آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

براي كاربرد فعل "هستن" در اسم ها و ضماير سوم شخص و اشاره طبق قاعده‌ي بالا ساخته مي شود.

صرف مثبت:

اسم/ ضمير  + اسم/ ضمير  

در ستون دوم هم ضمير، هم اسم، هم ضمير يا اسم در حالت جايگاهي (با پسوندda/de درس دوم) استفاده مي‌شود.

Murat evde.                                               مراد در خانه است.

 


برچسب‌ها: فعل اسنادي در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۷:۳۵:۴۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

فعل اسنادي گذشته نقلي :

مانند زمان گذشته نقلي گوينده گفته‌هايش را يا از ديگران شنيده، يا بعدا فهميده و يا بعدا متوجه شده است. اگر اسم/ صفت به مصوت ختم شود حرف y مي‌آيد.


برچسب‌ها: فعل اسنادي در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۷:۰۹:۰۶ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

Var به معناي هست، وجود دارد، حضور دارد.
yok خود به تنهايي به معناي نه، خير است، اما در صورت استفاده در جمله معناي "نيست، وجود ندارد" مي‌دهد.

 

پسوند da/de يا ta/te به معناي "در، روي" هست.

در حالت پرسشي پسوند پرسشي mı براي var و پسوند پرسشي mu براي yok به كار مي‌رود.

Masada ne var?                              چه چيزي روي ميز قرار دارد؟
dolapta yemek var mı?                 روي كابينت غذا هست؟         

در حالت پرشي وقتي از كلمه‌هاي پرسشي مانند kim ، ne، kaç ... استفاده شود پسوند پرسشي به كار نمي‌رود.

همچنين با استفاده از شناسه‌هاي زمان حال (درس قبلي) جملات "موجود بودن، هستن" ساخته مي‌شود.

ben varım : من هستم، حضور دارم
sen varsın: تو هستي
o var: او هست
biz varız: ما هستيم
siz varsınız : شما هستيد
onlar var(lar) : آنها هستند

O burada yok mu?                       او اينجا نيست؟
biz her takımda varız.                ما در هر تيمي هستيم.

جمله قرمز به صورت "markette süt yok" "در فروشگاه شير نيست" درست است.


برچسب‌ها: فعل اسنادي در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۷:۰۲:۴۴ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

فعل «بودن» در تركي استانبولي به صورت فعل مستقل به‌كار نمي‌رود بلكه به شكل «شناسه» به اسم اضافه مي‌شود. براي مثال در فارسي مي‌گوييم «من دانش آموز هستم» يا «من دانش آموزم». در تركي با اضافه شدن شناسه ساخته مي‌شود

 استفاده از هر كدام از چهار حالت شناسه بستگي به مصوت آخر كلمه دارد كه در درس اول به آن اشاره شده است. بار ديگر اينجا نيز از طرز استفاده از پسوندهاي دو يا چهار حالته اشاره مي‌شود.


ضمير + اسم/صفت + شناسه

با توجه به جدول 2 (درس بخش دستور زبان آواشناسي )براي مثال استفاده از شناسه (پسوند شخص) چهار شكلي اول شخص به صورت زير خواهد بود:

جدول 2

سوم شخص جمع

دوم شخص جمع

اول شخص

مصوت پسوند

آخرين مصوت كلمه

lar

sınız

ım

ı

a- ı

ler

siniz

im

i

e- i

lar

sunuz

um

u

o- u

ler

sünüz

üm

ü

ö- ü

 


برچسب‌ها: فعل اسنادي در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۵۶:۱۵ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

پسوند همان پسوند زمان گذشته ساده است. راهنماي استفاده همان جدول 2 است.

آخرين مصوت اسم/صفت

پسوند داراي اين مصوت خواهد بود 

پسوند گذشته

a- ı

ı

di/ti 

e- i

i

di/ti

o- u

u

du/tu

ö- ü

ü

dü/tü 

 

ضمير + اسم/ صفت  +  پسوند گذشته + شناسه

نكته : پسوندهاي tı/-ti/-tu/-tü  زماني كاربرد دارند كه فعل به يكي از حروف بي‌صداي بي‌واك

 (k, f,ş, ç, s, p, t, h) ختم شود.

Biz gençtik.          ما جوان بوديم.

اگر اسم/صفت به مصوت ختم شود بين پسوند و اسم/صفت حرف y قرار مي‌گيرد. مانند وقتي كه وقتي اسم/ صفت در حالت جايگاهي (با پسوند da/de ، ta/te) قرار گيرد.


برچسب‌ها: فعل اسنادي در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۳۸:۱۷ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

حرف ربط de/da به معناي «هم» است. شكل اين حرف مانند پسوند حالت جايگاهي است اما اين حرف به صورت جدا نوشته مي‌شود.

Murat da burada, Ahmet de

مراد هم اينجاست علي هم.

Ben de geliyorum.

من هم مي‌آيم.

Yarınki partiye Ali de gelmiyor.

به پارتي فردا علي هم نمي‌آيد.

وقتي پشت سر هم به كار مي‌روند مانند «هم .... هم، نه ... نه » معني مي‌شوند.

Yarınki partiye Ali de Murat da gelmiyor.

به پارتي فردا علي هم مراد هم نمي‌آيد.

Çayı da kahveyi de kolayı da sevmem.

چاي را هم قهوه را هم كولا را هم دوست ندارم.

Türkçeyi konuşacağım da yazacağım da.

تركي را هم صحبت خواهم نوشت هم خواهم نوشت.

گاهي نيز معادل « ve و، ama اما» به كار مي‌رود.

 

Bu kitabı okudum da/ama hiçbir şey anlamadım.

اين كتاب را خواندم اما هيچ چيز نفهميدم.

Buz gibi bir kola içtim de/ve serinledim.

يك كولا مثل يخ نوشيدم و خنك شدم.


برچسب‌ها: حرف ربط در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۲۴:۳۳ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

پسوندهاي ça/-çe  زماني كاربرد دارند كه صفت به يكي از صامت‌هاي بي‌‌واك (k, f, ş, ç, s, p, t, h) ختم شود

1. پسوند CA با پيوستن به صفت يا قيد مفهوم «نسبتا، نزديك به آن» صفت وقيد مي‌سازد.

Büyükçe bir ev          خانه‌اي نسبتا بزرگ                       Şişmanca bir adam      مردي نسبتا چاق

 

Zorca bir sınav          امتحاني نسبتا سخت                     Yüksekçe bir bina         ساختماني نسبتا بلند


برچسب‌ها: حرف ربط در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۶:۲۳:۱۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)