آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

فعل در گذشته ساده + mı/mi/mu/mü ?

طرز سوالي طبق فرمول روبرو مي‌باشد :

شخص

gelmek

آمدن

unutmamak

فراموش نكردن

ben

geldim mi?

آمدم؟

unutmadım mı?

فراموش نكردم؟

sen

geldin mi?

آمدي؟

unutmadın mı?

فراموش نكردي؟

o

geldi mi?

آمد؟

unutmadı mı?

فراموش نكرد؟

biz

geldik mi?

آمديم؟

unutmadık mı?

فراموش نكرديم؟

siz

geldiniz mi?

آمديد؟

unutmadınız mı?

فراموش نكرديد؟

onlar

geldiler mi?

آمدند؟

unutmadılar mı?

فراموش نكردند؟Pazar günü sadece dinlendi.

روز يكشنبه فقط استراحت كرد.

Onlar çıkmadılar.

آنها خارج نشدند.

Geçen sene üniversiteden mezun oldular.

پارسال از دانشگاه فارغ التحصيل شدند.


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۹:۴۳:۲۶ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

سوالي صرف مثبت ..........olumlu soru çekimi

طرز سوال طبق فرمول زير مي باشد :

فعل + پسوند زمان عمومي + پسوند سوالي +  پسوند شخص

اشخاص

Gez-

 

Bil-

 

Ben

Gez-er  mi-y-im?

مي گردم؟ (آيا)

Bil-ir mi-y-im?

مي دانم؟

Sen

Gez-er mi-sin?

مي گردي؟

Bil-ir mi-sin?

مي داني؟

O

Gez-er mi?

مي گردد؟

Bil-ir mi?

مي داند؟

Biz

Gez-er mi-y-iz?

مي گرديم؟

Bil-ir mi-y-iz?

مي دانيم؟

Siz

Gez-er mi-siniz?

مي گرديد؟

Bil-ir mi-siniz?

مي دانيد؟

onlar

Gez-er-ler mi?

مي گردند؟

Bil-ir-ler mi?

مي دانند؟

 

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالي مي آيد.

Şemsiyeni bana verir misin?

چتر را به من مي دهي؟

Onlar her yaz tatile giderler mi?

آنها هر تابستان به تعطيلات مي روند؟

Çay sever misiniz?

آيا چاي دوست داريد؟

 

توجه : بعضي اوقات حالت سوالي زمان عمومي مفهوم خواهشي يا امر نيز دارد.

Kapıyı kapatır mısınız?

در را مي بنديد (لطفا در را ببنديد)؟

Bana yardım eder misin?

به من كمك مي كنيد؟


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۹:۳۷:۱۳ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

صرف منفي ..........olumsuz çekim

پسوند نفي زمان عمومي در اول شخص مفرد و جمع  -ma/-me و در ساير اشخاص -maz/-mez  هست.

به اين ترتيب پسوند هاي شخصي نيز به صورت زير خواهد بود :

 

-ma / -maz

-me/-mez

Ben

-m

-m

Sen

-sın

-sin

O

-

-

Biz

-y-ız

-y-iz

Siz

-sınız

-siniz

onlar

-lar

-ler

 

در اول شخص جمع به علت قرار گيري دو مصوت كنار هم حرف ميانجي y قرار مي گيرد.

 

Gez-

 

Al-

 

Ben

Gez-me-m

نمي گردم

Al-ma-m

نمي گيرم

Sen

Gez- mez-sin

نمي گردي

Al-maz-sın

نمي گيري

O

Gez- mez

نمي گردد

Al-maz

نمي گيرد

Biz

Gez- me -y-iz

نمي گرديم

Al-ma-y-ız

نمي گيريم

Siz

Gez- mez -siniz

نمي گرديد

Al-maz-sınız

نمي گيريد

onlar

Gez- mez -ler

نمي گردند

Al-maz-lar

نمي گيرند

 

مثال

Ben sigara içmem.

من سيگار نمي كشم.

O, et yemeklerini  yemez.

او غذا هاي گوشتي نمي خورد.

Ben kolay kolay kızmam.

من به راحتي خشمگين نمي شوم.


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۹:۳۵:۳۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

فعل + -dı/-di/-du/-dü; -tı/-ti/-tu/-tü +  شناسه

نكته: پسوندهاي tı/-ti/-tu/-tü  زماني كاربرد دارند كه فعل به يكي از صامت‌هاي بي‌واك (k, f,ş, ç, s, p, t, h) ختم شود. راهنماي استفاده از پسوند زمان گذشته:

 

آخرين مصوت فعل

مصوت پسوند

پسوند

شناسه siz

شناسه onlar

a- ı

ı

dı/tı

-nız

-lar

e- i

i

di/ti

-niz

-ler

o- u

u

du/tu

-nuz

-lar

ö- ü

ü

dü/tü

-nüz

-ler


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۹:۳۳:۰۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

زمان وسيع (عمومي) ...................geniş zaman

اين زمان، حركت، كار و وقوع فعل را در هر زمان به طور پيوسته انجام شدنش را مي رساند. اين زمان مي تواند در هر سه زمان گذشته، حال و آينده قرار گيرد و مختص زبان تركي است. شنونده نمي تواند تثبيت كند كه فعل بيان شده از سوي گوينده فعل دقيقا از چه زماني آغاز شده و آيا هنوز تداوم دارد يا نه. از اين رو نام زمان وسيع يا عمومي را به آن داده اند.


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۹:۳۰:۰۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

در سوالي كردن صرف منفي زمان حال، پسوند سوالي mu  (mı) را قبل از پسوند شخصي مي آوريم. در اين حالت در اول شخص مفرد و جمع به دليل قرار نگرفتن دو مصوت پشت سر هم حرف ميانجي y قرار مي گيرد.

دقت : در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالي مي آيد.

پسوند هاي نفي : -mı, -mi, -mu, -mü

 

Fiil + -mı, -mi, -mu, -mü + -yor + mu + kişi eki

ريشه فعل + -mı, -mi, -mu, -mü + -yor + mu + پسوند شخصي

 

شخص

oku-

 

ben

Oku-mu-yor  mu-y-um?

(آيا) نمي خوانم؟

sen

Oku-mu-yor  mu-sun?

(آيا) نمي خواني؟

o

Oku-mu-yor  mu?

(آيا) نمي خواند؟

biz

Oku-mu-yor  mu-y-uz?

(آيا) نمي خوانيم؟

siz

Oku-mu-yor  mu-sunuz?

(آيا) نمي خوانيد؟

onlar

Oku-mu-yor- lar  mı?

(آيا) نمي خوانند؟

 

 

 

شخص

gel-

 

ben

Gel-mi-yor  mu-y-um?

(آيا) نمي آيم؟

sen

Gel-mi-yor  mu-sun?

(آيا) نمي آيي؟

o

Gel-mi-yor  mu?

(آيا) نمي آيد؟

biz

Gel-mi-yor  mu-y-uz?

(آيا) نمي آييم؟

siz

Gel-mi-yor  mu-sunuz?

(آيا) نمي آييد؟

onlar

Gel-mi-yor- lar  mı?

(آيا) نمي آيند؟

 

Şimdi kar yağmıyor mu?

الان برف نمي بارد؟

Ben yazmıyor muyum?

من نمي نويسم؟

Alışveriş yapmıyor muyuz?

خريد نمي كنيم؟


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۹:۲۳:۵۷ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

در سوالي كردن صرف مثبت زمان حال، پسوند سوالي mu  (mı) را قبل از پسوند شخصي مي آوريم. در اين حالت در اول شخص مفرد و جمع به دليل قرار نگرفتن دو مصوت پشت سر هم حرف ميانجي y قرار مي گيرد.

دقت : در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالي مي آيد.

Fiil + -ı, -i, -u, -ü + -yor + mu + kişi eki

ريشه فعل+ -ı, -i, -u, -ü + -yor + mu + پسوند شخصي

 

شخص

oku-

 

ben

Oku-yor  mu-y-um?

مي خوانم؟

sen

Oku-yor  mu-sun?

مي خواني؟

o

Oku-yor  mu?

مي خواند؟

biz

Oku-yor  mu-y-uz?

مي خوانيم؟

siz

Oku-yor  mu-sunuz?

مي خوانيد؟

onlar

Oku-yor- lar  mı?

مي خوانند؟

 

شخص

gel-

 

ben

Gel-iyor  mu-y-um?

مي آيم؟

sen

Gel-iyor  mu-sun?

مي آيي؟

o

Gel-iyor  mu?

مي آيد؟

biz

Gel-iyor  mu-y-uz?

مي آييم؟

siz

Gel-iyor  mu-sunuz?

مي آييد؟

onlar

Gel-iyor- lar  mı?

مي آيند؟

 

Sen de geliyor musun?

تو هم مي آيي؟

Ankara’yı seviyor mu?

آنكارا را دوست مي دارد؟

Köpekten korkuyor musunuz?

از سگ مي ترسيد؟

Ne oldu? Ağlıyor musun?

چي شد؟ گريه مي كني؟

 


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۹:۲۰:۵۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)