ö, ü

ben

-mış mıyım

-muş muyum?

-miş miyim?

-müş müyüm?

sen

-mış mısın

-muş musun?

-miş misin?

-müş müsün?

o

-mış mı?

-muş mu?

-miş mi?

-müş mü?

biz

-mış mıyız?

-muş muyuz?

-miş miyiz?

-müş müyüz?

siz

-mış mısınız?

-muş musunuz?

-miş misiniz?

-müş müsünüz?

onlar

-mış-lar mı?

-muşlar mı?

-miş-ler mi?

-müş-ler mi?ben      gelmiş miyim?              آمده ام؟            almamış mıyım?           نخريده‌ام؟

sen       gelmiş misin?               آمده اي؟           almamış mısın?             نخريده‌اي؟

o           gelmiş misin?               آمده است؟         almamış mı?                  نخريده‌ است؟

biz        gelmiş mi?                    آمده ايم؟           almamış mıyız?             نخريده‌ايم؟

siz        gelmiş mi-siniz?           آمده ايد؟           almamış mısınız?          نخريده‌ايد؟

onlar    gelmişler mi?                آمده اند؟           almamışlar mı?             نخريده‌اند؟

 

در زمان گذشته نقلي گوينده وقوع فعل را يا از ديگران شنيده، يا بعدا فهميده و يا بعدا متوجه شده است.  

Ali İstanbul'a gitmiş.

علي به استانبول رفته است. (از مادرش پرسيدم و فهميدم)

Aaa babam gelmiş.

اِ بابام آمده است. (وقتي كه ماشين بابام را جلوي در ديدم.)

Bu sözlerimle onu çok üzmüşüm.

با اين حرفام او را خيلي ناراحت كرده‌ام.

Bu saç modeli bana yakışmış mı?

اين مدل مو بهم مياد؟

Benzine zam gelmiş.

قيمت بنزين افزايش يافته است.برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۹:۴۸:۵۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

حالت سوال در اول شخص مفرد به دو حالت زير است :

فعل + -mam/-mem + پسوند سوالي

فعل + -maz/-mez + پسوند سوالي +  پسوند شخص

در ساير اشخاص به حالت زير است :

فعل + -maz/-mez + پسوند سوالي +  پسوند شخص

اشخاص

Gez-

 

Bil-

 

Ben

Gez-mem  mi?

نمي گردم؟ (آيا)

Bil-mem  mi?

نمي دانم؟

 

Gez-mez  mi-y-im?

نمي گردم؟

Bil-mez  mi-y-im?

 

Sen

Gez-mez  mi-sin?

نمي گردي؟

Bil-mez  mi-sin?

نمي داني؟

O

Gez-mez  mi?

نمي گردد؟

Bil-mez  mi?

نمي داند؟

Biz

Gez-mez  mi-y-iz?

نمي گرديم؟

Bil-mez  mi-y-iz?

نمي دانيم؟

Siz

Gez-mez  mi-siniz?

نمي گرديد؟

Bil-mez  mi-siniz?

نمي دانيد؟

onlar

Gez-mez-ler  mi?

نمي گردند؟

Bil-mez-ler  mi?

نمي دانند؟

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالي مي آيد.

Hüsen seni sevmez mi?

آيا حسين تو را دوست ندارد؟

Sen uçağa binmez misin?

تو هواپيما سوار نمي شوي؟

Tansu yılandan korkmaz mı?

تانسو از مار نمي ترسد؟


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۹:۴۴:۴۶ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)