آموزش تصویری زبان ترکی نصرت

 آموزش زبان تركي استانبولي نصرت با بهترين كيفيت

آموزش زبان ترکی رزتا استون

خرید آموزش زبان ترکی استانبولی

در سوالي كردن صرف مثبت زمان حال، پسوند سوالي mu  (mı) را قبل از پسوند شخصي مي آوريم. در اين حالت در اول شخص مفرد و جمع به دليل قرار نگرفتن دو مصوت پشت سر هم حرف ميانجي y قرار مي گيرد.

دقت : در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالي مي آيد.

Fiil + -ı, -i, -u, -ü + -yor + mu + kişi eki

ريشه فعل+ -ı, -i, -u, -ü + -yor + mu + پسوند شخصي

 

شخص

oku-

 

ben

Oku-yor  mu-y-um?

مي خوانم؟

sen

Oku-yor  mu-sun?

مي خواني؟

o

Oku-yor  mu?

مي خواند؟

biz

Oku-yor  mu-y-uz?

مي خوانيم؟

siz

Oku-yor  mu-sunuz?

مي خوانيد؟

onlar

Oku-yor- lar  mı?

مي خوانند؟

 

شخص

gel-

 

ben

Gel-iyor  mu-y-um?

مي آيم؟

sen

Gel-iyor  mu-sun?

مي آيي؟

o

Gel-iyor  mu?

مي آيد؟

biz

Gel-iyor  mu-y-uz?

مي آييم؟

siz

Gel-iyor  mu-sunuz?

مي آييد؟

onlar

Gel-iyor- lar  mı?

مي آيند؟

 

Sen de geliyor musun?

تو هم مي آيي؟

Ankara’yı seviyor mu?

آنكارا را دوست مي دارد؟

Köpekten korkuyor musunuz?

از سگ مي ترسيد؟

Ne oldu? Ağlıyor musun?

چي شد؟ گريه مي كني؟

 


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۲ آبان ۱۳۹۴ | ۰۹:۲۰:۵۲ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

صرف منفي.. olumsuz çekim

فرمول ايجاد زمان حال منفي :

Fiil + -mı/ -mi/ -mu/ -mü + -yor + kişi eki

ريشه فعل + -mı/ -mi/ -mu/ -mü + -yor + پسوند هاي شخصي

 

به علت قانون هماهنگي مصوت ها در زمان حال هميشه پسوند هاي شخصي زير به كار برده مي شود :


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۲ آبان ۱۳۹۴ | ۰۹:۱۹:۱۸ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

زمان حال رسمي şimdiki zaman

براي زمان حال استمراري از پسوند  –makta /-mekte استفاده مي شود كه بعد از فعل مي آيد. پسوند زمان حال yor  در زبان عاميانه بيشتر و پسوند  –makta /-mekte بيشتر در زبان نوشتار كاربرد دارد.

اگر آخرين مصوت فعل كلفت باشد از –makta استفاده مي شود.

اگر آخرين مصوت فعل ظريف باشد از –mekte استفاده مي شود. به عبارت ديگر به مصدر ta و te اضافه مي شود :

yüzmek

Yüz + mekte =yüzmekte

شنا كردن

در حال شنا كردن

Yaşamak

Yaşamakta

زندگي كردن

در حال زندگي كردن

 

 مثال :

Ali izmir’de yaşıyor.

Ali izmir’de yaşamakta.

علي در ازمير زندگي مي كند.

علي در ازمير در حال زندگي (كردن) است

Üç gündür yağmur yağıyor.

Üç gündür yağmur yağmakta.

سه روز است باران مي بارد.

باران سه روز در حال باريدن است.

Her gün spor yapıyorum.

Her gün spor yapmaktayım.

هر روز ورزش مي كنم.

هر روز ورزش مي كنم (مداوم).

 


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۲ آبان ۱۳۹۴ | ۰۸:۵۲:۴۵ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

صرف مثبت. olumlu çekim

فرمول ايجاد زمان حال :

Fiil + -ı, -i, -u, -ü + -yor + kişi eki

ريشه فعل + -ı, -i, -u, -ü + -yor + پسوند هاي شخصي

 

به علت قانون هماهنگي مصوت ها در زمان حال هميشه پسوند هاي شخصي زير به كار برده مي شود :


برچسب‌ها: فعل در دستور زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۲ آبان ۱۳۹۴ | ۰۸:۴۸:۴۰ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

زمان حكايتي وجه درخواستي istek kipinin hikayesi

خود وجه درخواستي را ببينيد:

حالت درخواست istek kipi

فعل + -a /-e +(i)/ (–y-) + پسوند حكايتي + شناسه

كه در حالت چسبيده به صورت زير مي شود.

فعل + -aydı /-eydi + شناسه

شخص

حالت جدا

حالت چسبيده

شناسه

معني

ben

gel-e idi-m

Gel-eydi-m

m

اگر مي آمدم

sen

Gel-e idi-n

Gel-eydi-n

n

اگر مي آمدي

o

Gel-e idi

Gel-eydi

-

اگر مي آمد

biz

Gel-e idi-k

Gel-eydi-k

-k

اگر مي آمديم

siz

Gel-e idi-niz

Gel-eydi-niz

-nız/-niz

اگر مي آمديد

onlar

Gel-e idi-ler

Gel-eydi-ler

Gel-e-ler-di

ler/lar

اگر مي آمدند

 

 


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۴ | ۰۶:۴۸:۱۱ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

زمان حكايتي وجه شرطي şart kipinin hikayesi

خود وجه شرطي را ببينيد:

 

حالت شرطي

فعل + -sa /-se + پسوند حكايتي+ شناسه

كه به صورت زير مي شود.

فعل + -saydı /-seydi + شناسه

شخص

حالت جدا

حالت چسبيده

شناسه

معني

ben

gel-se idi-m

Gelseydi-m

m

اگر مي آمدم

sen

Gel-se idi-n

Gelseydi-n

n

اگر مي آمدي

o

Gel-se idi

Gelseydi

-

اگر مي آمد

biz

Gel-se idi-k

Gelseydi-k

-k

اگر مي آمديم

siz

Gel-se idi-niz

Gelseydi-niz

-nız/-niz
-nuz/-nüz

اگر مي آمديد

onlar

Gel-se idi-ler

Gelseydi-ler

Gel-se-ler-di

ler/lar

اگر مي آمدند

 

در سوم شخص جمع حالت دوم كه پسوند شخص قبل از پسوند حكايتي مي آيد نيز استفاده مي‌شود.
(در تركي آذربايجاني فقط حالت اول استفاده مي‌شود gelseydiler)

Biraz daha hızlı koşsaydı birinci olurdu.

اگر كمي سريع تر مي­ دويد اول مي­شد.

Dikkatli olsaydı kaza yapmazdı.

اگر بادقت بود تصادف نمي­كرد.

حالت منفي با آمدن –ma/-me ساخته ميشود. بنابراين پسوند كلي به صورت –masaydı/-meseydi ساخته ميشود.

 

 

Onu görmeseydim, ona telefon ederdim.

اگر نمي ديدمش بهش تلفن مي كردم.

Kar yağmasaydı, çok üzülecektik.

 

اگر برف نمي باريد خيلي ناراحت مي شديم.


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۴ | ۰۶:۴۵:۵۷ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)

زمان حكايتي زمان آينده وجه التزامي gereklilik kipinin hikayesi

143 - حالت وجوب فعل

وجه التزامي در گذشته

فعل + -malı /-meli + پسوند حكايتي+ پسوند شخص
فعل + -malıydı /-meliydi + پسوند شخص


برچسب‌ها: وجه فعلي زبان تركي استانبولي،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۴ | ۰۶:۴۳:۴۱ | نويسنده : آموزش زبان تركي | نظرات (0)